Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
Nadere regelgeving
Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

 

REGELING  CLIňNTENPARTICIPATIE  UWV  2012
 
 

21 februari 2012, Stcrt. 2012, 5270
Inwerkingtreding: 21 maart 2012
(T.a.v. art. 7 Wet SUWI)

 

 

 

 
21 februari 2012

     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op de artikel 7 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Definities
a. Wet SUWI: Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
b. UWV: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Wet SUWI;
c. onderdeel CliŽntenparticipatie: het organisatieonderdeel binnen UWV dat zich bezighoudt met de uitvoering van de cliŽntenparticipatie;
d. cliŽnt: de persoon die een uitkering, een voorziening of ondersteuning bij het vinden van werk ontvangt op grond van een door UWV uitgevoerde wettelijke regeling. Voor het toepassen van deze regeling kan onder cliŽnt ook worden verstaan de bewindvoerder van ťťn cliŽnt of een groep cliŽnten;
e. cliŽntenraad: een uit cliŽnten bestaand gremium met taken en bevoegdheden zoals in deze regeling omschreven;
f. belangenorganisatie: cliŽntenorganisatie of vakorganisatie.

 

Art. 2. Reikwijdte regeling
Deze regeling is van toepassing op de organisatie en werking van de door UWV ingestelde cliŽntenraden.

 

Art. 3. Taak cliŽntenraad
De cliŽntenraad heeft tot taak UWV gevraagd en ongevraagd te informeren en te adviseren over het uitvoeringsbeleid en de uitvoeringspraktijk, alsmede ontwikkelingen te signaleren die van invloed kunnen zijn op de dienstverlening van UWV aan cliŽnten.

 

Art. 4. Bevoegdheden
-1. Initiatiefrecht:
a. de cliŽntenraad heeft de bevoegdheid alle aangelegenheden die de uitvoering en (de kwaliteit van) de dienstverlening door UWV aan cliŽnten raken in de overlegvergadering met UWV aan de orde te stellen;
b. de cliŽntenraad heeft het recht over alle aangelegenheden die de uitvoering en (de kwaliteit van) de dienstverlening door UWV betreffen verbetervoorstellen te doen;
c. de cliŽntenraad stelt jaarlijks een activiteitenplan op, dat met UWV wordt besproken;
d. jaarlijks vůůr 1 april maakt de cliŽntenraad een verslag van de werkzaamheden over het afgelopen jaar;
e. de cliŽntenraad heeft de bevoegdheid om voor een goede invulling van zijn taakstelling in voorkomende gevallen, in overleg met UWV, gebruik te maken van UWV-deskundigheid. Alleen in overleg en na toestemming van UWV kan gebruik gemaakt worden van externe deskundigheid;
f. de cliŽntenraad heeft de bevoegdheid om een communicatieplan op te stellen.
-2. Informatierecht:
a. de cliŽntenraad wordt geÔnformeerd over de resultaten van klanttevredenheidsonderzoeken, enquÍtes en klachtenrapportages;
b. de cliŽntenraad krijgt spontaan, tijdig en op verzoek alle informatie die hij voor de uitoefening van zijn taken zoals in deze regeling omschreven nodig heeft, tenzij enig wettelijk voorschrift de verstrekking daarvan in de weg staat;
c. de leden van de cliŽntenraad zullen geheimhouding betrachten ten aanzien van door UWV verstrekte informatie die door UWV als vertrouwelijk is aangemerkt.
-3. Adviesrecht:
a. de cliŽntenraad wordt tijdig betrokken bij de voorbereiding en de totstandkoming van zaken waarmee de cliŽnt in de uitvoering rechtstreeks wordt geconfronteerd, zoals formulieren, brochures, klachtenrapportages, enquÍtes en klanttevredenheidsonderzoeken;
b. UWV stelt de cliŽntenraad in de gelegenheid advies uit te brengen over het uitvoeringsbeleid en de uitvoeringspraktijk. Indien UWV de cliŽntenraad advies vraagt, wordt het advies binnen vier weken uitgebracht. De cliŽntenraad kan het uitbrengen van een advies voor vier weken verdagen. Van de verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan. Ten minste de navolgende zaken komen in het overleg tussen de cliŽntenraad en UWV aan de orde:
1ļ. klachtenprocedures;
2ļ. de regeling cliŽntenparticipatie UWV;
3ļ. privacyreglement;
4ļ. informatie- en voorlichtingsbeleid;
5ļ. belangrijke (voorgenomen) beleidsbeslissingen en beleidswijzigingen die van invloed zijn op de dienstverlening aan en de positie van de cliŽnt van UWV;
6ļ. inkoopbeleid re-integratie;
c. alle adviezen, informatieverzoeken en verbetervoorstellen worden door de cliŽntenraad schriftelijk verstrekt en door UWV beoordeeld. UWV verzorgt binnen vier weken een schriftelijke met redenen omklede reactie. UWV kan deze termijn voor vier weken verdagen. Van de verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan.

 

Art. 5. Instellen commissie
-1. Een cliŽntenraad heeft de

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Wet SUWI | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x