Nadere regelgeving:
- Kadasterbesluit
- Maatregel te boek gestelde luchtvaartuigen 1996
- Maatregel te boek gestelde schepen 1992
- Organisatieregeling Kadaster 2008
- Regeling tarieven Kadaster (vervallen)
- Uitvoeringsregeling Kadasterwet 1994

 

 

WET van 3 mei 1989, Stb. 1989, 186, houdende regelen met betrekking tot de openbare registers voor registergoederen, alsmede met betrekking tot het kadaster. Inwerkingtreding: 1 januari 1992 (Stb. 1990, 90).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is, mede ter uitvoering van artikel 3.1.2.1, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, nieuwe regelen vast te stellen met betrekking tot de openbare registers voor registergoederen, alsmede met betrekking tot het kadaster (Kadasterwet);
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).