Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
Nadere regelgeving
Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

 

BESLUIT  EXPERIMENTEN  SUWI


22 maart 2004, Stb. 2004, 132
Inwerkingtreding: 7 april 2004
(T.a.v. art. 82a Wet SUWI)

 

 

 

 
BESLUIT van 22 maart 2004 tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 82a van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Besluit experimenten SUWI)

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 29 december 2003, Directie Werk en Inkomen, W&I/SIU/2003/97196, gedaan mede namens Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op artikel 82a van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
     De Raad van State gehoord (advies van 19 februari 2004, nr. W12.04 0001/IV);
     Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, uitgebracht mede namens Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 17 maart 2004, Directie Uitvoeringsbeleid, UB/SIU/2004/12 773;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Art. 1. Begripsbepaling
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. Wet SUWI: Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
b. CWI: de Centrale organisatie werk en inkomen;
c. UWV: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

 

Art. 2. Experiment
-1. Onze Minister kan op hun gezamenlijk verzoek toestemming verlenen aan CWI en één of meer colleges van burgemeester en wethouders dan wel aan CWI en UWV dan wel aan CWI, één of meer colleges van burgemeester en wethouders en UWV gezamenlijk, bij wijze van experiment af te wijken van de artikelen, genoemd in artikel 82a, eerste lid, van de Wet SUWI, met dien verstande dat de afwijking van artikel 26 van de Werkloosheidswet slechts artikel 26, eerste lid, onderdeel a en b, betreft.
-2. Een experiment als bedoeld in het eerste lid betreft de taakverdeling tussen de in het eerste lid genoemde bestuursorganen met betrekking tot de beoordeling van en advisering over arbeidsinschakeling en het aanvragen van uitkeringen, toeslagen of bijstand, met het oog op een doeltreffender uitvoering van taken, met dien verstande dat CWI geheel of gedeeltelijk de taak blijft vervullen aanvragen voor uitkeringen in te nemen.

 

Art. 3. Voorwaarden
-1. Bij een verzoek om toestemming wordt een plan van aanpak aan Onze Minister overgelegd.
-2. Het plan van aanpak bevat in ieder geval:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Wet SUWI | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x