Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
Nadere regelgeving
Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

 

BELEIDSREGELS  UWV  ONDERZOEK  INTERNE  JOBCOACHING
 
 

28 december 2010, Stcrt. 2011, 724
Inwerkingtreding: 19 januari 2011
(T.a.v. art. 32b Wet SUWI)

 

 

 

 
     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op artikel 32b van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Begripsomschrijvingen
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. UWV: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
b. het onderzoek: het experiment waarmee wordt onderzocht of persoonlijke ondersteuning door de werkgever van een persoon met een structurele functionele beperking een effectief instrument is waarvoor deze beleidsregels het kader bieden;
c. werkgever: een werkgever als bedoeld in artikel 11 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;
d. persoon: persoon als bedoeld in artikel 35 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen of artikel 2:22 van de Wet Wajong bij wie UWV heeft vastgesteld dat hij zonder persoonlijke ondersteuning zoals bedoeld in artikel 18, tweede lid, onderdeel a, van het Reïntegratiebesluit, niet in staat is de hem door de werkgever opgedragen taken te verrichten
e. jobcoachorganisatie: een door UWV erkende rechtspersoon als bedoeld in artikel 18 van het Reïntegratiebesluit;
f. proefplaatsing: onbeloonde werkzaamheden op een proefplaats als bedoeld in artikel 37 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
en artikel 2:24 van de Wet Wajong;
h. werkgever 2014: de werkgever die zich in het kalenderjaar 2014 aanmeldt voor het onderzoek interne jobcoach.

 

Art. 2. Voorwaarden voor subsidie
UWV kan op aanvraag van de werkgever aan die werkgever subsidie verlenen indien uit de aanvraag blijkt dat:
a. de werkgever de subsidie wil gebruiken voor de financiering van de persoonlijke ondersteuning van één of meerdere personen door de werkgever, door een werknemer van de werkgever of door een door de werkgever gecontracteerde jobcoach van een door UWV erkende jobcoachorganisatie;
b. de persoon voor wie de subsidie wordt gevraagd een arbeidsovereenkomst heeft van ten minste twaalf uur per week in reguliere arbeid en ten minste voor de duur van zes maanden, niet zijnde arbeid in een arbeidstrainingscentrum of arbeid als uitzendkracht of oproepkracht;
c. de persoonlijke ondersteuning waarvoor de subsidie wordt aangevraagd van voldoende omvang en kwaliteit is;
d. de persoon voor wie subsidie wordt gevraagd daarvan op de hoogte is en instemt met de persoonlijke ondersteuning door de werkgever;
e. de persoon voor wie de subsidie wordt aangevraagd werkzaamheden verricht op basis van proefplaatsing, mits deze proefplaatsing bij dezelfde werkgever direct aansluitend en aantoonbaar wordt gevolgd door een arbeidsovereenkomst als omschreven onder b van dit artikel.¹

1. volgens de redactie dient "als omschreven onder b van dit artikel" te worden vervangen door: als bedoeld in onderdeel b.

 

Art. 3. Aanvraag
-1. De werkgever die subsidie aanvraagt, maakt gebruik van een daartoe bestemd aanvraagformulier van UWV dat beschikbaar wordt gesteld op http://www.uwv.nl/zakelijk/re-integratiediensten/instrumenten-subsidies/index.aspx. Op dit formulier vermeldt de werkgever ten minste de volgende gegevens:
- de datum van ingang van de begeleiding in het kader van het onderzoek;
- gegevens van de persoon voor wie de subsidie wordt gevraagd;
- de duur van het dienstverband van deze persoon;
- het aantal uren per week dat de persoon volgens de arbeidsovereenkomst werkt;
- het aantal volgens de werkgever benodigde begeleidingsuren per week;
- de naam en kwalificaties van de begeleider(s);
- of er sprake is van groepsbegeleiding;
- het gevraagde subsidiebedrag voor het lopende jaar onderbouwd met een begroting.
-2. Voor de aanvraag om voortzetting van de subsidie voor 2012, 2013 en 2014 wordt eveneens een formulier beschikbaar gesteld.
-3. De aanvraag gaat vergezeld van:
- de arbeidsovereenkomst van de persoon op wie de aanvraag betrekking heeft;
- een individuele verklaring van de persoon waaruit blijkt dat hij op de hoogte is van en instemt met de aanvraag voor subsidie volgens het daarvoor door UWV beschikbaar gestelde formulier.

 

Art. 4. Beoordeling
-1. UWV beoordeelt de subsidieaanvragen aan de hand van de volgende algemene criteria:
a. de aanvraag sluit aan bij het doel van het onderzoek zoals omschreven in de toelichting;
b. De omvang en kwaliteit van de door de werkgever geboden persoonlijke ondersteuning is passend. De door de werkgever beoogde begeleider is, gelet op de bijzonderheden van de werknemers, in staat jobcoaching te verrichten.
-2. UWV hanteert bij de beoordeling van de aanvragen het beleid dat er bij het onderzoek diversiteit moet zijn. De diversiteit wordt bepaald aan de hand van de volgende typeringen:
1. grootte van het bedrijf;
2. branches;
3. organisatie van de begeleiding;
4. type werknemers.
-3. UWV kan subsidie weigeren indien hij van mening is dat door toekenning van subsidie het onderzoek te weinig diversiteit biedt.

 

Art. 5. Verlening en vaststelling van de subsidie
-1. UWV bepaalt de hoogte van de toe te kennen subsidie aan de hand van de volgende parameters:
a. de mate waarin de persoon begeleid wordt aan de hand van het schema van de begeleidingsregimes zoals opgenomen in de toelichting bij deze beleidsregel;
b. een maximumvergoeding per te begeleiden persoon afhankelijk van het toegekende begeleidingsregime en het aantal werkuren per week;
c. het middenregime geldt voor de standaardsituatie als passend. Alleen in uitzonderingsgevallen kan het intensieve regime worden ingezet;
d. uitgangspunt is dat de begeleiding zo snel mogelijk doch uiterlijk na drie jaar is afgebouwd. Is direct voorafgaand aan subsidieverlening op grond van dit besluit begeleiding toegekend op grond van
artikel 35 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen of artikel 2:22 van de Wet Wajong, dan wordt de periode waarover deze begeleiding is toegekend mede in aanmerking genomen voor de vaststelling van de periode van drie jaar.
-2. Bij het intensieve begeleidingsregime en een dienstverband van ten minste 24 uur per week bedraagt de maximumvergoeding op jaarbasis per persoon €

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Wet SUWI | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x