Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
Nadere regelgeving
Bijgewerkt tot en met 31 december 2009

 

BESLUIT  WERKGEBIEDEN  UWV  WERKBEDRIJF

Vervallen
m.i.v. 1 januari 2010
(art. 6 BwU10)

 
 

7 maart 2002, Stcrt. 2002, 53
Inwerkingtreding: 15 maart 2002
(T.a.v. art. 10 Wet SUWI)
 
(Zie ook: Adressen vestiging UWV WERKbedrijf)

 

 

 

 
7 maart 2002/CWI 2002/002
Centrale organisatie werk en inkomen

     De Raad van bestuur van de Centrale organisatie werk en inkomen;
     Gelet op artikel 24 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
     Gezien de goedkeuring van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

     Besluit:

1. Redactie: Ingevolge artikel II van het Besluit van het UWV van 9 december 2008, Stcrt. 2008, 2265, is het Besluit werkgebieden CWI met ingang van 1 januari 2009 voorzien van een nieuwe citeertitel, luidende: Besluit werkgebieden UWV WERKbedrijf.

 

 

1.  Definities

 

Art. 1. Definities
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. de wet: de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
b. het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen: de Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de wet;
c. Centrum voor werk en inkomen: een vestiging van de Centrale organisatie werk en inkomen als bedoeld in artikel 24 van de wet;
d. vestiging: een vestiging van de afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening;
e. district: een regio die wordt bediend door meerdere vestigingen van de afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening.

1. Volgens de redactie dient onderdeel c te luiden als volgt:
c. Locatie werk en inkomen: een vestiging van het WERKbedrijf van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen als bedoeld in artikel 10 van de wet.

 

 

2.  Spreiding

 

Art. 2. Werkgebieden
-1. In de bij dit besluit behorende bijlage 1 worden de plaatsen van vestiging en de werkgebieden van de Centra voor werk en inkomen vastgesteld, waarin de taken, bedoeld in artikel 21, onderdeel a tot en met g en i, worden uitgevoerd.
-2. In de bij dit besluit behorende bijlagen 2 en 3 worden de plaatsen van vestiging en de werkgebieden van de vestigingen en districten van de afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening vastgesteld, waarin de taken, bedoeld in artikel 21, onderdeel h, worden uitgevoerd.
-3. In de bij dit besluit behorende bijlage 3 worden de plaatsen van vestiging en werkgebieden van de Centra voor werk en inkomen vastgesteld waarin de taken, bedoeld in artikel 21a van de wet, worden uitgevoerd.

1. Zie voetnoot bij artikel 1, onderdeel c, red.
2. Volgens de redactie dient op deze plaatsen te worden ingevoegd: van de wet,.

 

Art. 3. Beslissing verlening toestemming opzegging arbeidsverhouding
-1. Verzoeken voor het verlenen van toestemming voor de opzegging van de arbeidsverhouding op grond van artikel 6 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 worden ingediend bij en worden voorbereid op de bij dit besluit behorende bijlage 2 vastgestelde vestigingen voor de daarbij aangegeven werkgebieden.
-2. De beslissing op een verzoek als bedoeld in het eerste lid wordt genomen op de vestiging binnen het werkgebied waarin de betrokken werknemer zijn arbeid verricht of heeft verricht.
-3. Als de werkzaamheden van de betrokken werknemer zich uitstrekken over een werkgebied van twee of meer vestigingen, wordt de beslissing genomen op de vestiging binnen het werkgebied waarin de standplaats van de betrokken werknemer is gevestigd of, bij het ontbreken van een standplaats, waarin de vestiging van de werkgever is gelegen van waaruit het verzoek is ingediend.
-4. Indien op basis van het tweede en derde lid geen uitsluitsel bestaat over de vraag op welke vestiging de beslissing moet worden genomen, geldt dat de beslissing wordt genomen op de vestiging binnen het werkgebied waarin de woonplaats van de betrokken werknemer is gelegen.
-5. Indien een werkgever om bedrijfseconomische redenen de arbeidsverhouding met meer werknemers wenst op te zeggen en de toepassing van het bepaalde in het eerste tot en met vierde lid erin resulteert dat op meer dan n vestiging binnen een district een beslissing moet worden genomen, kan de beslissing worden genomen op de vestiging van het districtshoofd AJD.
-6. Indien de beslissing zou moeten worden genomen binnen meer districten, wordt de beslissing genomen op de vestiging van het districtshoofd AJD waarin de vestiging van de werkgever is gelegen die de meeste individuele aanvragen indient, met dien verstande dat als binnen drie of meer districten een beslissing zou moeten worden genomen, de beslissing wordt genomen op een door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen aan te wijzen lokatie, het hoofdkantoor van de afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening daaronder begrepen.
-7. In bijzondere omstandigheden kan de manager AJD besluiten dat de beslissing als bedoeld in dit artikel wordt genomen door het districtshoofd AJD van een ander district dan die volgens dit artikel bevoegd zou zijn.

