[Regeling van 29 april 2016, Stcrt. 2016, 23557. Inwerkingtreding: 1 mei 2016]

 

REGELING van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 29 april 2016, nr. 2016-0000105285, tot vaststelling van een regeling voor subsidiëring van scholing richting een kansberoep (Tijdelijke regeling subsidie scholing richting een kansberoep)

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op de artikelen 3 en 5 van de Kaderwet SZW-subsidies en 32d, eerste lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

     Besluit:

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • baangarantie: een arbeidsovereenkomst of een aanstelling in openbare dienst van ten minste zes maanden ingaande op uiterlijk de eerste werkdag van de kalendermaand na de kalendermaand waarin de scholing is afgerond, met een minimale omvang per kalenderweek van het gemiddelde aantal gewerkte uren, indien werkzaamheden bij de werkgever hebben plaatsgevonden, en het aantal uren gevolgde scholing in de scholingsperiode voorafgaand aan het afronden van die scholing;

 • ervaringscertificaat: een overzicht van de door de persoon in de praktijk geleerde en erkende competenties zoals zijn kennis, vaardigheden en kwaliteiten;

 • EVC-procedure: de procedure Erkenning van Verworven Competenties zijnde een geheel van processtappen en gehanteerde instrumenten waarmee de verworven competenties van deelnemers door een erkende aanbieder worden beoordeeld, ten opzichte van een specifieke landelijke standaard, resulterend in afgifte van een ervaringscertificaat;

 • IOW-uitkering: een uitkering op grond van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen;

 • kansberoep: een beroep dat is opgenomen in de bijlage bij deze regeling;

 • minister: de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

 • scholing: het volgen van een interne of externe opleiding of training, niet zijnde een bedrijfsspecifieke training, met als oogmerk de leerling vakspecifieke beroepsvaardigheden aan te leren, die leidt tot een door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen of een door een branche of sector erkend diploma of certificaat;

 • sector zorg: de sector die zorgt voor verpleging en verzorging, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en thuiszorg;

 • UWV: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

 • WW-uitkering: een uitkering op grond van de Werkloosheidswet;

 • zelfstandige: de persoon die:

  • a. in Nederland woont en die belastbare winst uit onderneming geniet als bedoeld in paragraaf 3.2.1 van de Wet inkomstenbelasting 2001, tenzij hij de onderneming niet voor eigen rekening feitelijk drijft;

  • b. niet in Nederland woont en die belastbare winst uit Nederlandse onderneming geniet als bedoeld in afdeling 7.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001, tenzij hij de onderneming niet voor eigen rekening feitelijk drijft; of

  • c. directeur-grootaandeelhouder is en het werk tot stand brengt uitsluitend voor rekening en risico van de onderneming van de rechtspersoon waarvan hij directeur-grootaandeelhouder is.

Artikel 2. Rechthebbende

De minister verstrekt op aanvraag subsidie voor scholing aan de persoon die als werkzoekende bij UWV is geregistreerd, bedoeld in artikel 30b, eerste lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, en:

 • a. arbeid in loondienst verricht, dan wel vanwege het verricht hebben van dergelijke arbeid een IOW- of WW-uitkering ontvangt; of

 • b. als zelfstandige werkzaamheden verricht.

Artikel 3. Subsidie aan rechthebbende voor scholing

 • 1 Voor subsidie kan de persoon, bedoeld in artikel 2, uitsluitend in aanmerking komen indien de scholing is gericht op een kansberoep.

 • 2 Voor subsidie kan de persoon, bedoeld in artikel 2, in aanmerking komen, die via een EVC-procedure zijn competenties en ervaring in een ervaringscertificaat laat vastleggen.

 • 3 Voor subsidie als bedoeld in het eerste en tweede lid, komt in aanmerking de scholing die gestart is op of na de datum van inwerkingtreding van deze regeling, doch niet later dan 1 april 2018.

Artikel 4. Subsidiebedrag scholing

 • 1 De subsidie voor scholing bedraagt 100% van de werkelijke kosten van de scholing, tot een maximum van € 2.500,–, inclusief BTW, per rechthebbende.

