MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere regelgeving:
- Besluit leveringszekerheid Elektriciteitswet 1998
- Regeling afnemers en monitoring Elektriciteitswet 1998 en Gaswet
- Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit en gas
- Regeling garanties van oorsprong voor duurzame elektriciteit (vervallen)
- Regeling garanties van oorsprong en certificaten van oorsprong
- Regeling inzake tariefstructuren en voorwaarden elektriciteit
- Regeling kwaliteitsaspecten netbeheer elektriciteit en gas (vervallen)

 

 

WET van 2 juli 1998, Stb. 1998, 427, houdende regels met betrekking tot de productie, het transport en de levering van elektriciteit (Elektriciteitswet 1998). Inwerkingtreding: 1 augustus 1998 (Stb. 1998, 428).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is, mede ter uitvoering van Richtlijn nr. 96/92/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 19 december 1996 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit (PbEG 1997, L 27), de mogelijkheden voor opwekking, levering en in- en uitvoer van elektriciteit en voor het gebruik van leidinggebonden elektriciteitswerken te verruimen, en daarvoor met inachtneming van het belang van het betrouwbaar, duurzaam, doelmatig en milieuhygiĆ«nisch verantwoord functioneren van de elektriciteitsvoorziening een nieuwe regeling tot stand te brengen met betrekking tot de productie, het transport en de levering van elektriciteit;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).