1. AJD: Arbeidsjuridische dienstverlening, red.

 

Art. 4. Afgifte verklaring langdurig werkloze
-1. De beslissing op een aanvraag voor afgifte van de verklaring langdurig werkloze, bedoeld in hoofdstuk IV van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen, wordt genomen op de bij dit besluit behorende bijlage 2 vastgestelde vestiging binnen wiens werkgebied de langdurig werkloze de arbeid gaat verrichten.
-2. Als de werkzaamheden van de langdurig werkloze zich uitstrekken over een werkgebied van twee of meer vestigingen, wordt de beslissing genomen op de vestiging binnen het werkgebied waarin de standplaats van de betrokken werknemer is gevestigd of, bij het ontbreken van een standplaats, waarin de vestiging van de inhoudingsplichtige is gevestigd.

 

Art. 5. Afgifte, verlenging of intrekking van tewerkstellingsvergunning
Aanvragen voor tewerkstellingsvergunningen op grond van het Delegatie- en uitvoeringsbesluit Wet arbeid vreemdelingen worden ingediend bij de vestiging van de afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

 

 

3.  Slotbepalingen

 

Art. 6. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

 

Art. 7. Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit werkgebieden UWV WERKbedrijf.

1. Redactie: Ingevolge artikel II van het Besluit van het UWV van 9 december 2008, Stcrt. 2008, 2265, is het Besluit werkgebieden CWI met ingang van 1 januari 2009 voorzien van een nieuwe citeertitel, luidende: Besluit werkgebieden UWV WERKbedrijf.

 

 

     Dit besluit zal met de toelichting en de bijlagen in de Staatscourant worden geplaatst.

 

Zoetermeer, 7 maart 2002.
De Centrale organisatie werk en inkomen,
R. de Groot, voorzitter Raad van bestuur.

 

 

 

TOELICHTING
[7 maart 2002]

 

    Artikel 24 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen bepaalt dat de Centrale organisatie werk en inkomen zorg draagt voor de inrichting en instandhouding van vestigingen waarin de taken van de Centrale organisatie werk en inkomen worden uitgevoerd op een wijze waardoor deze organisatie voor een ieder voldoende bereikbaar is. Dit besluit geeft invulling aan dit artikel. Hiermee heeft artikel 7.4 Regeling SUWI geen waarde meer.
     Artikel 2 van het besluit verwijst naar de bijlage van het besluit waarin de vestigingen van de Centrale organisatie werk en inkomen (CWIs) worden aangeduid met de daarbij behorende werkgebieden. Het betreft 130 vestigingen. Rekening is gehouden met gemeentelijke herindelingen per 1 januari 2002. Ten opzichte van de voorheen geldende CWI-indeling is n CWI vervallen. Het betreft een CWI in de gemeente Eindhoven. Op de uitdrukkelijke wens van de gemeente Eindhoven is het aantal CWIs binnen haar gemeentegrenzen teruggebracht tot n.
     Artikel 3 betreft de beslissing inzake het verlenen van toestemming voor opzegging van de arbeidsverhouding op grond van het Ontslagbesluit. De relatieve competentie zoals die in dit artikel staat beschreven, sluit - met uitzondering van de situaties als bedoeld in het vijfde lid - aan bij de bestaande regeling. In het vijfde lid is de mogelijkheid gecreerd om bij ontslagaanvragen door een bedrijf die meerdere werkgebieden van de genoemde vestigingen regardeert, een centrale afdoening mogelijk te maken.
     In artikel 4 is aangeven in welke lokaties van de Centrale organisatie werk en inkomen beslissingen worden genomen over verklaringen langdurig werklozen. Het betreft 16 lokaties, waar een functionaris juridische zaken namens de Centrale organisatie werk en inkomen dergelijke beslissingen neemt.
     Artikel 5 betreft de tewerkstellingsvergunning in het kader van de Wet arbeid vreemdelingen. Deze worden uitsluitend op centraal niveau afgegeven, doch kunnen bij de districten van de Centrale organisatie werk en inkomen worden aangevraagd. Genoemde districten zullen de aanvraag zelfstandig afdoen in de gevallen, bedoeld in artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht.

 

 

 

BIJLAGE  1

De vestigingen van het WERKbedrijf van UWV


 

 
Gemeente van vestiging van het WERKbedrijf
 
 
Naam van de vestiging
 
 
Werkgebieden van de vestigingen
van het WERKbedrijf
(gemeenten, evt. postcodegebieden)
 

Alkmaar

Alkmaar

Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft-De Rijp, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk, Schermer

Almelo Almelo Almelo, Tubbergen, Twenterand, Wierden
Almere Almere Almere

Alphen aan den Rijn

Alphen aan den Rijn

Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem, Nieuwkoop, Rijnwoude

Amersfoort Amersfoort Amersfoort, Bunschoten, Leusden, Woudenberg

Amstelveen

Amstelland

Aalsmeer, Abcoude, Amstelveen, Ouder-Amstel, Uithoorn, De Ronde Venen

Amsterdam

Amsterdam Centrum/Oost

Amsterdam (1000-1001, 1009 CD-1013 AG, 1013 AV, 1013 AZ, 1013 BH, 1013 BP-1013 BR, 1013 BV-1013 BX, 1013 CG, 1013 CT-1013 CW, 1013 DA-1013 DP, 1013 EA-1013 LB, 1013 LE-1013 MN, 1013 MS-1013 MV, 1015-1019, 1086-1097 GZ, 1097 HB-1098)

Amsterdam

Amsterdam Nieuw-West

Amsterdam (1005 AA-1005 DA, 1006, 1013 AN, 1013 BN, 1013 BT, 1014 AC-1014 AH, 1014 BG, 1014 BL, 1014 BX, 1014 CB, 1040 AA-1040 EL, 1043 AA, 1043 BE-1043 BH, 1046 AZ, 1055-1058 GC, 1058 GK, 1058 GP-1058 HC, 1058 LV-1058 LZ, 1058 NR-1058 NZ, 1058 VD-1058 XZ, 1059 EP-1059 GL, 1059 TT-1059 VM, 1059 WB-1059 WE, 1060-1069)

Amsterdam

Amsterdam Noord

Amsterdam (1002-1003, 1020-1037), Landsmeer

Amsterdam Amsterdam Zuidoost Amsterdam (1099-1109), Diemen
Amsterdam Amsterdam Zuid/Oud-West

Amsterdam (1005 EA-1005 LE, 1007-1008, 1013 AH-1013 AM, 1013 AP-1013 AT, 1013 AW-1013 AX, 1013 BA-1013 BG, 1013 BJ-1013 BM, 1013 BS, 1013 BZ-1013 CE, 1013 CH-1013 CS, 1013 CX, 1013 DR-1013 DZ, 1013 LC-1013 LD, 1013 MP-1013 MR, 1013 MX-1014 AA, 1014 AJ-1014 BE, 1014 BH-1014 BK, 1014 BM-1014 BW, 1014 BZ, 1014 CC-1014 DD, 1040 HA-1042, 1043 AC-1043 BD, 1043 BJ-1046 AX, 1046 BA-1054, 1058 GH-1058 GJ, 1058 GL-1058 GN, 1058 HD-1058 LT, 1058 NA-1058 NP, 1058 PA-1058 VC, 1059 AA-1059 EN, 1059 SP-1059 TS, 1059 VN-1059 VZ, 1059 XA-1059 XZ, 1070-1083, 1097 HA)

