MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere regelgeving:
- Algemeen besluit erkenning EU-beroepskwalificaties
- Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit)
- Arbeidsomstandighedenregeling (Arboregeling)
- Asbestverwijderingsbesluit 2005
- Besluit aanspraken zeevarenden, arbeidsbemiddeling en terbeschikkingstelling van arbeidskrachten in de zeevaart
- Besluit allocatie arbeidskrachten door intermediairs
- Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming
- Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden
- Besluit risico’s zware ongevallen 1999 (vervallen)
- Besluit risico's zware ongevallen 2015
- Besluit stralingsbescherming (vervallen)
- Productenbesluit asbest
- Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming
- Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden
- Regeling risico's zware ongevallen
- Regeling risico's zware ongevallen 1999 (vervallen)
- Reglement justitiële jeugdinrichtingen
- Uitvoeringsregeling stralingsbescherming
- Vuurwerkbesluit

 

 

WET van 18 maart 1999, Stb. 1999, 184, houdende bepalingen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden (Arbeidsomstandighedenwet 1998).¹ Inwerkingtreding: 1 november 1999 (Stb. 1999, 450).

1. Redactie: ingevolge artikel I, onderdeel FF, van de Wet van 30 november 2006, houdende wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 en enige andere wetten in verband met het vergroten van de verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers voor het arbeidsomstandighedenbeleid (Stb. 2006, 673), is de Arbeidsomstandighedenwet 1998 met ingang van 1 januari 2007 voorzien van een nieuwe citeertitel, luidende: Arbeidsomstandighedenwet.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de kwaliteit van het arbeidsomstandighedenbeleid te verbeteren, meer ruimte voor maatwerk te creëren en de bestuurlijke boete in te voeren alsmede enige andere wijzigingen aan te brengen en daartoe een nieuwe Arbeidsomstandighedenwet vast te stellen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).