Nadere regelgeving:
- Inkwartieringsbeschikking 1953
- Inkwartieringsbesluit

 

 

WET van 18 juni 1953, Stb. 1953, 305, houdende regeling inzake de inkwartiering en het onderhoud van militairen en de transporten en leverantiƫn voor de legers en verdedigingswerken. Inwerkingtreding: 1 augustus 1953 (Stb. 1953, 342).

 

     WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is nieuwe regelen te stellen ter uitvoering van artikel 194 der Grondwet, alsmede regelen te stellen ter voorziening in de behoeften aan inkwartiering, onderhoud, transporten en leverantiĆ«n van de strijdkrachten van de met het Koninkrijk verbonden mogenheden;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).