Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

WET van 26 juni 1986, Stb. 1986, 388, houdende vaststelling van het invoerings- en overgangsrecht voor de Wet op het wetenschappelijk onderwijs en van het tijdstip van inwerkingtreding van die wet alsmede wijziging van die wet en van enige andere wetten. Inwerkingtreding: 31 juli 1986.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het invoerings- en overgangsrecht voor de Wet op het wetenschappelijk onderwijs (Stb. 1985, 562), en het tijdstip van inwerkingtreding van die wet bij wet dienen te worden vastgesteld;
     dat voorts wijziging van de Wet op het wetenschappelijk onderwijs, in het bijzonder ten aanzien van de planning en bekostiging met betrekking tot de universiteiten, wenselijk is gebleken;
     dat in verband met de inwerkingtreding van de Wet op het wetenschappelijk onderwijs wijzigingen in enige andere wetten dienen te worden aangebracht;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).