Apeldoorn Apeldoorn Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, Voorst

Arnhem

Arnhem-Noord

Arnhem (6800-6804, 6811-6816, 6821-6828), Renkum, Rheden, Rozendaal

Arnhem

Arnhem-Zuid

Arnhem (6831-6836, 6841-6846), Lingewaard, Overbetuwe

Assen Assen Aa en Hunze, Assen, Tynaarlo
Barneveld Barneveld Barneveld, Nijkerk, Scherpenzeel
Bergen op Zoom Bergen op Zoom Bergen op Zoom, Steenbergen, Woensdrecht
Beverwijk IJmond Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest, Velsen
Bladel Bladel Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel-De Mierden, Oirschot
Breda Breda Alphen-Chaam (4855-4861), Breda
Capelle aan den IJssel IJsselgemeenten Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel

Cuijk

Land van Cuijk

Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert, Sint Anthonis

Delft Delft Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp
Delfzijl Delfzijl Appingedam, Delfzijl, Loppersum

Den Haag

Den Haag-Centrum

Den Haag (2511-2512, 2514-2515, 2526 BM-2526 BT, 2526 BZ-2526 CV, 2526 DA-2526 ES, 2526 GE-2526 GH, 2526 JE-2526 JH, 2526 JN-2526 JP, 2526 KA-2526 LG, 2526 LN-2526 LS, 2526 NA-2526 NB, 2526 NG-2526 NJ, 2526 PC-2526 PK, 2526 PN-2526 RC, 2526 SM-2526 XR, 2571-2572, 2585, 2591-2596)

Den Haag

Den Haag-Noord

Den Haag (2513, 2517-2518, 2561-2566, 2581-2584, 2586-2587, 2597)

Den Haag Den Haag-Zuidoost Den Haag (2491-2495 BB, 2496 HA-2498, 2516, 2521-2526 BL, 2526 BV-2526 BX, 2526 CW-2526 CZ, 2526 ET-2526 GC, 2526 GJ-2526 JD, 2526 JJ-2526 JM, 2526 JR-2526 JZ, 2526 LL-2526 LM, 2526 LW-2526MZ, 2526 NC-2526 ND, 2526 NK-2526 PB, 2526 PM, 2526 RK-2526 SL)

Den Haag

Den Haag-Zuidwest

Den Haag (2495 AH-2495 AK, 2531-2555, 2573-2574)

Den Helder Den Helder Den Helder
Deventer Deventer Deventer, Olst-Wijhe

Doetinchem

Doetinchem

Bronckhorst (6996-6999, 7020-7022, 7025, 7220-7227, 7255-7256), Doesburg, Doetinchem, Montferland

Dongeradeel

Dokkum

Achtkarspelen, Ameland, Dantumadeel, Dongeradeel, Kollumerland en Nieuwkruisland, Schiermonnikoog

Dordrecht

Dordrecht

Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Nieuw-Lekkerland, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht

Ede Ede Ede, Wageningen
Eindhoven Eindhoven Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Nuenen CA, Son en Breugel, Veldhoven
Emmen Emmen Borger-Odoorn (7858-7877, 9527-9574), Coevorden, Emmen
Enschede Enschede Enschede, Haaksbergen
Etten-Leur Etten-Leur Etten-Leur, Moerdijk, Rucphen, Zundert

Franekeradeel

Franeker

Franekeradeel, Harlingen, Het Bildt, Menaldumadeel, Terschelling, Vlieland

Goes

Goes

Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal

Gorinchem

Regio Gorinchem

Aalburg, Giessenlanden, Gorinchem, Graafstroom, Hardinxveld-Giessendam, Leerdam, Liesveld, Lingewaal, Werkendam, Woudrichem, Zederik

Gouda

Midden-Holland

Bergambacht, Bodegraven, Boskoop, Gouda, Moordrecht, Nederlek, Nieuwerkerk aan den IJssel, Ouderkerk, Reeuwijk, Schoonhoven, Vlist, Waddinxveen, Zevenhuizen-Moerkapelle

Groningen

Groningen-Centrum

Grootegast, Groningen (9700-9704, 9711-9712, 9717-9718, 9721-9728, 9741-9747), Haren, Zuidhorn

Groningen Groningen-Noordoost Groningen (9713-9716, 9731-9738), Ten Boer

Gulpen-Wittem

Gulpen

Gulpen-Wittem, Margraten, Vaals, Valkenburg aan de Geul

Haarlem

Haarlem

Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede, Zandvoort

Haarlemmermeer Haarlemmermeer Haarlemmermeer
Hardenberg Hardenberg Hardenberg, Ommen
Harderwijk Harderwijk Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Putten, Zeewolde

