Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
Nadere regelgeving
Bijgewerkt tot en met 15 februari 2007

 

BELEIDSREGELS  UWV  OMTRENT  TOEREKENING  UITVOERINGSKOSTEN  UWV

Vervallen
m.i.v. 16 februari 2007
(art. 9 Beleidsregels UWV omtrent toerekening uitvoeringskosten 2006 UWV)

 
 

27 januari 2003, Stcrt. 2003, 30
Inwerkingtreding: 1 januari 2002
(T.a.v. art. 5.1 RS)

 

 

 

 
     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;

     Besluit:

 

Art. 1.
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. wetten:
1. WBIA: Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria;
2. Wet Rea: Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten;
3. TW: Toeslagenwet;
4. Veegwet: de Wet van 21 december 1995 tot nadere wijziging van een aantal socialeverzekeringswetten (technische verbeteringen in verband met de wetten TAV, TBA en TZ, alsmede enige andere wijzigingen);
5. Wajong: Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten;
6. WAO: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;
7. WAZ: Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen;
8. Wazo: Wet arbeid en zorg;
9. WW: Werkloosheidswet;
10. ZW: Ziektewet;
b. fondsen:
1. Afj: het Arbeidsongeschiktheidsfonds jonggehandicapten, genoemd in artikel 63 van de Wajong;
2. Afz: het Arbeidsongeschiktheidsfonds zelfstandigen, genoemd in artikel 78 van de WAZ;
3. Aof: het Arbeidsongeschiktheidsfonds, genoemd in artikel 72 van de WAO;
4. AWf: het Algemeen Werkloosheidsfonds, genoemd in artikel 103 van de WW;
5. Rf: het Re´ntegratiefonds, genoemd in artikel 41 van de Wet Rea;
6. Tf: het Toeslagenfonds, genoemd in artikel 31 van de TW;
7. Ufo: het Uitvoeringsfonds voor de overheid, genoemd in artikel 104 van de WW;
8. wachtgeldfonds: een wachtgeldfonds als genoemd in artikel 102 van de WW;
c. uitvoeringskosten: de uitvoeringskosten, bedoeld in artikel 45, tweede lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
d. UWV: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.

 

Art. 2.
UWV onderscheidt zijn uitvoeringskosten in:
a. uitvoeringskosten die direct aan de in artikel 1 genoemde wetten en de daarin aangewezen fondsen kunnen worden toegewezen; en
b. uitvoeringskosten die niet direct aan de in artikel 1 genoemde wetten en fondsen kunnen worden toegewezen.

 

Art. 3.
UWV rekent de uitvoeringskosten, bedoeld in artikel 2, onderdeel a, met inachtneming van het bepaalde in artikel 11, derde lid, direct toe aan de in artikel 1, onderdeel a, genoemde wetten en de in artikel 1, onderdeel b, genoemde fondsen.

 

Art. 4.
UWV rekent de niet direct toewijsbare uitvoeringskosten, bedoeld in artikel 2, onderdeel b, toe aan de activiteitenclusters:
a. premieverzorging;
b. claimafhandeling;
c. arbeidstoeleiding;
d. bestrijding van fraude en misbruik;
e. basisregistratie.

 

Art. 5.
Het activiteitencluster premieverzorging, bedoeld in artikel 4, onderdeel a, bestaat uit: activiteiten met betrekking tot de vaststelling, heffing en invordering van de premies voor de verzekeringen ZW, WAO, WW en Ziekenfondswet, alsmede de heffing voor de Sociaal-Economische Raad op grond van de Wet op de ondernemingsraden. Hieronder valt tevens de afhandeling van uit deze activiteiten voortvloeiende beroepszaken.

 

Art. 6.
Het activiteitencluster claimafhandeling, bedoeld in artikel 4, onderdeel b, bestaat uit: activiteiten met betrekking tot de afhandeling van aanvragen voor uitkeringen op grond van de wetten, bedoeld in artikel 1, onderdeel a, onder 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 en 10, alsmede met betrekking tot het beperken van de duur van deze uitkeringen, met betrekking tot boeten en maatregelen, voor zover deze niet vallen onder de activiteit bestrijding van fraude en misbruik, alsmede met betrekking tot sociaal-medisch onderzoek, voor zover deze niet vallen onder het activiteitencluster arbeidstoeleiding. Hieronder valt tevens de afhandeling van uit deze activiteiten voortvloeiende beroepszaken.

 

Art. 7.
Het activiteitencluster arbeidstoeleiding, bedoeld in artikel 4, onderdeel c, bestaat uit: activiteiten ter bevordering van de inschakeling in het arbeidsproces bij of krachtens de in artikel 1 genoemde wetten.

 

Art. 8.
Het activiteitencluster bestrijding van fraude en misbruik, bedoeld in artikel 4, onderdeel d, bestaat uit: op zichzelf staande activiteiten met betrekking tot gericht onderzoek dat primair is bedoeld ter bestrijding van fraude en misbruik, die niet kunnen worden beschouwd als nevenactiviteiten van andere reguliere activiteiten, alsmede de afhandeling van op grond van dit gericht onderzoek opgelegde sancties. Hieronder worden in elk geval begrepen activiteiten van de loonsinspectie en de opsporingsdienst.