 • 2 De scholing kan bestaan uit meerdere met elkaar samenhangende opleidingen of cursussen.

 • 3 In afwijking van het eerste lid kan de minister 100% van de werkelijke kosten van een scholing die duurder is dan € 2.500,–, inclusief BTW, subsidiëren, indien een nieuwe werkgever baangarantie aanbiedt.

 • 4 In afwijking van het eerste en derde lid wordt de BTW niet gesubsidieerd, indien het subsidie voor scholing van een zelfstandige betreft.

Artikel 5. Subsidieaanvraag

 • 1 De subsidieaanvraag wordt uiterlijk twee weken na aanvang van die scholing, bij UWV ingediend, met gebruikmaking van een door UWV beschikbaar gesteld aanvraagformulier. De aanvraag is volledig als het aanvraagformulier volledig is ingevuld en is ondertekend door de aanvrager en alle gevraagde bijlagen zijn bijgevoegd.

 • 2 Bij de aanvraag worden in ieder geval de volgende documenten overgelegd:

  • a. een bewijs waaruit blijkt dat de opleidings- of inschrijvingskosten zijn betaald, dan wel een bewijs waaruit blijkt dat deze kosten zijn verschuldigd;

  • b. een bewijs waaruit blijkt dat de opleidingsinstelling de leerling heeft toegelaten; en

  • c. een bewijs van de baangarantie van de nieuwe werkgever, indien artikel 4, derde lid, van toepassing is.

Artikel 6. Weigeren subsidie

 • 1 De subsidie voor scholing wordt geweigerd, indien:

  • a. de volledige aanvraag is ontvangen na de termijn, bedoeld in artikel 5, eerste lid;

  • b. ten behoeve van dezelfde rechthebbende subsidie voor scholing, op grond van deze regeling, reeds is verleend;

  • c. de kosten van scholing waarvoor de subsidie wordt aangevraagd reeds geheel of gedeeltelijk uit andere publieke middelen worden gefinancierd; of

  • d. ten behoeve van dezelfde rechthebbende subsidie op grond van de Regeling cofinanciering sectorplannen 2015 is toegekend.

 • 2 Het eerste lid, onderdeel a, is niet van toepassing op de aanvrager wiens onvolledige aanvraag voor de aanvang van de scholing van de rechthebbende is ontvangen en die door UWV op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht in de gelegenheid is gesteld om zijn aanvraag aan te vullen.

Artikel 7. Subsidievaststelling

De minister beslist binnen acht weken na ontvangst van de volledige aanvraag op die aanvraag.

Artikel 8. Subsidiebetaling

Binnen 30 kalenderdagen na het afgeven van de beschikking, bedoeld in artikel 7, betaalt de minister de subsidie aan de subsidieaanvrager.

Artikel 9. Aanvragen subsidie

 • 1 De subsidieaanvraag wordt ingediend in de periode vanaf de datum van inwerkingtreding van deze regeling tot en met 31 december 2017.

 • 2 Een subsidieaanvraag die is ingediend na afloop van de periode, bedoeld in het eerste lid, wordt niet in behandeling genomen.

 • 3 De subsidie wordt toegekend aan de subsidieaanvrager.

Artikel 10. Meldingsplicht en medewerkingverplichting

 • 1 De subsidieaanvrager aan wie subsidie is toegekend doet onverwijld een melding aan UWV zodra aannemelijk is dat de scholing niet of niet geheel zal plaatsvinden, of dat niet aan de overige verplichtingen zal worden voldaan.

 • 2 De subsidieaanvrager aan wie subsidie is toegekend is verplicht desgevraagd alle medewerking te verlenen aan een steekproef.

Artikel 11. Subsidieplafond

 • 1 Voor rechthebbenden die werkzaam zijn of waren in de sector zorg bedraagt het subsidieplafond voor de periode vanaf de datum van inwerkingtreding van deze regeling tot en met 31 december 2017 € 9.000.000,–.