Heerenveen

Heerenveen

Heerenveen, Ooststellingwerf, Skarsterln, Weststellingwerf

Heerlen

Heerlen

Brunssum, Heerlen, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld, Voerendaal

Hellendoorn Nijverdal Hellendoorn, Rijssen-Holten

Hellevoetsluis

Hellevoetsluis

Bernisse, Brielle, Dirksland, Goedereede, Hellevoetsluis, Middelharnis, Oostflakkee, Rozenburg, Westvoorne

Helmond

Peelland

Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek, Someren

Hengelo Hengelo Borne, Hengelo, Hof van Twente

s-Hertogenbosch

s-Hertogenbosch

Boxtel, Haaren, s-Hertogenbosch, Vught

Hilversum Hilversum Hilversum, Weesp, Wijdemeren
Hoogeveen Hoogeveen De Wolden, Hoogeveen, Midden-Drenthe
Hoogezand-Sappemeer Hoogezand Hoogezand-Sappemeer, Slochteren

Hoorn

West-Friesland

Andijk, Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec, Wervershoof

Huizen Gooi-Noord Blaricum, Bussum, Eemnes, Huizen, Laren, Muiden, Naarden
Kerkrade Kerkrade Kerkrade

Leeuwarden

Leeuwarden

Boarnsterhim, Ferwerderadiel, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Tytsjerksteradiel (9060-9064, 9091, 9254-9256)

Leiden

Leiden

Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Zoeterwoude

Leidschendam-Voorburg Vliethorst Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Wassenaar
Lelystad Lelystad Lelystad

Lisse

Duin- en Bollenstreek

Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Teylingen

Maastricht Maastricht Eijsden, Maastricht, Meerssen
Middelburg   Walcheren Middelburg, Veere, Vlissingen
Nieuwegein Nieuwegein Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein, Vianen

Nijmegen

Nijmegen

Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Millingen aan de Rijn, Mook en Middelaar, Nijmegen, Ubbergen, Wijchen

Noordenveld Noordenkwartier Leek, Marum, Noordenveld
Noordoostpolder Noordoost-Flevoland Dronten, Noordoostpolder, Urk
Oldenzaal Oldenzaal Dinkelland, Losser, Oldenzaal
Oosterhout Oosterhout Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout

Oss

Maasland

Landerd, Lith, Maasdonk, Oss

Oud-Beijerland

Hoeksche Waard

Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland, Strijen

Oude IJsselstreek

Ulft

Aalten (7090-7091, 7095), Oude IJsselstreek

Purmerend

Waterland

Beemster, Edam-Volendam, Purmerend, Waterland, Zeevang

Roermond

Roermond

Echt-Susteren (6100-6112), Leudal, Maasgouw, Roerdalen, Roermond

Roosendaal Roosendaal Halderberge, Roosendaal
Rotterdam Rotterdam-Oost Rotterdam (3031, 3034, 3059, 3061-3069)

Rotterdam

Rotterdam Dwarsdijk

Barendrecht, Ridderkerk, Rotterdam (3071-3079)

Rotterdam

Rotterdam H. Dullaartplein

Rotterdam (3000-3009, 3011-3016, 3021-3029)

Rotterdam

Rotterdam Schiekade

Lansingerland, Rotterdam (3032-3033, 3035-3039, 3041-3047, 3051- 3056)

Rotterdam

Rotterdam Slinge

Albrandswaard, Rotterdam (3081-3089, 3190-3196)

Schagen

Schagen

Anna Paulowna, Harenkarspel, Niedorp, Schagen, Wieringen, Wieringermeer, Zijpe

Schiedam Nieuwe Waterweg Noord Maassluis, Rotterdam (3150-3151), Schiedam, Vlaardingen
Schouwen-Duiveland (Goes)* Zierikzee Schouwen-Duiveland
Sittard-Geleen Sittard Beek, Echt-Susteren (6114-6118), Schinnen, Sittard-Geleen, Stein

Sluis (Terneuzen)*

Oostburg

Sluis

Smallingerland

Drachten

Opsterland, Smallingerland, Tytsjerksteradiel (9250-9251, 9257-9258, 9260-9265)

