Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

WET van 17 november 1994, Stb. 1994, 858, houdende regeling van de inwerkingtreding van de Wegenverkeerswet 1994. Inwerkingtreding: 1 januari 1995 (Stb. 1994, 919).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is de inwerkingtreding van de Wegenverkeerswet 1994 te regelen alsmede de wetten waarin wordt verwezen naar de Wegenverkeerswet, aan te passen aan de Wegenverkeerswet 1994;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).