Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
Nadere regelgeving
Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

 

KLACHTENREGLEMENT  UWV  2009
 
 

18 november 2008, Stcrt. 2008, 241
Inwerkingtreding: 1 januari 2009

 

 

 

 
    
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht;

     Besluit:

 

 

HOOFDSTUK  1

Algemene bepalingen

 

Art. 1. Definities
In dit reglement wordt verstaan onder:
a. UWV: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen als bedoeld in artikel 2 en hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
b. Awb: de Algemene wet bestuursrecht;
c. klacht: iedere uiting van ongenoegen over een gedraging, handeling of nalaten door (een medewerker van) UWV;
d. medewerker: een ieder die werkzaamheden verricht voor UWV, ongeacht of hij in dienst is van UWV of anderszins werkzaam is voor UWV;
e. Nationale ombudsman: de Nationale ombudsman, bedoeld in artikel 9:17 van de Awb, die belast is met de klachtbehandeling en -beoordeling in tweede aanleg.

 

Art. 2. Klachtrecht
-1. Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop UWV zich in een bepaalde aangelegenheid tegenover hem of een ander heeft gedragen een klacht in te dienen bij UWV.
-2. Een gedraging van een medewerker wordt aangemerkt als een gedraging van UWV.
-3. Een klant ondervindt geen nadelige hinder bij het indienen van een klacht.

 

Art. 3. Behoorlijke behandeling
UWV draagt zorg voor een behoorlijke, empathische behandeling van mondelinge en schriftelijke klachten over zijn gedragingen.

 

 

HOOFDSTUK  2

De behandeling van klachten

 

Art. 4. Indienen van een klacht
-1. De schriftelijke klacht wordt ondertekend en bevat ten minste:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht.
-2. Indien de klacht in een vreemde taal is opgesteld en een vertaling voor een goede behandeling van de klacht noodzakelijk is, zorgt UWV voor een vertaling.
-3. UWV kan besluiten om een schriftelijke klacht die niet aan het eerste of het tweede lid voldoet niet te behandelen mits de indiener de gelegenheid heeft gehad de klacht binnen een redelijke termijn aan te vullen.

 

Art. 5. Interventie
-1. Zodra UWV naar tevredenheid van de klager aan diens klacht tegemoet is gekomen, vervalt de verplichting tot het verder toepassen van dit reglement.
-2. Aan de klager wordt schriftelijk medegedeeld dat UWV ervan uitgaat dat de klacht naar tevredenheid is afgehandeld.
-3. Indien de klager niet tevreden blijkt over deze afhandeling van zijn klacht, zal deze alsnog volgens dit reglement worden behandeld.

 

Art. 6. Ontvangstbevestiging
-1. UWV bevestigt de ontvangst van de klacht schriftelijk binnen drie werkdagen.
-2. In de ontvangstbevestiging wordt vermeld:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Wet SUWI | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x