 • 2 Voor de overige rechthebbenden bedraagt het subsidieplafond voor de periode vanaf de datum van inwerkingtreding van deze regeling tot en met 31 december 2017 € 36.000.000,–.

 • 3 Indien het subsidieplafond, bedoeld in het eerste lid, is bereikt, kunnen rechthebbenden die werkzaam zijn of waren in de zorg tevens beroep doen op het subsidieplafond, bedoeld in het tweede lid, tenzij dit subsidieplafond ook is bereikt.

Artikel 12. Volgorde behandeling subsidieaanvragen

 • 1 Voor het bepalen van het bereiken van het subsidieplafond worden de subsidieaanvragen op volgorde van binnenkomst behandeld, waarbij alleen volledige subsidieaanvragen in behandeling worden genomen. Van een volledige subsidieaanvraag is sprake indien wordt voldaan aan artikel 5.

 • 3 Indien subsidievaststelling op grond van de subsidieaanvragen die op dezelfde datum zijn binnengekomen leidt tot overschrijding van het van toepassing zijnde subsidieplafond, wordt, indien de volgorde van binnenkomst van die aanvragen niet kan worden vastgesteld, in afwijking van het eerste lid, met betrekking tot die aanvragen de volgorde door loting vastgesteld.

Artikel 13. Terugvordering

De verleende subsidie wordt geheel of gedeeltelijk teruggevorderd indien deze ten onrechte of voor een te hoog bedrag is verstrekt of indien niet aan de verplichtingen, bedoeld in artikel 10, is voldaan.

Artikel 14. Toepasselijkheid van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

Op subsidies verleend op grond van deze regeling is de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS niet van toepassing.

Artikel 15. Mandaat, volmacht en machtiging UWV

 • 1 De minister verleent aan UWV het volgende mandaat:

  • a. UWV is bevoegd om in het kader van de uitvoering van deze regeling namens de minister besluiten te nemen, privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten en handelingen te verrichten die een privaatrechtelijke rechtshandeling noch een besluit zijn;

  • b. UWV is bevoegd om in het kader van de uitvoering van deze regeling namens de minister te beslissen op bezwaarschriften, met dien verstande dat degene die betrokken is bij het besluitvormingsproces ten aanzien van het bezwaarschrift niet ook betrokken is geweest bij het besluitvormingsproces in eerste aanleg; en

  • c. UWV is bevoegd om in het kader van de uitvoering van deze regeling namens de minister in rechte op te treden en tegen rechterlijke uitspraken hoger beroep of cassatie in te stellen, dan wel af te zien van hoger beroep of cassatie.

 • 2 UWV is bevoegd in het kader van de uitvoering van deze regeling tot het verlenen van ondermandaat of het doorverlenen van zijn andere vertegenwoordigingsbevoegdheden aan bij UWV werkzame functionarissen.

Artikel 16. Verslag UWV

UWV brengt aan de minister inhoudelijk en financieel verslag uit over de uitvoering van de regeling overeenkomstig artikel 49 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.

Artikel 17. Financiering

 • 1 Het Rijk voorziet in de middelen tot dekking van de uitgaven verbonden aan deze regeling.

 • 2 UWV beheert en administreert afzonderlijk de middelen, bedoeld in het eerste lid.

 • 3 In verband met het middelenbeheer wordt de rijksbijdrage, bedoeld in het eerste lid, beschouwd als middelen die deel uitmaken van het Algemeen Werkloosheidsfonds.

Artikel 18. Opgave lasten en betaling

 • 1 Voor 1 oktober van elk jaar verstrekt UWV aan de minister een opgave van het totaalbedrag aan de voor het komende jaar geraamde lasten met betrekking tot deze regeling.

 • 2 In afwijking van het eerste lid wordt de opgave van het totaalbedrag van de geraamde lasten voor het jaar 2016 ingediend voor 1 juli 2016.