 

Art. 9.
Het activiteitencluster basisregistraties, bedoeld in artikel 4, onderdeel e, bestaat uit activiteiten met betrekking tot het actueel houden van de gegevens met betrekking tot arbeids-, verzekerings- en uitkeringsverhoudingen van verzekerden, door middel van berichtenverkeer van en naar werkgevers, verzekerden en derden. Hieronder worden in elk geval begrepen activiteiten voor het voeren van werkgeversregistraties en het inrichten en onderhouden van de daarvoor benodigde systemen. Hieronder worden niet begrepen activiteiten ten behoeve van het interne berichtenverkeer.

 

Art. 10.
-1. Van de niet direct toewijsbare uitvoeringskosten die worden toegerekend aan het activiteitencluster premieverzorging, bedoeld in artikel 4, onderdeel a, wijst UWV 50% toe aan de WAO en 50% aan de WW.
-2. Van de uitvoeringskosten die UWV ingevolge het eerste lid toewijst aan de WW rekent UWV 50% toe aan AWf en 50% aan wachtgeldfondsen.
-3. UWV brengt op de uitvoeringskosten, bedoeld in het eerste lid, in mindering de betalingen, bedoeld in artikel 15, negende lid, aanhef en onder a en b, van de Co÷rdinatiewet Sociale Verzekering.

 

Art. 11.
-1. UWV wijst de niet direct toewijsbare uitvoeringskosten die worden toegerekend aan het activiteitencluster claimafhandeling, bedoeld in artikel 4, onderdeel b, toe aan de WW en de ZW.
-2. UWV rekent de uitvoeringskosten, bedoeld in het eerste lid, toe aan AWf, de wachtgeldfondsen en Ufo naar rato van het aantal uitkeringsdagen.
-3. In afwijking van het bepaalde in artikel 3 worden de uitvoeringskosten in verband met de claimafhandeling op grond van de Wajong, WAO, WAZ, WW of ZW in combinatie met de claimafhandeling op grond van de WBIA of TW toegerekend aan de eerstbedoelde wetten.

 

Art. 12.
UWV wijst de niet direct toewijsbare uitvoeringskosten die worden toegerekend aan het activiteitencluster arbeidstoeleiding, bedoeld in artikel 4, onderdeel c, toe aan Rf.

 

Art. 13.
-1. Van de niet direct toewijsbare uitvoeringskosten die worden toegerekend aan het activiteitencluster bestrijding van fraude en misbruik, bedoeld in artikel 4, onderdeel d, wijst UWV 50% toe aan de WAO en 50% aan de WW.
-2. Van de uitvoeringskosten die ingevolge het eerste lid worden toegewezen aan de WW rekent UWV 50% toe aan AWf en 50% aan de wachtgeldfondsen.

 

Art. 14.
-1. Van de niet direct toewijsbare uitvoeringskosten die worden toegerekend aan het activiteitencluster basisregistratie, bedoeld in artikel 4, onderdeel e, wijst UWV 33 1/3% toe aan de WAO, 33 1/3% aan de WW en 33 1/3% aan de ZW.
-2. Van de uitvoeringskosten die ingevolge het eerste lid worden toegewezen aan de WW en de ZW rekent UWV 50% toe aan AWf en 50% aan de wachtgeldfondsen.

 

Art. 15.
UWV verdeelt de uitvoeringskosten die ingevolge het bepaalde in de artikelen 10, 11, 13 en 14 worden toegerekend aan de wachtgeldfondsen als volgt over elk van de wachtgeldfondsen:
a. uitvoeringskosten premieverzorging: naar rato van het aantal werkgevers per sector;
b. uitvoeringskosten claimafhandeling: naar rato van het aantal uitkeringsdagen per sector;
c. uitvoeringskosten bestrijding fraude en misbruik: 50% naar rato van het aantal werkgevers per sector en 50% naar rato van het aantal werknemers per sector;
d. uitvoeringskosten basisregistratie: 50% naar rato van het aantal werkgevers per sector en 50% naar rato van het aantal werknemers per sector.

 

Art. 16.
Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregels UWV omtrent toerekening uitvoeringskosten UWV.

 

Art. 17.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2002.

 

 

     Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

Amsterdam, 27 januari 2003.
T.H.J. Joustra,
voorzitter Raad van bestuur UWV
.