Sneek

Sneek

Bolsward, Gaasterlan-Sleat, Lemsterland, Littenseradiel, Nijefurd, Sneek, Wunseradiel, Wymbritseradiel

Soest Soest Baarn, Soest
Spijkenisse Spijkenisse Rotterdam (3197-3199), Spijkenisse
Stadskanaal Stadskanaal Borger-Odoorn (9520-9525), Stadskanaal, Vlagtwedde
Steenwijkerland Steenwijk Meppel, Steenwijkerland, Westerveld

Terneuzen

Terneuzen

Hulst, Terneuzen

Texel (Den Helder)* Den Burg Texel
Tholen (Goes)* Tholen Tholen

Tiel

Tiel

Buren, Culemborg, Geldermalsen, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal

Tilburg

Tilburg

Alphen-Chaam (5130, 5131), Baarle-Nassau, Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Hilvarenbeek, Oisterwijk, Tilburg

Utrecht

Utrecht-Noord

Utrecht (3513-3515, 3531-3534, 3551-3555, 3561-3566, 3571-3573)

Utrecht Utrecht-Zuid Utrecht (3511-3512, 3521-3527, 3581-3585)

Utrecht

Leidsche Rijn

Breukelen, Loenen, Maarssen, Montfoort, Oudewater, Utrecht (3450-3455, 3528, 3541-3546), Woerden

Valkenswaard Valkenswaard Heeze-Leende, Valkenswaard, Waalre
Veendam Veendam Menterwolde, Pekela, Veendam
Veenendaal Veenendaal Renswoude, Rhenen, Veenendaal

Veghel

Veghel

Bernheze, Boekel, Schijndel, Sint-Michielsgestel, Sint-Oedenrode, Uden, Veghel

Venlo

Venlo

Arcen en Velden, Beesel, Helden, Kessel, Maasbree, Meijel, Venlo

Venray

Venray

Bergen (L), Gennep, Horst aan de Maas, Meerlo-Wanssum, Sevenum, Venray

Waalwijk Waalwijk Heusden, Loon op Zand, Waalwijk
Weert Weert Cranendonck, Nederweert, Weert

Westland

Westland

Westland

Winschoten

Winschoten

Bellingwedde, Reiderland, Scheemda, Winschoten

Winsum (Delfzijl)* Winsum Bedum, De Marne, Eemsmond, Winsum

Winterswijk

Oost-Achterhoek

Aalten (7120-7123, 7125-7126), Berkelland, Oost Gelre, Winterswijk

Zaanstad Zaanstreek Oostzaan, Wormerland, Zaanstad
Zaltbommel (Tiel)* Zaltbommel Maasdriel, Zaltbommel

Zeist

Zeist

Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede, Zeist

Zevenaar

De Liemers

Duiven, Rijnwaarden, Westervoort, Zevenaar

Zoetermeer Zoetermeer Zoetermeer
Zutphen Zutphen Bronckhorst (7233-7234, 7250-7251), Lochem, Zutphen

Zwolle

Regio Zwolle

Dalfsen, Hattem, Kampen, Oldebroek, Raalte, Staphorst, Zwartewaterland, Zwolle

* = faciliteit. Tussen haakjes de gemeente van de hoofdvestiging.
NB: de dienstverlening aan jongeren en werkgevers wordt in enkele grote steden uitgevoerd op n (aparte) locatie.

 

 

 

BIJLAGE  2

De werkgebieden van de afdeling Arbeidsjuridische Dienstverlening UWV WERKbedrijf

 

Districten


1. Noord
2. Oost
3. Zuid-Oost
4. Zuid-West
5. Midden-West
6. Noord-West

 