 • 3 De minister stort op de rekening-courant, bedoeld in artikel 5.16, onderdeel b, van de Regeling Wfsv, een periodiek voorschot op het bedrag, bedoeld in het eerste lid, van de geraamde lasten met als valutadatum de tweeëntwintigste dag van elke maand.

 • 4 De minister kan, na overleg met UWV, afwijken van de in het eerste en het tweede lid bedoelde bedragen.

Artikel 19. Afrekening

 • 2 Na goedkeuring van het besluit tot vaststelling van de jaarrekening, bedoeld in artikel 34, tweede lid, van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen, rekent de minister de lasten alsmede de ontvangen voorschotten, met betrekking tot deze regeling en het desbetreffende kalenderjaar af, met als valutadatum 1 juni van het hierop volgende kalenderjaar.

Artikel 20. Evaluatie

 • 1 De minister draagt zorg voor de evaluatie van deze regeling.

 • 2 UWV verstrekt twee keer per jaar een rapport over de voortgang van de regeling.

 • 3 De minister en UWV maken afspraken over het verstrekken van de benodigde gegevens.

Artikel 20a. Overgangsrecht in verband met nieuwe kansberoepenlijst per 18 juli 2017

 • 1 De subsidie, bedoeld in artikel 3, voor de scholing richting een kansberoep dat is opgenomen in de bijlage, bedoeld in artikel 1, zoals deze bijlage luidde op 17 juli 2017, kan tot en met 31 juli 2017 worden aangevraagd.

 • 2 Op een aanvraag die wordt ingediend na aanvang van de scholing, is de bijlage, bedoeld in artikel 1, zoals deze luidde op de startdatum van de scholing van toepassing.

Artikel 21. Inwerkingtreding

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 mei 2016 en vervalt met ingang van 1 januari 2018.

 • 2 In afwijking van het eerste lid blijft deze regeling, zoals die luidde op 31 december 2017, van toepassing op de afwikkeling van de subsidieaanvragen op grond van deze regeling.

Artikel 22. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling subsidie scholing richting een kansberoep.

 

 

     Deze regeling zal met de toelichting en de bijlagen in de Staatscourant worden geplaatst.

 

Den Haag, 29 april 2016
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
L.F. Asscher

 

Bijlage bij artikel 1: kansberoepen
 
 

Een aantal beroepen wordt onder meerdere kopjes genoemd. Deze beroepen zijn met een sterretje (*) gemerkt.

Schoonmaak-reiniging

 • medewerker autowasstraat/autopoetser

 • industrieel schoonmaker (machines, installaties), straler

 • gevelreiniger

 • glazenwasser

 • schoonmaker cleanrooms

Agrarisch-groen-milieu

 • hovenier

 • medewerker hoveniersbedrijf/groenonderhoud

 • greenkeeper, boomverzorger

 • voorman groenvoorziening

 • medewerker agrarisch loonwerk

 • vakbekwaam/zelfstandig medewerker teelt, meewerkend voorman/vakexpert teelt – groene technologie

 • accountmanager agrarische producten

 • medewerker/adviseur bodemonderzoek en -sanering

Wis- en natuurkundig/laboratorium

 • chemisch analist

 • hoofd chemisch laboratorium

Bouwnijverheid, houtbewerking

 • opperman/hulparbeider grond-, weg en waterbouw (gww)

 • straatmaker / rioleringsmedewerker / vakman grond- weg- en waterbouw (gww)

 • wegmarkeerder, monteur verkeersafzettingen/verkeersmaatregelen*

 • grond- en kabelwerker gas, water, elektra, datacommunicatie

 • boormachinist, bronboorder

 • uitvoerder grond-, weg- en waterbouw (gww)

 • hoofduitvoerder grond-, weg- en waterbouw (gww)

 • opzichter weg- en waterbouw

 • wegbeheerder

 • projectleider grond-, weg- en waterbouw (gww)