 

 

 

TOELICHTING
[27 januari 2003]

 

     Ingevolge artikel 45, vierde lid, Wet SUWI worden bij ministeriŰle regeling regels gesteld omtrent de toerekening van de uitvoeringskosten van UWV aan de fondsen die genoemd zijn in artikel 45, tweede lid. De desbetreffende regels zijn gesteld in artikel 5.1 van de Regeling SUWI.
     Uitgangspunt van dit besluit is dat de toerekening van de uitvoeringskosten op basis van een zo eenvoudig mogelijke systematiek moet plaatsvinden (artikel 3). Hiertoe is bepaald dat de direct aan de verschillende wetten toe te rekenen uitvoeringskosten aan de desbetreffende fondsen worden toegerekend. Veelal blijkt uit wet- en regelgeving aan welk specifiek fonds uitvoeringskosten moeten worden toegerekend.
     Het kan evenwel voorkomen dat uitvoeringskosten niet direct aan een fonds kunnen worden toegerekend, omdat de uitvoeringskosten die verbonden zijn aan een bepaalde wet aan meerdere fondsen moeten worden toegerekend.
     Ook kan zich de situatie voordoen dat uitvoeringskosten niet direct aan een bepaalde wet kunnen worden toegerekend, bijvoorbeeld bij de premie-inning. Voor die situaties heeft het UWV verdeelsleutels ontwikkeld. Deze verdeelsleutels zijn zodanig gekozen dat de desbetreffende kosten eenvoudig kunnen worden toegerekend aan de verschillende wetten en fondsen.
     Op grond van het nieuwe besluit worden niet direct toewijsbare uitvoeringskosten betreffende de door UWV gehanteerde activiteitenclusters premieverzorging, fraude en misbruik, en basisregistratie toegerekend aan het Aof, het AWf en de wachtgeldfondsen (artikelen 10, 13 en 14). Bij de activiteitenclusters premieverzorging en fraude en misbruik is er sprake van de twee hoofdwetten WAO en WW, bij het activiteitencluster basisregistratie behoort ook de registratie van de ziekmeldingen tot de hoofdactiviteiten. Daarom is bij dit activiteitencluster gekozen voor een verdeling over de wetten WAO, WW en ZW.
     De niet direct toewijsbare uitvoeringskosten betreffende het activiteitencluster claimafhandeling komen ten laste van de WW en de ZW en de bijbehorende fondsen (AWf, wachtgeldfondsen en Ufo) (artikel 11). De uitvoeringskosten betreffende de claimafhandeling arbeidsongeschiktheid zijn wel direct toewijsbaar aan wetten en fondsen en zijn om die reden buiten artikel 11 gelaten. De niet direct toewijsbare uitvoeringskosten claimafhandeling van de WW en de ZW worden over AWf, wachtgeldfondsen en Ufo verdeeld op basis van het aantal uitkeringsdagen (artikel 11, tweede lid). Hiermee wordt aangesloten bij de tot op heden gevolgde verdeling.
     Indien er sprake is van samenloop van claimafhandeling op grond van de Wajong, WAO, WAZ, WW of ZW en van claimafhandeling op grond van de WBIA of TW worden de uitvoeringskosten toegerekend aan de eerstbedoelde wetten (artikel 11, derde lid).
     De niet direct toewijsbare uitvoeringskosten betreffende het activiteitencluster arbeidstoeleiding komen volledig ten laste van het Rf (artikel 12).
     Bij de verdeling van niet direct toewijsbare uitvoeringskosten over de wachtgeldfondsen is aansluiting gezocht bij de doelgroep van de activiteit (artikel 15). Voorbeeld hiervan zijn de uitvoeringskosten premieverzorging. Hiervoor is als verdeelsleutel gekozen voor het aantal werkgevers per sector. De uitvoeringskosten fraude en misbruik en basisregistratie hebben zowel betrekking op werkgevers als werknemers. Voor de verdeling van deze uitvoeringskosten is dan ook zowel het aantal werkgevers als het aantal werknemers bepalend.
     Voor de verdeling van de niet toewijsbare uitvoeringskosten claimafhandeling over de wachtgeldfondsen is aangesloten bij de tot op heden gevolgde verdeelsleutel: het aantal uitkeringsdagen per sector.
     De bijlage bij deze toelichting dient als algemene richtlijn bij het per wet onderscheiden welke activiteiten tot de uitvoeringskosten en welke tot de programmakosten toegeschreven worden.

 

Amsterdam, 27 januari 2003.
T.H.J. Joustra,
voorzitter Raad van bestuur UWV
.

 

 

 

BIJLAGE

Toewijzing kostensoorten

 

PK = programmakosten; UK = uitvoeringskosten

Wettelijke basis Omschrijving PK/UK
WAO: art. 2 e.v.
WAZ: art. 3 e.v.
Wajong: art. 3 e.v.
ZW: artt. 3 e.v. en 20 e.v.
WW: art. 3 e.v.
CSV: art. 2 e.v.
 
