MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

WET van 13 oktober 2004, Stb. 2004, 556, houdende bepalingen in verband met de fusie van De Nederlandsche Bank N.V. en de Stichting Pensioen- & Verzekeringskamer. Inwerkingtreding: 30 oktober 2004.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in verband met de hervorming van het toezicht op de financiĆ«le marktsector wenselijk is dat De Nederlandsche Bank N.V. en de Stichting Pensioen- & Verzekeringskamer fuseren tot: De Nederlandsche Bank N.V.;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).