Nadere regelgeving:
- Besluit beroepsvereisten advocatuur
- Samenwerkingsverordening 1993 (vervallen)
- Stageverordening 2012 (vervallen)
- Verordening op de administratie en de financiƫle integriteit (vervallen)
- Verordening op de advocatuur

 

 

WET van 23 juni 1952, Stb. 1952, 365, houdende instelling van de Nederlandse orde van advocaten alsmede regelen betreffende orde en discipline voor de advocaten en procureurs. Inwerkingtreding: 1 oktober 1952 (Stb. 1952, 426).

 

     WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Nederlandse orde van advocaten in te stellen, alsmede de regelen betreffende de orde en discipline voor de advocaten en procureurs te herzien;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).