Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

WET van 29 maart 1955, Stb. 1955, 138, houdende het in overeenstemming brengen van de Defensiewet voor de Nederlandse Antillen met de nieuwe rechtsorde.¹ Inwerkingtreding: 30 april 1955.

1. Redactie: ingevolge artikel 4.1, onderdeel L, van de Rijkswet aanpassing rijkswetten aan de oprichting van de nieuwe landen is de Defensiewet voor de Nederlandse Antillen en Aruba met ingang van 10 oktober 2010 voorzien van een nieuwe citeertitel, luidende: Defensiewet voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

 

     WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Overzeese Rijksdelen a.i. van 22 Maart 1955, Directie Suriname en Nederlandse Antillen, No. 124071/-;
     Overwegende, dat ingevolge artikel 59, lid 4 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden de Defensiewet voor de Nederlandse Antillen in overeenstemming moet worden gebracht met de nieuwe rechtsorde;
     Gelet op artikel 59, leden 2 en 4 van het Statuut;
     De Raad van State van het Koninkrijk gehoord (advies van 25 Maart 1955, No. 1);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Overzeese Rijksdelen van 29 Maart 1955, Directie Suriname en Nederlandse Antillen, No. 125047/10641;
     De bepalingen van het Statuut in acht genomen zijnde;
     Hebben goedgevonden en verstaan: de tekst van de Defensiewet voor de Nederlandse Antillen vast te stellen, zoals deze bij dit besluit is gevoegd.

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).