Kosten UWV i.v.m. beoordeling werknemerschap, dienstbetrekking, werkgeverschap en verzekerd zijn
 
UK
WAO: art. 18 e.v.
WAZ: artt. 2 en 7 e.v.
Wajong: artt. 2 en 6 e.v.
ZW: art. 19 e.v.
WW: artt. 16 e.v. en 52a e.v.
Wet Rea: artt. 2 en 3
TW: art. 2 e.v.
WBIA: art. 2 e.v.
Wazo: artt. 3:1 e.v., 3:7 e.v., 3:18 e.v., 7:7 en 7:8
 
Kosten UWV i.v.m. beoordeling recht op uitkering
 
UK

WAO: art. 21 e.v.
WAZ: art. 8 e.v. 
Wajong: art. 7 e.v.
ZW: art. 29, vierde lid, e.v.
WW: artt. 20, 42 e.v., 48 e.v. en 52g e.v.
Wet Rea: divers
TW: art. 8
WBIA: artt. 5, vierde en vijfde lid, 9 en 10
Wazo: artt. 3:1 e.v., 3:7 e.v., 3:13, 3:23, 3:24, 7:6 en 7:9
 

Kosten UWV i.v.m. bepaling hoogte en duur uitkering
 
UK

WAO: art. 23
WAZ: art. 41
Wajong: art. 33
ZW: artt. 28 en 37
WW: art. 105
Wet Rea: art. 44a
Wazo: artt. 3:16, eerste lid, onderdeel d, en 3:27, eerste lid, onderdeel d
 

Kosten UWV i.v.m. ondervragen of onderzoeken verzekerde
 
UK

WAO: artt. 25, 28 e.v. en 30  
WAZ: art. 45 e.v.
Wajong: artt. 10 en 37 e.v.
ZW: artt. 44 en 45
WW: artt. 27 en 52e
Wet Rea: artt. 20 en 34
TW: art. 14
Wazo: artt. 3:16, eerste lid, onderdeel f, 3:27, eerste lid, onderdeel e, en zesde lid, en 7:12
 

Kosten UWV i.v.m. opleggen weigering (incl. toetsing naleving verplichtigen)
 
UK

WAO: art. 26
WAZ: art. 42
Wajong: art. 34
ZW: art. 37
 

Vergoeding reiskosten, verblijfskosten en tijdverlies aan opgeroepenen
 
PK

WAO: artt. 24 en 27
WAZ: artt. 43 en 44
Wajong: artt. 35 en 36
ZW: art. 39
WW: art. 26, eerste lid, onderdeel c
TW: artt. 13 en 30
Wazo: art. 3:28
 

Kosten UWV i.v.m. het vaststellen van controlevoorschriften
 
UK

WAO: art. 29a
WAZ: art. 48
Wajong: art. 40
ZW: artt. 38, vierde lid, 38a, zesde lid, en 45a
WW: artt. 27a en 52e
Wet Rea: art. 46
TW: art. 14a
Wazo: artt. 3:16, tweede lid, onderdeel c, en 7:16
CSV: art. 12, tweede en derde lid
 

Boetes PK

WAO: art. 29a
WAZ: art. 48
Wajong: art. 40
ZW: artt. 38, vierde lid, 38a, zesde lid, en 45a
WW: 27a
Wet Rea: art. 46
TW: art. 14a
Wazo: artt. 3:16, tweede lid, onderdeel c, en art. 7:16
CSV: art. 12, tweede en derde lid
 

Kosten UWV i.v.m. opleggen boetes
 
UK

WAO: art. 29b
WAZ: art. 49, vijfde lid
Wajong: art. 41, vijfde lid
ZW: art. 45b, vijfde lid
WW: art. 27b, vijfde lid
Wet Rea: art. 47
TW: art. 14b, vijfde lid
Wazo: artt. 3:16, tweede lid, onderdeel c, 3:27, tweede lid, onderdeel c, en 7:17, vijfde lid
CSV: art. 12a, vijfde lid
 

Kosten tolk UK

WAO: art. 29g, vierde lid
WAZ: art. 54, vierde lid
Wajong: art. 46, vierde lid
ZW: art. 45g, vierde lid
WW: art. 27g, vierde lid
Wet Rea: art. 47
TW: art. 14g, vierde lid
Wazo: artt. 3:16, tweede lid, onderdeel c, 3:27, tweede lid, onderdeel c, en 7:22, vierde lid
 

Kosten betekening en tenuitvoerlegging boetebesluit
 
UK

WAO: art. 29g, zesde lid
WAZ: art. 54, zesde lid
Wajong: art. 46, zesde lid
ZW: art. 45g, zesde lid
WW: artt. 27g, zesde lid, en 97b, negende lid
Wet Rea: art. 47
TW: art. 14g, zesde lid
Wazo: artt. 3:16, tweede lid, onderdeel c, 3:27, tweede lid, onderdeel c, en 7:22, zesde lid
CSV: art. 14
 

Wettelijke rente PK

WAO: art. 29g, zesde lid
WAZ: art. 54, zesde lid
Wajong: art. 46, zesde lid
ZW: art. 45g, zesde lid
WW: artt. 27g, zesde lid, en 97b, negende lid
Wet Rea: art. 47
TW: art. 14g, zesde lid
Wazo: artt. 3:16, tweede lid, onderdeel c, 3:27, tweede lid, onderdeel c, en 7:22, zesde lid
CSV: art. 15
 

