Nadere regelgeving:
- Algemeen besluit erkenning EU-beroepskwalificaties
- Besluit doden van dieren (vervallen)
- Besluit ritueel slachten (vervallen)
- Besluit verdachte dieren
- Besluit welzijn productiedieren (vervallen)
- Dierentuinenbesluit (vervallen)
- Dierproevenbesluit 2014
- Fokkerijbesluit (vervallen)
- Honden- en kattenbesluit 1999 (vervallen)
- Ingrepenbesluit (vervallen)
- Regeling aquacultuur
- Regeling handel levende dieren en levende producten
- Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE’s
- Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten
- Regeling vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten Flora- en faunawet (vervallen)
- Vrijstellingsregeling dierenwelzijn (vervallen)

 

 

WET van 24 september 1992, Stb. 1992, 585, houdende vaststelling van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. Inwerkingtreding: 13 januari 1993 (Stb. 1993, 6).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is uit een oogpunt van gezondheid en welzijn van dieren, uit ethische overwegingen en uit een oogpunt van bescherming van veiligheid van mens en dier regelen te geven ten aanzien van dieren en handelingen met dieren en dat het voorts wenselijk is regelen te geven terzake van de uitvoer van dieren en dierlijke produkten alsmede met het oog op de raszuiverheid van produkten van de Nederlandse fokkerij;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).