MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

WET van 31 januari 1996, Stb. 1996, 98, houdende regels betreffende de financiële verstrekkingen ten laste van de begroting van het Ministerie van Financiën. Inwerkingtreding: 1 januari 1997 (Stb. 1996, 630).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is een wettelijk kader te scheppen voor de financiële verstrekkingen ten laste van de begroting van het Ministerie van Financiën;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).