Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

WET van 2 november 1995, Stb. 1995, 554, tot inwerkingtreding van en aanpassing van wetgeving aan de Douanewet. Inwerkingtreding: 1 juni 1996 (Stb. 1996, 246).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de inwerkingtreding van de Douanewet te regelen en in verband daarmee de bestaande wetten inzake de douane in te trekken alsmede de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Invorderingswet 1990 en andere wetten aan te passen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).