Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
Nadere regelgeving
Bijgewerkt tot en met 31 december 2008

 

MANDAATBESLUIT  2004  CWI

Vervallen
m.i.v. 1 januari 2009
(art. 1 Besluit van 9 december 2008, Stcrt. 2008, 248)

 
 

19 oktober 2004, Stcrt. 2004, 234
Inwerkingtreding: 5 december 2004

 

 

 

 
CWI 2004/014

     De Raad van bestuur van de Centrale organisatie werk en inkomen;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Algemeen mandaat leden Raad van bestuur
De Raad van bestuur mandateert en machtigt tot het voorbereiden, nemen en bekendmaken van alle besluiten, met uitzondering van bij of krachtens wet te stellen regels: ieder lid van de Raad van bestuur.

 

Art. 2. Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945
De Raad van bestuur mandateert en machtigt tot het voorbereiden, nemen en bekendmaken van primaire beslissingen op grond van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945: de Landelijk manager Juridische Zaken, de teamleiders Juridische Zaken, de hoofden Juridische Zaken en lokatiehoofden Juridische Zaken.

 

Art. 3. Wet melding collectief ontslag
De Raad van bestuur mandateert en machtigt tot het voorbereiden, nemen en bekendmaken van primaire beslissingen op grond van de Wet melding collectief ontslag: de Landelijk manager Juridische Zaken en hoofden Juridische Zaken.

 

Art. 4. Wet arbeid vreemdelingen, indicatiestelling en verklaringen
De Raad van bestuur mandateert en machtigt tot het voorbereiden, nemen en bekendmaken van primaire beslissingen op grond van de Wet arbeid vreemdelingen, de Regeling indicatiestelling no-riskpolis en premiekorting CWI en de afgifte van verklaringen in het kader van fiscale subsidieregelingen, behoudens verklaringen in het kader van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen: de Landelijk manager Juridische Zaken, het Hoofd Bureau Juridische Zaken en co÷rdinatoren TWV.

 

Art. 5. Mandaat Archiefwet 1995
De Raad van bestuur mandateert en machtigt tot het voorbereiden, nemen en uitvoeren van alle beslissingen die betrekking hebben op de vernietiging van archiefbescheiden op grond van de Archiefwet 1995: de manager Facilitair management en de manager van de unit documentaire informatievoorziening.

 

Art. 6. Wet openbaarheid van bestuur
De Raad van bestuur mandateert en machtigt tot het voorbereiden, nemen, bekendmaken en uitvoeren van primaire beslissingen op grond van de Wet openbaarheid van bestuur: de secretaris van de Raad van bestuur.

 

Art. 7. Overige primaire beslissingen
De Raad van bestuur mandateert en machtigt tot het voorbereiden, nemen en bekendmaken van primaire beslissingen die niet op grond van ÚÚn van de voorgaande artikelen zijn gemandateerd: districtsmanagers, managers van een Centrum voor werk en inkomen, teamco÷rdinatoren van een Centrum voor werk en inkomen, de Landelijk manager Juridische Zaken, de teamleiders Juridische Zaken, de hoofden Juridische Zaken en lokatiehoofden Juridische Zaken.

 

Art. 8. Bestuursrechtelijke en civielrechtelijke bezwaar- en beroepsprocedures
-1. De Raad van bestuur mandateert, geeft volmacht en machtigt tot het voorbereiden, nemen en bekendmaken van de beslissing op bezwaar, het nemen van alle beslissingen in en het voeren van bestuursrechtelijke bezwaar- en beroepsprocedures en civielrechtelijke procedures, zowel eisend als verwerend, met inbegrip van het toekennen van schadeloosstellingen in het kader of ter voorkoming daarvan: de Landelijk manager Juridische Zaken, teamleiders Juridische Zaken, het hoofd Bedrijfsjuridisch advies en bedrijfsjuridisch medewerkers.
-2. In aanvulling op het bepaalde in het eerste lid mandateert, geeft volmacht en machtigt de Raad van bestuur het voorbereiden, nemen en bekendmaken van de beslissing op bezwaar inzake de Wet sociale werkvoorziening: de districtshoofden Juridische Zaken en locatiehoofden Juridische Zaken.
-3.
Een beslissing op bezwaar wordt niet genomen door degene die betrokken was bij het nemen van de primaire beslissing.
-4. In aanvulling op het bepaalde in het eerste artikellid mandateert en machtigt de Raad van bestuur districtsmanagers en managers van een Centrum voor werk en inkomen tot het starten en voeren van bezwaarprocedures voor zover de beslissing waartegen het bezwaar zich richt betrekking heeft op de socialezekerheidswetgeving, de Arbeidsomstandighedenwet 1998,╣ gemeentelijke verordeningen, heffingen en belastingen.
-5. De bevoegdheid tot het toekennen van schadeloosstellingen als bedoeld in het eerste artikellid is per geschil beperkt tot een bedrag van ten hoogste Ç|50 000,00 voor de Landelijk manager Juridische Zaken en het hoofd Bedrijfsjuridisch advies.

1. Volgens de redactie dient "Arbeidsomstandighedenwet 1998" te worden vervangen door: Arbeidsomstandighedenwet.

 

Art. 9. Ondermandaat
De manager van een Centrum voor werk en inkomen is bevoegd tot het verlenen van ondermandaat aan de teamco÷rdinatoren en/of medewerkers van een Centrum voor werk en inkomen op zijn vestiging, het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen of burgemeester en wethouders van de gemeenten voor zover dit in het kader van integrale dienstverlening door deze organisaties binnen de keten werk en inkomen door hem wenselijk wordt geacht.
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen en burgemeester en wethouders van de gemeenten zijn bevoegd het in het eerste lid bedoelde ondermandaat door te verlenen aan hun medewerkers. Ondermandaat anders dan bedoeld in het eerste lid is slechts toegestaan met schriftelijke toestemming van de Raad van bestuur.

