Nadere regelgeving:
- Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 (Bvdb 2001)
- Regeling bekendmaking percentage heffingsrente en invorderingsrente bij belastingen
- Uitvoeringsbeschikking dividendbelasting 1965
- Uitvoeringsbeschikking kansspelbelasting
- Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968
- Uitvoeringsbesluit accijns
- Uitvoeringsbesluit motorrijtuigenbelasting 1994
- Uitvoeringsbesluit verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere produkten
- Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994
- Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003

 

 

WET van 2 juli 1959, Stb. 1959, 301, houdende regelen, welke aan een aantal rijksbelastingen gemeen zijn. Inwerkingtreding: 1 november 1961 (Stb. 1961, 332).

 

     WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het ter vereenvoudiging van de wetgeving inzake rijksbelastingen wenselijk is, regelen welke aan een aantal belastingen gemeen zijn, in een algemene wet samen te vatten;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).