Nadere regelgeving:
- Arbeidstijdenbesluit (Atb)
- Arbeidstijdenbesluit vervoer (Atb vervoer)
- Beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit 2013
- Besluit aanspraken zeevarenden, arbeidsbemiddeling en terbeschikkingstelling van arbeidskrachten in de zeevaart
- Besluit allocatie arbeidskrachten door intermediairs
- Besluit personenvervoer 2000 (Bp 2000)
- Nadere regeling kinderarbeid
- Regeling tachograafkaarten

 

 

WET van 23 november 1995, Stb. 1995, 598, houdende bepalingen inzake de arbeids- en rusttijden. Inwerkingtreding: 1 januari 1996 (Stb. 1995, 600).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging hebben genomen, dat het met het oog op de veiligheid, de gezondheid en het welzijn in verband met de arbeid, zulks mede in verband met de tenuitvoerlegging van de Richtlijnen van de Raad van de Europese Unie van 23 november 1993 betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd (PbEG 1993, L 307) en van 22 juni 1994 betreffende de bescherming van jongeren op het werk (PbEG 1994, L 216), en mede ter bevordering van de combineerbaarheid van arbeid en zorgtaken, alsmede andere verantwoordelijkheden buiten de arbeid, noodzakelijk is wettelijke regelen te stellen inzake arbeids- en rusttijden;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).