MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere regelgeving:
- Besluit aanvullende arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsvoorzieningen militairen
- Besluit bijzondere militaire pensioenen
- Besluit maatschappelijke ondersteuning (vervallen)
- Conversieregeling militaire pensioenen
- Uitvoeringsbesluit Wmo 2015

 

 

WET van 13 december 2000, Stb. 2001, 37, tot vaststelling van een kader voor de vereenvoudiging en de vernieuwing van het militaire pensioenstelsel (Kaderwet militaire pensioenen). Inwerkingtreding: 31 januari 2001.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het militaire pensioenstelsel te vereenvoudigen en vernieuwen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).