(Ontvangst van) op invordering betrekking hebbende kosten
 
UK

WAO: artt. 34, tweede lid, en 34a, derde lid
WAZ: art. 35, tweede lid
Wajong: art. 28, tweede lid
 

Kosten UWV i.v.m. in kennis stellen van mogelijkheid indienen aanvraag
 
UK

WAO: artt. 34a en 71a
Wet Rea: art. 8, achtste lid
  

Kosten UWV i.v.m. beoordeling re´ntegratieverslag UK

WAO: artt. 36 e.v. en 47 e.v.
WAZ: artt. 12 e.v. en 37 e.v.
Wajong: artt. 11 e.v., 18 e.v. en 30 e.v.
ZW: art. 30a
WW: artt. 21, 22a, 22b, 52d en 52e
Wet Rea: artt. 20 en 34
TW: art. 11a
WBIA: art. 4
Wazo: artt. 3:16, eerste lid, onderdeel b, 3:27, onderdeel b, en 7:12
 

Kosten UWV i.v.m. herziening/weigering/heropening uitkering
 
UK

WAO: art. 44
WAZ: artt. 58 en 59
Wajong: artt. 50 en 51
ZW: artt. 26a en 31 e.v.
WW: artt. 34 e.v. en 65
TW: art. 7
Wazo: art. 3:29
 

Kosten UWV i.v.m. beoordeling samenloop
 
UK

WAO: art. 44, vierde lid
WAZ: art. 58, vierde lid
Wajong: art. 50, vierde lid
 

Afdracht aan Rijk i.v.m. samenloop met Wsw-loon
 
PK

WAO: art. 44, vierde lid
WAZ: art. 58, vierde lid
Wajong: art. 50, vierde lid
 

Kosten UWV i.v.m. bepalen afdracht aan Rijk
 
UK

WAO: art. 50
WAZ: artt. 55 en 80, onderdeel f
Wajong: art. 47
ZW: artt. 29, tweede lid, 47 en 47a
WW: artt. 30 e.v., 52f, 93, onderdeel i en k, en 97f, onderdeel i en o
Wet Rea: artt. 23, 25 en 76, derde lid
TW: artt. 15 en 17
WBIA: art. 12, eerste lid
Wazo: artt. 3:14, 3:25 en 7:6
LOW: art. 25, eerste lid
 

Uitkeringen, tegemoetkomingen
 
PK

WAO: art. 50
WAZ: art. 55, eerste lid
Wajong: art. 47, eerste lid
ZW: artt. 47 en 47a
WW: art. 30 e.v.
Wet Rea: art. 25
TW: art. 15
 

Kosten UWV i.v.m. betaling uitkeringen
 
UK

WAO: art. 50, vierde lid
WAZ: art. 55, vierde lid
Wajong: art. 47, vierde lid
 

Kosten van overmaking uitkering naar buitenland
 
PK

WAO: artt. 50, derde lid, en 50a
WAZ: artt. 55, derde lid, en 55a
Wajong: art. 47, derde lid
ZW: artt. 41 en 47a, derde lid
WW: art. 30, tweede lid
TW: art. 15, vijfde lid, e.v.
Wazo: art. 3:25, vierde lid
 

Kosten UWV i.v.m. opschorten uitkering
 
UK

WAO: art. 53
WAZ: art. 61
Wajong: art. 53
ZW: art. 35
TW: art. 23
Wazo: artt. 3:16, eerste lid, onderdeel c, en 3:27, vijfde lid
 

Overlijdensuitkering PK

WAO: art. 53
WAZ: art. 61
Wajong: art. 53
ZW: art. 35
TW: art. 23
 

Kosten UWV i.v.m. toekenning overlijdensuitkering
 
UK

WAO: art. 57
WAZ: art. 63
Wajong: art. 55
ZW: art. 33
WW: art. 36
Wet Rea: artt. 21 en 35
TW: art. 20
Wazo: artt. 3:16, tweede lid, onderdeel a, 3:27, tweede lid, onderdeel a, en 7:13
 

Opbrengsten uit terugvordering uitkering
 
PK

WAO: art. 57
WAZ: art. 63
Wajong: art. 55
ZW: art. 33
WW: art. 36
Wet Rea: artt. 21 en 35
TW: art. 20
Wazo: artt. 3:16, tweede lid, onderdeel a, 3:27, tweede lid, onderdeel a, en 7:13
 

Kosten UWV i.v.m. terugvordering uitkering
 
UK

WAO: art. 59a e.v.
WAZ: artt. 25 e.v., 40 en 60
Wajong: artt. 21 e.v., 32 en 52
TW: artt. 10 en 19
 

Vakantie-uitkering PK

WAO: art. 59a e.v.
WAZ: artt. 25 e.v., 40 en 60
Wajong: artt. 21 e.v., 32 en 52
TW: artt. 10 en 19
Wazo: art. 3:27, eerste lid, onderdeel c
 