Vestigingen


district Noord


1. Leeuwarden
werkgebied: de provincie Friesland;

2. Groningen
werkgebied: de provincies Groningen en Drenthe;

 

district Oost


1. Arnhem
werkgebied: de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Arnhem, Barneveld, Berkelland, Beuningen, Bronckhorst, Brummen, Buren, Culemborg, Deventer, Doesburg, Doetinchem, Druten, Duiven, Ede, Elburg, Epe, Ermelo, Geldermalsen, Groesbeek, Harderwijk, Heerde, Heumen, Lingewaal, Lingewaard, Maasdriel, Millingen aan de Rijn, Montferland, Mook en Middelaar, Neder-Betuwe, Neerijnen, Nijkerk, Nijmegen, Nunspeet, Olst-Wijhe, Oude IJsselstreek, Overbetuwe, Putten, Renkum, Rijnwaarden, Rheden, Rozendaal, Scherpenzeel, Tiel, Ubbergen, Valburg, Voorst, Wageningen, Warnsveld, Westervoort, West Maas en Waal, Wijchen, Winterswijk, Zaltbommel, Zeewolde, Zevenaar, Zutphen;

2. Hengelo
werkgebied: de gemeenten Almelo, Borne, Dalfsen, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hardenberg, Hattem, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Kampen, Losser, Oldebroek, Oldenzaal, Ommen, Raalte, Rijssen-Holten, Staphorst, Steenwijkerland, Tubbergen, Twenterand, Westerveld, Wierden, Zwartewaterland, Zwolle;

 

district Zuid-Oost


1. Maastricht
werkgebied: de gemeenten Beek, Brunssum, Echt-Susteren, Eijsden, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Margraten, Meerssen, Nuth, Onderbanken, Roerdalen, Roermond, Schinnen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul, Voerendaal;

2. Eindhoven
werkgebied: de gemeenten Alphen-Chaam, Arcen en Velden, Asten, Baarle-Nassau, Beesel, Bergen (L), Bergeijk, Bernheze, Best, Bladel Cranendonck, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Deurne, Dongen, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Gennep, Grave, Gilze en Rijen, Goirle, Haaren, Heeze-Leende, Helden, Helmond, s-Hertogenbosch, Heusden, Hilvarenbeek, Horst aan de Maas, Kessel, Laarbeek, Landerd, Lith, Loon op Zand, Maasbree, Maasdonk, Meijel, Meerlo-Wanssum, Mill en Sint Hubert, Nederweert, Nuenen CA, Oirschot, Oisterwijk, Oss, Reusel-De Mierden, Schijndel, Sevenum, Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel, Sint-Oedenrode, Someren, Son en Breugel, Tilburg, Uden, Valkenswaard, Veghel, Veldhoven, Venlo, Venray, Vught, Waalre, Waalwijk, Weert;

 

district Zuid-West


1. Rotterdam
werkgebied: de gemeenten Albrandswaard, Alblasserdam, Barendrecht, Binnenmaas, Brielle, Capelle aan den IJssel, Cromstrijen, Dirksland, Dordrecht, Goedereede, Graafstroom, Hellevoetsluis, Hendrik-Ido-Ambacht, Korendijk, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Middelharnis, Nieuw-Lekkerland, Oostflakkee, Oud-Beijerland, Papendrecht, Rotterdam, Ridderkerk, Rozenburg, Schiedam, Sliedrecht, Spijkenisse, Strijen, Vlaardingen, Westvoorne, Zwijndrecht;

2. Breda
werkgebied: de gemeenten Aalburg, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Giessenlanden, Gorinchem, Halderberge, Hardinxveld-Giessendam, Leerdam, Liesveld, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem, Zederik, Zundert en de provincie Zeeland;

 

district Midden-West


1. Amersfoort
werkgebied: de gemeenten Almere, Amersfoort, Baarn, Blaricum, Breukelen, Bunnik, Bunschoten, Bussum, De Bilt, Dronten, Eemnes, Hilversum, Houten, Huizen, Laren, Lelystad, Leusden, Loenen, Lopik, Maarssen, Montfoort, Muiden, Naarden, Nieuwegein, Noordoostpolder, Renswoude, Rhenen, Soest, Urk, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vianen, Weesp, Woerden, Woudenberg, Wijdemeren, Wijk bij Duurstede, IJsselstein, Zeist;

2. Den Haag
werkgebied: de gemeenten Alphen aan den Rijn, Bergambacht, Bodegraven, Boskoop, Delft, Den Haag, Gouda, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Leidschendam-Voorburg, Lisse, Midden-Delfland, Moordrecht, Nederlek, Nieuwerkerk aan den IJssel, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Ouderkerk, Oudewater, Pijnacker-Nootdorp, Reeuwijk, Rijnwoude, Rijswijk, Schoonhoven, Teylingen, Vlist, Voorschoten, Waddinxveen, Wassenaar, Westland, Zevenhuizen-Moerkapelle, Zoetermeer, Zoeterwoude;