 

Art. 10. Acceptatie mandaatverlening door derden
De Raad van bestuur accepteert mandaatverlening door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen of burgemeester en wethouders van de gemeente voor zover dit in het kader van integrale dienstverlening door deze organisaties binnen de keten werk en inkomen aan CWI is verstrekt.
De Raad van bestuur verleent ondermandaat aan de manager van een Centrum voor werk en inkomen met inachtneming van de kaders van het hem in het eerste lid verleende mandaat.

 

Art. 11. Inwerkingtreding en citeertitel
-1. Het Mandaatbesluit CWI, laatstelijk gewijzigd bij Besluit van 18 februari 2003 (Staatscourant 18 maart 2003, nummer 54), wordt ingetrokken.
-2. Dit besluit treedt in werking op de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij is geplaatst.
-3. Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit 2004 CWI.

 

 

     Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

Amsterdam, 19 oktober 2004.
De Centrale organisatie werk en inkomen,
R. de Groot, voorzitter Raad van bestuur
.

 

 

 

TOELICHTING
[19 oktober 2004]

 

     De Raad van bestuur heeft in 2002 het Mandaatbesluit CWI vastgesteld. Om verschillende redenen gaat hij nu over tot vervanging van het bestaande besluit. Allereerst zijn intussen andere besluiten vastgesteld waarvoor nog mandaat moest worden verleend (bijvoorbeeld de Regeling inzage- en correctierecht CWI [Inzage- en correctieregeling CWI, red.]). In 2005 zal CWI de indicatiestelling Wsw gaan verzorgen. Ook hiervoor is mandaatverlening nodig. Verder bleek behoefte om op het niveau van de vestiging de mogelijkheid te leggen om bezwaar aan te tekenen tegen bepaalde beslissingen, zoals gemeentelijke heffingen.
     Uit oogpunt van transparantie voor de rechtzoekende is in het nieuwe besluit het onderscheid in beslissingsbevoegdheid binnen de organisatie (een onderscheid dat het oude mandaatbesluit wel kende) voor dezelfde (type) beslissingen komen te vervallen. De opzet van het besluit is mede daarom gewijzigd en nu gegroepeerd naar de activiteit en niet langer rond de bevoegde medewerker. Hiermee komt nadrukkelijk(er) tot uitdrukking dat de beslissingsbevoegdheid laag in de organisatie is belegd.
     CWI neemt verschillende soorten beschikkingen in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Ruwweg kan daarbij een tweedeling worden gemaakt tussen beslissingen die zijn gericht aan een werkgever en beslissingen die zijn gericht aan een werkzoekende.
     De meeste beschikkingen uit de eerstgenoemde categorie worden genomen op de afdelingen Juridische Zaken in het land. Hier worden verzoeken om een ontslagvergunning (al dan niet op basis van de Wet melding collectief ontslag) behandeld. De afgifte van tewerkstellingsvergunningen is binnen deze bedrijfseenheid centraal belegd vanwege de nauwe samenhang en samenwerking met de IND [Immigratie- en Naturalisatiedienst, red.].
     Verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur worden - uit oogpunt van uniformiteit - centraal behandeld door de secretaris van de Raad van bestuur.
     Afgezien van de beslissingen op grond van de Wet openbaarheid bestuur en de Archiefwet 1995 worden de resterende primaire beslissingen - die dus overwegend zijn gericht aan een werkzoekende - genomen op de vestigingen. Anders dan in het ingetrokken besluit is nu overigens ook de teamco÷rdinator bevoegd om primaire beslissingen af te geven.
     Om te voorkomen dat bij iedere wetswijziging of nieuw beleid het mandaatbesluit opnieuw moet worden bijgesteld - bijvoorbeeld bij de inwerkingtreding van de gewijzigde Wsw op grond waarvan CWI de indicatiestelling Wsw gaat verzorgen - is deze laatste bepaling bewust ruim geformuleerd. Ook hiermee wordt benadrukt dat de beslissingsbevoegdheid laag in de organisatie is belegd.
     De bevoegdheden om CWI in bezwaar- en beroepsprocedures te vertegenwoordigen, veranderen niet essentieel. CWI heeft twee juridische afdelingen. De eerste is de centrale afdeling van de al genoemde bedrijfseenheid Juridische Zaken, de andere - de afdeling Bedrijfsjuridisch advies - opereert hoofdzakelijk vanuit de werkgeversrol van CWI. Beide kunnen - om procedures af te doen of te voorkomen - binnen aangegeven grenzen schadevergoedingen toekennen en/of schikkingen aangaan.
     Vanwege het doorgaans toch erg regionale karakter kunnen de districtsmanagers en managers van een Centrum voor werk en inkomen tot slot namens CWI bezwaarprocedures voeren als de beslissing waartegen het bezwaar zich richt betrekking heeft op gemeentelijke verordeningen, heffingen en belastingen en de Arbeidsomstandighedenwet 1998. Datzelfde geldt - uit oogpunt van beheersbaarheid - voor de bezwaarprocedures tegen UWV. Eventueel op de bezwaarfase volgende beroepsprocedures zal de afdeling Bedrijfsjuridisch advies voor haar rekening nemen.

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Wet SUWI | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

ę Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x