Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

WET van 29 juni 1925, Stb. 1925, 308, tot invoering van het nieuwe Wetboek van Strafvordering. Inwerkingtreding: 1 januari 1926 (Stb. 1925, 465).

 

     WIJ WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten:
     Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat volgens de slotbepaling van het nieuwe Wetboek van Strafvordering het in werking treden van dat Wetboek nader bij de wet wordt geregeld;
     Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze, vast te stellen de volgende bepalingen, welke zullen uitmaken de:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).