Nadere regelgeving:
- Archiefbesluit 1995
- Archiefregeling

 

 

WET van 28 april 1995, Stb. 1995, 276, houdende vervanging van de Archiefwet 1962 (Stb. 1962, 313) en in verband daarmede wijziging van enige andere wetten. Inwerkingtreding: 1 januari 1996 (Stb. 1995, 671).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de ontwikkelingen op het gebied van het archiefwezen het wenselijk maken de Archiefwet 1962 te vervangen en in verband daarmede enige andere wetten te wijzigen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).