Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

WET van 24 december 1970, Stb. 1970, 605, tot tijdelijke verhoging of verlaging van belasting op grond van conjuncturele overwegingen. Inwerkingtreding: 31 december 1970.

 

     WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is aan de instrumenten waarmede de conjunctuur kan worden be├»nvloed toe te voegen de mogelijkheid de inkomstenbelasting, de loonbelasting, de vennootschapsbelasting, de omzetbelasting en de bijzondere verbruiksbelasting van personenauto's op korte termijn tijdelijk te verhogen of te verlagen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).