Kosten UWV i.v.m. toekenning en uitbetaling vakantie-uitkering
 
UK

WAO: artt. 71, tweede lid, 75a, vierde lid, 75b, vijfde lid, 75f, eerste lid, onderdeel a, en 90
WAZ: art. 69
Wajong: art. 61
ZW: art. 52a
WW: artt. 66 en 97b
Wet Rea: art. 49
Wazo: art. 7:11, derde lid
 

Opbrengsten uit verhaal
 
PK

WAO: artt. 71, tweede lid, 75a, vierde lid, 75b, vijfde lid, 75f, eerste lid, onderdeel a, en 90
WAZ: art. 69
Wajong: art. 61
ZW: art. 52a
WW: art. 66
Wet Rea: art. 49
Wazo: art. 7:11, derde lid
 

Kosten UWV i.v.m. verhaal op eigenrisicodrager
 
UK

WAO: art. 71a, negende lid
 

Kosten UWV i.v.m. opleggen verplichting tot loondoorbetaling aan werkgever
 
UK

WAO: artt. 72 en 73
WAZ: art. 77
Wajong: art. 63
WW: art. 102 e.v.
Wet Rea: art. 41
TW: art. 31
 

Kosten UWV i.v.m. beheer en administratie fondsen
 
UK

WAO: art. 75
 

Kosten UWV i.v.m. beoordelen verzoeken eigenrisicodragerschap
 
UK

WAO: artt. 75c, 76 en 77 e.v.
WAZ: art. 71 e.v.
ZW: art. 68, tweede lid
WW: artt. 79 e.v., 85, derde en vijfde lid, 97c, 97d en 97i
Zfw: art. 15, derde en vijfde lid
CSV: art. 11 e.v.
 

Premies PK

WAO: artt. 75c, 76 en 77 e.v.
WAZ: artt. 71 e.v. en 75
WW: artt. 79 e.v., 85, derde en vijfde lid, 92, onderdeel c, 97c, 97d en 97i
Zfw: art. 15, derde en vijfde lid
CSV: art. 11 e.v.
 

Kosten UWV i.v.m. vaststellen, innen en (eventueel) terugbetalen van premies
 
UK

WAO: art. 75f, tweede lid
WW: art. 97f, onderdeel j
 

Vergoeding van schade aan eigenrisicodrager
 
PK

WAO: art. 75f, tweede lid
WW: art. 97f, onderdeel j
 

Kosten UWV i.v.m. toekennen vergoeding van schade aan eigenrisicodrager
 
UK

WAO: art. 76c, onderdeel f (art. XIV Wet Amber)
 

Malusopbrengsten PK

WAO: art. 76c, onderdeel f (art. XIV Wet Amber)
 

Kosten UWV i.v.m. inning malusopbrengsten
 
UK

WAO: artt. 76d, eerste lid, onderdeel a, en 76f, eerste lid, onderdeel a
WAZ: art. 80, onderdeel b
Wajong: art. 65, eerste lid, onderdeel b
WW: artt. 90, onderdeel e, 93, onderdeel d, 97f, onderdeel d
Wet Rea: art. 43, onderdeel c t/m g
LOW: art. 25, eerste lid
 

Premies over uitkeringen die niet op uitkeringen in mindering kunnen worden gebracht
 
PK

WAO: art. 76d, eerste lid, onderdeel d (art. XIII Wet Amber)
 

Bonusuitkeringen PK

WAO: art. 76d, eerste lid, onderdeel d (art. XIII Wet Amber
 

Kosten UWV i.v.m. betaling bonusuitkeringen
 
UK

WAO: art. 76d, eerste lid, onderdeel g
WAZ: art. 80, onderdeel d
Wajong: art. 65, eerste lid, onderdeel d
WW: artt. 93, onderdeel h, en 97f, onderdeel h
Wet Rea: art. 42
 

Bijdrage aan Rf
 
PK

WAO: art. 76d, eerste lid, onderdeel h
 

Kosten UWV i.v.m. de overgang van personeel naar CWI
 
UK

WAO: art. 78a
 

Opbrengsten bedragen van kleine eigenrisicodragers
 
PK

WAO: art. 78a
 

Kosten UWV i.v.m. inning bedragen van kleine eigenrisicodragers
 
UK

WAO: art. 79
 

Bedrag dat wordt overgeheveld van Aof naar Aok
 
PK

WAO: artt. 79a en 79b
WW: artt. 82, 82a en 97c, zesde en zevende lid
 

Premiekortingen PK

WAO: artt. 79a en 79b
WW: artt. 82 en 82a
 

Kosten UWV i.v.m. toekenning premiekortingen
 
UK

WAO: art. 81 e.v.
ZW: art. 64 e.v.
WW: art. 53 e.v.
 

