MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere regelgeving:
- Besluit leveringszekerheid Elektriciteitswet 1998
- Besluit leveringszekerheid Gaswet
- Regeling afnemers en monitoring Elektriciteitswet 1998 en Gaswet
- Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit en gas
- Regeling garanties van oorsprong en certificaten van oorsprong
- Regeling inzake tariefstructuren en voorwaarden gas
- Regeling kwaliteitsaspecten netbeheer elektriciteit en gas (vervallen)

 

 

WET van 22 juni 2000, Stb. 2000, 305, houdende regels omtrent het transport en de levering van gas (Gaswet). Inwerkingtreding: 10 augustus 2000 (Stb. 2000, 318).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is, mede ter uitvoering van Richtlijn 98/30/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 22 juni 1998 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas (PbEG 1998, L 204), de mogelijkheden voor levering en in- en uitvoer van gas en voor het gebruik van infrastructuur voor gastransport te verruimen en daarvoor met inachtneming van het belang van het betrouwbaar, duurzaam, milieuhygiĆ«nisch verantwoord en doelmatig functioneren van de gasvoorziening een regeling tot stand te brengen met betrekking tot het transport en de levering van gas;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).