Geschiedenis van dit besluit:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2002   Intrekking Stb. 2001, 625 Stb. 2001, 682
  Wijziging Stcrt. 2001, 107 Stcrt. 2001, 107
01-01-2001   Nieuwe regeling Stcrt. 2000, 243 Stcrt. 2000, 243

 

 

     Het bestuur van het Landelijk instituut sociale verzekeringen;
     Gelet op artikel 38 Organisatiewet sociale verzekeringen 1997;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
Het Landelijk instituut sociale verzekeringen verrekent sociale uitkeringen tussen het Landelijk instituut sociale verzekeringen, de gemeenten en de Sociale Verzekeringsbank alsmede tussen de uitvoeringsinstellingen onderling op de in de bijlage van dit besluit omschreven wijze.

 

Art. 2.
Dit besluit treedt in werking per 1 januari 2001.

 

Art. 3.
De Circulaire van de Sociale Verzekeringsraad van 18 april 1994, nr. 982, wordt per 1 januari 2001 ingetrokken.

 

Art. 4.
Dit besluit wordt aangehaald als: Verrekeningsbesluit.

 

 

Amsterdam, 28 november 2000.
J.F. Buurmeijer, voorzitter.

 

 

 

TOELICHTING
[28 november 2000]

 

Aanleiding


     De Sociale Verzekeringsraad (SVr) ¹ heeft in zijn Circulaire van 18 april 1994, nr. 982, aan de toenmalige bedrijfsverenigingen en Sociale Verzekeringsbank een uiteenzetting gegeven van het vereenvoudigde systeem bij verrekeningen van sociale uitkeringen tussen de bedrijfsverenigingen, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de gemeenten.
     De circulaire van de SVr richtte zich op de bedrijfsverenigingen (thans de uitvoeringsinstellingen) en de SVB. Het Lisv kan zich gegeven haar taak en positie alleen uitspreken over de uitvoering op het terrein van de werknemersverzekeringen. Het voorgaande heeft geleid tot onderhavig besluit verrekening van sociale uitkeringen.
     Verder zijn er wijzigingen in wet- en regelgeving geweest, of treden in werking per 1 januari 2001, die nopen tot aanpassing van de circulaire. Zo komt bijvoorbeeld de overhevelingstoeslag (OHT) per 1 januari 2001 te vervallen.
     Met de SVB is afgestemd dat zij bij verrekeningen op dezelfde voet uitvoering zal geven aan het gestelde in deze regeling. Dit laatste heeft het SVB het Lisv schriftelijk laten weten. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aangegeven de gemeenten te zullen opgedragen conform deze regeling over te gaan tot verrekening.
     Onderhavig besluit wijzigt echter niet fundamenteel de verrekeningssystematiek zoals die reeds in de circulaire van de SVr is neergelegd.

1. De SVr is de rechtsvoorganger van het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming (Tica), dat vervolgens is opgevolgd door het Landelijk instituut sociale verzekeringen (Lisv), dat op zijn beurt, met ingang van 1 januari 2002, is opgevolgd door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV), red.

 

 

Artikelsgewijze  toelichting

 

Artikel 1

     Dit artikel geeft aan hoe bij verrekening van sociale uitkeringen tussen het Lisv, de gemeenten en de Sociale Verzekeringsbank alsmede tussen de uitvoeringsinstellingen onderling gehandeld moet worden zoals in de bijlage bij het besluit is omschreven. Deze bijlage kunt u schriftelijk opvragen op het postadres van het Landelijk instituut sociale verzekeringen, postbus 74765, 1070 BT Amsterdam [zie UWV, red.].

 

Artikel 2

     Dit artikel spreekt voor zich.

 

Artikel 3

     Dit artikel vermeldt dat de Circulaire van de Sociale Verzekeringsraad van 18 april 1994, nr. 982, per 1 januari 2001 wordt ingetrokken. Dit met dien verstande dat de circulaire van de SVr voor de periode vóór 1 januari 2001 van toepassing is op verrekeningen van alle situaties waarbij sprake is van uitbetaling van uitkeringen van dezelfde orde en aard als genoemd in dat besluit. Wel dient voor alle verrekeningen gebruik gemaakt te worden van het bij dit besluit gevoegde model declaratieformulier.

 

Artikel 4

     Dit artikel regelt de citeertitel van het besluit.

 

Amsterdam, 28 november 2000.
J.F. Buurmeijer, voorzitter.