Kosten UWV i.v.m. beoordeling vrijwillige verzekering
 
UK
WAO: art. 87, derde en vierde lid
WAZ: art. 95a, tweede en derde lid
Wajong: art. 69a, tweede en derde lid
ZW: artt. 72a, vierde lid, en 72b,  vierde lid
WW: artt. 127, vierde lid, en 127a, zesde lid
Wet Rea: artt. 49a, vierde lid, en 49b, vierde lid
TW: artt. 36, derde lid, en 37, vierde lid
 
Kosten advies deskundige op verzoek UWV (niet onder verantwoordelijkheid van UWV) of informatie externe instantie op verzoek UWV (NB: vergoeding kosten advies deskundige aan verzekerde/werkgever: PK)
 
UK

WAO: art. 87b e.v.
WAZ: art. 96 e.v.
Wajong: art. 70 e.v.
ZW: art. 73 e.v.
WW: art. 128 e.v.
Wet Rea: art. 50 e.v.
TW: artt. 38 en 39
Wazo: artt. 3:16, eerste lid, onderdeel i en j, en 3:27, eerste lid, onderdeel h en i
CSV: art. 18a e.v.
Wet SUWI: art. 83
 

Kosten UWV i.v.m. voeren bezwaar- of beroepsprocedure (NB: proceskosten die worden vergoed aan verzekerde/werkgever: PK)
 
UK

WAZ: art. 56
Wajong: art. 48
Wazo: art. 3:27, vierde lid
 

Vereveningsbijdrage PK

WAZ: art. 56
Wajong: art. 48
Wazo: art. 3:27, vierde lid
 

Kosten UWV i.v.m. inhouding vereveningsbijdrage
 
UK

WAZ: art. 76
Wajong: art. 64, onderdeel a
WW: art. 92, onderdeel g
TW: art. 26
WBIA: art. 12, tweede lid
Wet SUWI: art. 53
 

Rijksbijdrage PK

WAZ: art. 76
Wajong: art. 64, onderdeel a
WW: art. 92, onderdeel g
TW: art. 26
WBIA: art. 12, tweede lid
 

Kosten UWV i.v.m. verkrijgen rijksbijdrage
 
UK

WAZ: art. 89
CSV: art. 17
 

Kosten UWV i.v.m. verlenen van ontheffing aan gemoedsbezwaarden
 
UK

ZW: artt. 38 en 38a
 

Kosten UWV i.v.m. beoordeling ziekmelding en hersteldmelding
 
UK

ZW: art. 54
WW: art. 101
 

Kosten UWV i.v.m. vaststellen uitkeringsreglement
 
UK

WW: art. 61 e.v.
 

Uitkeringen bij betalingsonmacht werkgever
 
PK

WW: art. 61 e.v.
 

Kosten UWV i.v.m. betaling uitkeringen bij betalingsonmacht werkgever
 
UK

WW: art. 72a, vierde lid
 

Vergoedingen aan overheidswerkgever bij overdracht re´ntegratietaak
 
UK

WW: art. 72a, vierde lid
 

Kosten UWV i.v.m. bepaling vergoeding aan overheidswerkgever
 
UK

WW: art. 72a
 

Kosten UWV i.v.m. overdragen re´ntegratietaak
 
UK

WW: art. 73, eerste lid
Wet Rea: art. 10a, eerste lid
 

Wiw-voorzieningen PK

WW: art. 73, eerste lid
Wet Rea: art. 10a, eerste lid
 

Kosten UWV i.v.m. in aanmerking brengen voor Wiw-voorzieningen
 
UK

WW: art. 73, tweede lid
Wet Rea: art. 10a, tweede lid
 

Kosten UWV i.v.m. opstellen re´ntegratieplan
 
UK

WW: art. 73a
Wet Rea: artt. 33, eerste lid, onderdeel a, en 33a, eerste lid, onderdeel a
 

Persoonsgebonden re´ntegratiebudget
 
PK

WW: art. 73a
Wet Rea: artt. 33, eerste lid, onderdeel a, en 33a, eerste lid, onderdeel a
 

Kosten UWV i.v.m. toekenning persoonsgebonden re´ntegratiebudget
 
UK

WW: art. 73a
Wet Rea: artt. 33, eerste lid, onderdeel b, en 33a, eerste lid, onderdeel b
 

Vergoeding kosten re´ntegratieovereenkomst
 
PK

WW: art. 73a
Wet Rea: artt. 33, eerste lid, onderdeel b, en 33a, eerste lid, onderdeel b
 

Kosten UWV i.v.m. sluiten re´ntegratieovereenkomst
 
UK

WW: art. 74
Wet Rea: art. 22a
 

Tegemoetkomingen kosten kinderopvang PK

WW: art. 74, zesde lid
Wet Rea: art. 22a, zesde lid
 

Eigen bijdrage arbeidsgehandicapte aan kinderopvang
 
PK

WW: art. 74
Wet Rea: art. 22a
 

Kosten UWV i.v.m. toekennen tegemoetkomingen kinderopvang
 
UK

WW: art. 74
Wet Rea: art. 22a
 

Vergoeding aan instantie voor bemiddelingskosten kinderopvang
 
UK

WW: artt. 89, onderdeel g, en 97e, onderdeel i
Wet SUWI: art. 32
 

Bijdragen werkgevers/werknemers in de kosten van onderzoek naar arbeidsgeschiktheid
 
