Nadere regelgeving:
- Besluit ex artikel 7, tweede lid, Algemene termijnenwet
- Besluit gelijkstelling met een algemeen erkende feestdag 2007-2010
- Besluit gelijkstelling met een algemeen erkende feestdag 2011-2013
- Besluit gelijkstelling met een algemeen erkende feestdag 2014-2016
- Besluit gelijkstelling met een algemeen erkende feestdag 2017-2019
- Besluit gelijkstelling met een algemeen erkende feestdag 2020-2022

 

 

WET van 25 juli 1964, Stb. 1964, 314, houdende berekening van termijnen in verband met de zaterdag, de zondag en algemeen erkende feestdagen. Inwerkingtreding: 1 april 1965.

 

     WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is regelen te stellen inzake berekening van termijnen in verband met de zaterdag, de zondag en algemeen erkende feestdagen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).