 • tekenaar civiele techniek

 • adviseur/ontwerper-constructeur civiele techniek

 • hoofd constructeur / ontwerper civiele techniek

 • landmeter

 • heier

 • machinist hydraulische graafmachine

 • machinist (bull)dozer

 • machinist shovel/wiellaadschop

 • machinist mobiele kraan

 • machinist torenkraan

 • opperman/hulparbeider bouw

 • steigerbouwer

 • metselaar, tegelzetter, voeger, cellenbetonblokkenbouwer (gasbetonblokken, gipsblokken, giboblokken)

 • natuursteenbewerker

 • stukadoor, kitter

 • betonboorder, betonreparateur

 • betonstaalverwerker, betonboorder/betonreparateur

 • dekvloerenlegger

 • isoleerder bouw

 • betontimmerman, bouwtimmerman, wand- en plafondmonteur, keukenmonteur

 • rolluik- en zonweringinstallateur

 • monteur/reparateur ramen-, deuren-, kozijnen-, trappenmaker (metaal, kunststof)

 • dakdekker / pannenlegger / rietdekker

 • (onderhouds)schilder / behanger / restauratieschilder

 • glaszetter

 • parketvloerenlegger

 • woningstoffeerder

 • houtskeletbouwer

 • machinaal houtbewerker / CNC bediener houtbewerkingsmachines

 • assemblage / montagemedewerker hout

 • werkplaatstimmerman

 • voorman timmerfabriek

 • (scheeps)interieurbouwer

 • werkvoorbereider interieurbouwbedrijf

 • meubelmaker (machinaal, ambachtelijk)

 • restauratietimmerman

 • scheepstimmerman

 • standbouwer

 • asbestverwijderaar / sloper

 • deskundige asbestsanering

 • uitvoerder bouw

 • werkvoorbereider-calculator bouw / grond-, weg- en waterbouw (gww)

 • tekenaar-werkvoorbereider bouw / grond-, weg- en waterbouw (gww)

 • tekenaar-constructeur bouwkunde

 • ontwerper-constructeur bouwkunde

 • bouwkundig projectleider/projectontwikkelaar

 • bouwkundig inspecteur

 • kopersbegeleider bouw

Metaal/metalektro/werktuigbouw/maakindustrie

 • medewerker metaalgieterij (afwerker, metaalgieter)

 • metaalbuiger/walser/perser

 • plaatwerker / CNC-metaalbuiger, -snijder

 • containermonteur

 • isoleerder industrie/isolatieplaatwerker

 • soldeerder, lasser niveau 1 & 2 (foto, elektrode, TIG, MIG / MAG)

 • gespecialiseerd lasser niveau 3 & 4 (TIG, MIG/MAG, elektrode)

 • lasrobotbeheerder

 • lastechnicus

 • machinebankwerker/fijnbankwerker

 • machinaal verspaner (draaien, frezen, kotteren, slijpen) – niet CNC

 • CNC-machinebediener (excl programmeren)

 • CNC-programmeur

 • CNC-verspaner inclusief programmeren (draaien, frezen, kotteren, slijpen)

 • verfspuiter, constructieschilder

 • scheepsschilder

 • autospuiter

 • banden- en uitlaatspecialist

 • autoruitschademonteur

 • autoschadehersteller

 • auto-elektrotechnicus

 • (bedrijfs)autotechnicus (onderhoud, reparatie)

 • motorfietstechnicus

 • (brom)fietstechnicus

 • APK-keurmeester

 • monteur landbouwmachines

 • monteur grondverzet- en wegenbouwmachines

 • monteur kranen en funderingsmachines (ook on- en offshore)

 • monteur heftrucks

 • carrosseriebouwer

 • jachtbouwer (metaal)

 • scheepswerktuigkundige/ dieselmotortechnicus schepen *

 • uitvoerder werktuigbouw

 • assemblagemedewerker/-technicus voertuigen, metaal/elektro

 • voorman montage / assemblage metaalproducten

 • constructiesamenbouwer / steller

 • constructiebankwerker

 • controleur machines / voertuigen

 • monteur / inbedrijfssteller fabrieksinstallaties *

 • (onderhouds)monteur machines/installaties, liften, werktuigen

 • medewerker technische dienst (mechanisch/elektrotechnisch)*

 • validatie engineer / maintenance engineer *

 • tekenaar-constructeur werktuigbouw, machines/gereedschappen

 • (tekenaar-)werkvoorbereider werktuigbouw, elektrotechniek

 • (werkvoorbereider-)calculator werktuigbouw, elektrotechniek

 • ontwerper-constructeur werktuigbouw, machines/gereedschappen, offshore

 • projectleider werktuigbouw

 • wetenschappelijk onderzoeker werktuigbouwkunde

 • industrieel ontwerper (technisch)