PK

Wet SUWI: art. 30, eerste lid, onderdeel e, f en g
 

Kosten UWV i.v.m. instellen onderzoek naar arbeidsgeschiktheid
 
UK

WW: art. 90, vierde lid
 

Overheveling lasten van wachtgeldfondsen naar AWf
 
PK

WW: art. 90, vierde lid
 

Kosten UWV i.v.m. overheveling lasten van wachtgeldfondsen naar AWf
 
UK

WW: artt. 90, onderdeel h, en 93, onderdeel g
 

Premies waarvoor vrijstelling is verleend op grond van de PMA
 
PK

WW: artt. 90, onderdeel h, en 93, onderdeel g
 

Kosten UWV i.v.m. vaststelling vrijstelling premies
 
UK

WW: art. 92, onderdeel i
 

Bijdrage SVB i.v.m. samenloop Anw-uitkering met inkomen als vervanger in het kader van loopbaanonderbreking
 
PK
WW: artt. 95 en 97h
 
Remigratiebijdragen PK
WW: artt. 95 en 97h
 
Kosten UWV i.v.m. remigratiebijdragen
 
UK

WW: art. 97k, derde lid
 

Kosten UWV i.v.m. vaststelling sectoraansluiting
 
UK

WW: art. 97n
 

Overgang vermogen bij sectorovergang werkgever
 
PK

WW: art. 97n
 

Kosten UWV i.v.m. vaststellen overgang vermogen bij sectorovergang werkgever
 
UK

WW: artt. 72, 130 en 130c
Wet Rea: art. 10, derde lid
 

Re´ntegratietrajecten PK

WW: artt. 72, 130 en 130c
Wet Rea: art. 10, derde en vierde lid
 

Kosten UWV i.v.m. inkoop re´ntegratietrajecten
 
UK

WW: art. 102
 

Kosten UWV i.v.m. instellen wachtgeldfonds
 
UK

WW: art. 130b
Wet Rea: artt. 28, 29, 32, 75, vierde lid, en 76, eerste lid
 

Suppleties PK

WW: art. 130b
Wet Rea: artt. 28, 29, 32, 75, vierde lid, en 76, eerste lid
 

Kosten UWV i.v.m. toekennen loonsuppleties
 
UK

Wet Rea: art. 5, tweede lid
 

Kosten UWV i.v.m. berekening voldoen door werkgever aan quotumverplichting
 
UK

Wet Rea: art. 5, derde lid
 

Geldelijke bijdrage werkgever bij niet voldoen aan quotumverplichting
 
PK

Wet Rea: art. 7, tweede lid
 

Kosten UWV i.v.m. vermindering van de beloning van de arbeidsgehandicapte werknemer
 
UK

Wet Rea: art. 11
 

Kosten UWV i.v.m. wegnemen van belemmeringen voor Wajong-uitkeringsgerechtigden
 
UK
Wet Rea: artt. 15, 16, 44 en 76, tweede lid
 
Subsidie voor re´ntegratieactiviteiten
 
PK

Wet Rea: artt. 15, 16, 44 en 76, tweede lid
 

Kosten werkzaamheden UWV i.v.m. toekenning subsidie
 
UK
Wet Rea: artt. 22, 31 en 75
 
Voorzieningen voor arbeidsgehandicapte
 
PK

Wet Rea: artt. 22, 31 en 75
 

Kosten UWV i.v.m. toekenning voorziening voor arbeidsgehandicapte
 
UK

Wet Rea: art. 30
 

Krediet aan zelfstandige arbeidsgehandicapte
 
PK

Wet Rea: art. 30
 

Kosten UWV i.v.m. toekenning starterskrediet
UK
Wet Rea: art. 76, vierde lid
 
Kosten van WAO-scholingen
 
PK

Wet Rea: art. 76, vierde lid
 

Kosten UWV i.v.m. toekennen van WAO-scholingen
 
UK

Wet Rea: art. 87b
 

Toekenningen ex artt. 15 tot en met 21a (oud)
 
PK

Wet Rea: art. 87b
 

Kosten UWV i.v.m. toekenningen ex artt. 15 t/m 21a
 
UK
CSV: art. 4 e.v.
 
Kosten UWV i.v.m. bepalen van het loon
 
UK
CSV: art. 16a e.v.
 
Kosten UWV i.v.m. uitvoeren art. 16a e.v.
 
UK

Wet SUWI: art. 30, onderdeel j
 

Kosten UWV i.v.m. verrichten van onderzoek
 
UK
Wet SUWI: art. 33 (ZW: art. 62)
 
Kosten UWV i.v.m. voeren administratie
 
UK

Wet SUWI: artt. 46, 49 en 52
 

Kosten UWV i.v.m. opstellen begrotingen en rapportages UK

Wet SUWI: artt. 50, vierde lid, en 51
 

Kosten UWV i.v.m. in rekening-courant bij Minister van FinanciŰn brengen van financiŰle middelen
 
UK

Wet SUWI: art. 76

Kosten UWV i.v.m. beveiliging van gegevens
 
UK
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx    

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Wet SUWI | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

ę Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x