Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

WET van 23 december 1994, Stb. 1994, 924, houdende invoering van en aanpassing van een aantal wetten aan de Wet belastingen op milieugrondslag. Inwerkingtreding: 1 januari 1995 (Stb. 1994, 949).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in verband met de totstandkoming van de Wet belastingen op milieugrondslag noodzakelijk is de Wet milieubeheer te wijzigen, de in die wet vervatte bepalingen inzake de heffing en invordering van verbruiksbelastingen van brandstoffen, geheven naar een milieugrondslag, te laten vervallen, alsmede enkele andere wetten aan te passen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).