Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
04-03-2005   Intrekking Stb. 2005, 21 Stb. 2005, 94
31-08-2003   Nieuwe regeling Stcrt. 2003, 166 Stcrt. 2003, 166

 

 

     De Raad voor werk en inkomen;
     Gelet op artikel 4, eerste lid, en artikel 26, tweede lid, van de Stimuleringsregeling vacaturevervulling door werklozen en met werkloosheid bedreigde werknemers;

     Maakt bekend:

 

 

Art. 1.
Per 1 september 2003 wordt geen nieuwe aanvraagperiode voor indiening van aanvragen om subsidie in het kader van de Stimuleringsregeling vacaturevervulling door werklozen en met werkloosheid bedreigde werknemers vastgesteld.

 

Art. 2.
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

 

 

 

TOELICHTING
[27 augustus 2003]

 

     Achtergrond voor het besluit om geen nieuwe aanvraagperiode vast te stellen, is gelegen in de afbouw van de subsidietaken van de RWI [Raad voor werk en inkomen, red.], waartoe het kabinet heeft besloten. In zijn brief van 4 juli 2003 aan de Tweede Kamer heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangegeven de afbouw terstond ter hand te zullen nemen. Nu in de rede ligt dat niet langer financiĆ«le middelen voor subsidieverlening in het kader van de Stimuleringsregeling beschikbaar worden gesteld, heeft de Raad besloten geen nieuwe aanvraagperiode vast te stellen.

 

Den Haag, 27 augustus 2003.
De Raad voor werk en inkomen,
namens de Raad,
J.P.C.M. van Zijl, voorzitter
.