Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.
   

 

 

 

 

 

 

19 november 2013

     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op artikel 10 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Begripsomschrijvingen
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. Wet SUWI: de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
b. UWV: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet SUWI;
c. UWV-vestiging: een vestiging van UWV waarin de taken, bedoeld in de artikelen 30a, 30b, 30c en 31 van de Wet SUWI, worden uitgevoerd;
d. ontslagaanvraag: een verzoek om toestemming voor opzegging van de arbeidsverhouding op grond van artikel 6, eerste lid, van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945;
e. AJD-vestiging: een vestiging van de afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening van UWV.

 

Art. 2. Werkgebieden van de UWV-vestigingen
-1. Bijlage 1 geeft per vestiging de werkgebieden van die vestiging aan.
-2. Bijlage 3 bevat de indeling in 35 arbeidsmarktregio’s.

 

Art. 3. Afgifte verklaring werkloze
-1. De beslissing op een aanvraag voor afgifte van de verklaring werkloze, bedoeld in artikel 14, vijfde lid, onderdeel b, van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen wordt genomen op de bij dit besluit behorende bijlage 1 vastgestelde vestiging binnen wiens werkgebied de werkloze de arbeid gaat verrichten.
-2. Als de werkzaamheden van de werkloze zich uitstrekken over een werkgebied van twee of meer vestigingen, wordt de beslissing genomen op de vestiging binnen het werkgebied waarin de standplaats van de betrokken werknemer is gelegen of, bij het ontbreken van een standplaats, waarin de vestiging van de inhoudingsplichtige is gelegen.

 

Art. 4. Indiening ontslagaanvraag
-1. Een ontslagaanvraag wordt ingediend bij de afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening van UWV. Bijlage 2 bevat een overzicht van de AJD-vestigingen en geeft per AJD-vestiging aan welke gemeenten of provincie(s) tot haar werkgebied behoren.
-2. De ontslagaanvraag wordt ingediend bij de

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen.