Nadere regelgeving:
- Besluit vergoeding bewindvoerder schuldsanering

 

 

WET van 30 september 1893, Stb. 1893, 140, op het faillissement en de surséance van betaling. Inwerkingtreding: 1 september 1896 (Stb. 1896, 9).

 

     In naam van Hare Majesteit WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     WIJ EMMA, Koningin-Weduwe, Regentes van het Koninkrijk;
     Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, saluut! doen te weten:
     Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat de wettelijke bepalingen omtrent het faillissement en de surséance van betaling herziening vereischen;
     Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).