Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.
   

 

 

 

 

 

 

BESLUIT van 1 september 2014, houdende tijdelijke regels voor experimenten in het kader van de Ziektewet (Tijdelijk besluit experimenten Ziektewet)

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 9 juli 2014, nr. 2014-0000095919;
     Gelet op artikel 82a, eerste lid, onderdeel a, f, i en k, en tweede lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
     De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 14 augustus 2014, nr. W12.14.0267/III);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 25 augustus 2014, nr. 2014-0000121802;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Art. 1. Algemene begrippen
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. een door Onze Minister goedgekeurd project: een project dat wordt uitgevoerd als onderdeel van een sectorplan waarvoor ten behoeve van de cofinanciering van de daarin opgenomen maatregelen subsidie op grond van de Regeling cofinanciering sectorplannen is verleend;
b. UWV: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen als genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet SUWI;
c. werkgever: werkgever als bedoeld in artikel 9 van de Ziektewet, niet zijnde een eigenrisicodrager als bedoeld in artikel 1, onderdeel h, van de Ziektewet, die deelneemt aan een door Onze Minister goedgekeurd project of een in een project als bedoeld in artikel 2 aangewezen partij;
d. werknemer: werknemer als bedoeld in artikel 29, tweede lid, onderdeel c, van de Ziektewet die deelneemt aan een door Onze Minister goedgekeurd project;
e. Wet SUWI: Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
f. Wet WIA: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.

 

Art. 2. Uitvoering re-integratietaak
-1. In het kader van de uitvoering van door Onze Minister goedgekeurde projecten waarin de mogelijkheden worden onderzocht van uitvoering van de re-integratietaak door werkgevers ten aanzien van werknemers die ziekengeld ontvangen op grond van de

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen.