Nadere regelgeving:
- Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders
- Verordening beroeps- en gedragsregels gerechtsdeurwaarders

 

 

WET van 26 januari 2001, Stb. 2001, 70, tot vaststelling van de Gerechtsdeurwaarderswet. Inwerkingtreding: 15 juli 2001 (Stb. 2001, 327).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om bij wet regels te stellen met betrekking tot de organisatie van het ambt van gerechtsdeurwaarder en met betrekking tot de rechten en verplichtingen van gerechtsdeurwaarders;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).