Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
Nadere regelgeving
Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

 

REGELING  CLIňNTENPARTICIPATIE  SVB
 
 

27 april 2005, Stcrt. 2005, 100
Inwerkingtreding: 29 mei 2005
(T.a.v. art. 7 Wet SUWI)

 

 

 

 
     De Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank;
     Gelet op de artikelen 10 en 11 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
     Gehoord de cliŽntenraad;

     Besluit:

 

 

HOOFDSTUK  1

Algemeen

 

Art. 1.
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. de SVB: de Sociale verzekeringsbank, genoemd in artikel 2, eerste lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
b. Raad van bestuur: het met de dagelijkse leiding van de SVB belaste orgaan, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
c. cliŽnt: de meerderjarige persoon die als actueel pensioen- of uitkeringsgerechtigde op grond van door de SVB uitgevoerde regelingen gebruik maakt van de dienstverlening van de SVB;
d. cliŽntaangelegenheden: alle onderwerpen die de vorming, de uitvoering, de controle en de evaluatie van de taken van de SVB betreffen, daaronder begrepen een beleidsbesluit in de zin van het vierde lid van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht, met uitzondering van klachten en bezwaarschriften die betrekking hebben op zaken van individuele cliŽnten, tenzij het gaat om het algemene karakter van de daarbij gehanteerde procedures en regelingen;
e. CliŽntenraad SVB: de cliŽntenraad, bedoeld in artikel 2.

 

Art. 2. Instelling cliŽntenparticipatie
-1. De Raad van bestuur voorziet in de instelling van een cliŽntenraad met de in hoofdstuk 3 genoemde taken en bevoegdheden. De samenstelling van de cliŽntenraad en de benoeming van zijn leden vinden plaats overeenkomstig de bepalingen van deze regeling.
-2. Op de wijze waarop de cliŽntenraad zijn taken en bevoegdheden uitoefent alsmede de wijze waarop de cliŽntenraad wordt voorzien van al hetgeen redelijkerwijs nodig is voor de vervulling van zijn taken, is deze regeling van toepassing.
-3. Het lidmaatschap van de cliŽntenraad is van generlei invloed op de behandeling van het lid door de SVB.
-4. Met inachtneming van het derde lid van artikel 6 voorziet de Raad van bestuur in de in artikel 11 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen bedoelde decentrale cliŽntenparticipatie. Op de wijze waarop de als cliŽnt bij de decentrale uitvoering van de taken SVB betrokken personen of hun vertegenwoordigers invloed kunnen uitoefenen en de wijze waarop met de resultaten daarvan rekening wordt gehouden op centraal niveau, is deze regeling van toepassing.

 

 

HOOFDSTUK  2

Samenstelling en benoeming

 

Art. 3. Samenstelling
De CliŽntenraad SVB bestaat uit

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Wet SUWI | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x