 

district Noord-West


1. Haarlem
werkgebied: de gemeenten Aalsmeer, Abcoude, Alkmaar, Amstelveen, Amsterdam, Anna Paulowna, Andijk, Beemster, Bergen, Beverwijk, Bloemendaal, Castricum, Den Helder, De Ronde Venen, Diemen, Drechterland, Edam-Volendam, Enkhuizen, Graft-De Rijp, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Harenkarspel, Heemskerk, Heemstede, Heiloo, Heerhugowaard, Hoorn, Koggenland, Landsmeer, Langedijk, Medemblik, Niedorp, Oostzaan, Opmeer, Ouder-Amstel, Purmerend, Schagen, Schermer, Stede Broec, Texel, Uitgeest, Uithoorn, Velsen, Waterland, Wervershoof, Wieringen, Wieringermeer, Wormerland, Zaanstad, Zandvoort, Zeevang, Zijpe.

 

 

 

BIJLAGE  3

Vestigingen van het WERKbedrijf van UWV die de Wsw-indicatie uitvoeren en hun werkgebieden


 

Wsw-vestiging Werkgebieden Wsw-vestiging (vestigingen van het WERKbedrijf van UWV)
Groningen-Noordoost Groningen-Noordoost, Groningen Centrum, Delfzijl, Hoogezand, Winschoten, Veendam, Stadskanaal, Winsum, Noordenkwartier
Leeuwarden Leeuwarden, Sneek, Dokkum, Drachten, Franeker, Heerenveen
Hoogeveen Hoogeveen, Emmen, Assen
Alkmaar Alkmaar, West-Friesland, Schagen, Den Helder, Den Burg
Haarlem Haarlem, Haarlemmermeer, IJmond, Zaanstreek, Waterland, Amstelland
Amsterdam-Centrum/Oost Amsterdam-Centrum/Oost, Amsterdam-Noord, Amsterdam Nieuw-West, Amsterdam-Zuid/Oudwest, Amsterdam-Zuidoost
Den Haag-Zuidwest Den Haag-Zuidwest, Den Haag-Centrum, Den Haag-Noord, Den Haag-Zuidoost, Leiden, Vliethorst, Duin- en Bollenstreek, Midden Holland, Delft, Westland, Alphen aan den Rijn, Zoetermeer
Utrecht-Zuid Utrecht-Zuid, Utrecht-Noord, Leidsche Rijn, Amersfoort, Almere, Lelystad, Veenendaal, Noordoost Flevoland, Zeist, Gooi Noord, Soest, Nieuwegein, Hilversum
Enschede Enschede, Hengelo, Oldenzaal, Almelo, Nijverdal
Regio Zwolle Regio Zwolle, Steenwijk, Harderwijk, Hardenberg
Deventer Deventer, Apeldoorn, Zutphen
Doetinchem Doetinchem, Oost Achterhoek, Ulft
Arnhem-Zuid Arnhem-Zuid, Arnhem-Noord, Ede, De Liemers, Barneveld
Nijmegen Nijmegen, Tiel, Zaltbommel
Roosendaal Roosendaal, Oosterhout, Breda, Bergen op Zoom, Etten-Leur
Walcheren Walcheren, Goes, Terneuzen, Zierikzee, Oostburg, Tholen
Rotterdam-Oost Hellevoetsluis, Nieuwe Waterweg Noord, Rotterdam-Oost, Rotterdam Dwarsdijk, Rotterdam H. Dullaartplein, Rotterdam Schiekade, Rotterdam Slinge, Spijkenisse, IJsselgemeenten
Dordrecht Dordrecht, Regio Gorinchem, Hoeksche Waard
Eindhoven Mercado Eindhoven, Bladel, Valkenswaard
s-Hertogenbosch s-Hertogenbosch
Veghel Veghel, Maasland, Land van Cuijk
Tilburg Tilburg, Waalwijk
Venlo Venlo, Peelland, Venray
Roermond Roermond, Weert
Heerlen Heerlen, Kerkrade
Maastricht Maastricht, Gulpen
Sittard Sittard

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Wet SUWI | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x