 • organisatieadviseur (technisch) *

 • bedrijfsleider metaalbewerkingsbedrijf / constructiebedrijf

 • technisch-commercieel personeel (inkopers/verkopers/accountmanagers technische producten) *

Elektrotechniek

 • kabellasser / monteur datacommunicatie

 • assistent-monteur zwakstroom

 • (hoofd)monteur elektriciteitsnetten

 • elektricien / monteur elektrische installaties (huisaansluitingen)

 • monteur beveiligingsinstallaties

 • scheepselektricien / scheepselektromonteur

 • medewerker technische dienst (mechanisch/elektrotechnisch)*

 • monteur elektrische railvoertuigen

 • meet- en regeltechnicus / monteur meet- en regeltechniek

 • projectleider/ontwerper industriële automatisering / PLC-programmeur*

 • embedded software engineer *

 • (hoofd-)monteur elektrotechnische panelen, elektrische installaties, midden- en hoogspanningsinstallaties

 • elektronicamonteur (industriële en consumentenelektronica)

 • ontwerper elektrotechnische installaties / elektronica

 • monteur datadistributie

 • ontwerper telematica

 • tekenaar elektrotechniek

 • (hoofd)ontwerper-constructeur elektrotechniek

 • projectleider elektrotechniek

 • inspecteur elektrische installaties

 • organisatieadviseur (technisch) *

Installatietechniek

 • monteur gas, water, elektriciteit, datacommunicatie

 • distributiemonteur gas / water (transportleidingen)

 • installatiemonteur gas, water, sanitair, verwarming/ allround loodgieter

 • onderhoudsmonteur/loodgieter gas, water, sanitair, (centrale) verwarming

 • pijpfitter industriële montage / flensmonteur

 • monteur verwarming utiliteitsbouw of woningbouw

 • (hoofd)monteur koeltechniek, luchtbehandeling

 • monteur/inbedrijfsteller fabrieksinstallaties *

 • tekenaar-constructeur installatietechniek

 • (tekenaar-)werkvoorbereider installatietechniek

 • (werkvoorbereider-)calculator installatietechniek

 • ontwerper-constructeur installatietechniek

 • projectleider installatietechniek

Procestechniek

 • mechanisch operator procesindustrie, voedingsmiddelenindustrie

 • operator A (proces)industrie

 • procesoperator B, fieldoperator/paneloperator procesindustrie

 • operator C procesindustrie, voedingsmiddelenindustrie

 • calculator procesindustrie (technisch)

 • procestechnoloog, productontwikkelaar procesindustrie / voedingsmiddelenindustrie

 • hoofd productietechnologie

 • clinical research associate *

 • kwaliteitscontroleur procesindustrie (hbo)

 • medewerker technische dienst (mechanisch/elektrotechnisch)*

 • validatie engineer / maintenance engineer *

 • organisatieadviseur (technisch) *

Transport en logistiek

 • verhuizer

 • expeditiemedewerker, lader / losser

 • orderpicker, magazijnmedewerker

 • trekkerchauffeur intern transport/heftruckchauffeur

 • bijrijder

 • vrachtwagenchauffeur (algemeen, autolaadkraan, geconditioneerd vervoer, tankauto, truckmixer, gevaarlijke stoffen, kiepauto)

 • touringcarchauffeur

 • buschauffeur lijndienst/stadsdienst

 • matroos binnenvaart

 • schipper/stuurman binnenvaart

 • scheepswerktuigkundige / dieselmotortechnicus schepen *

 • logistiek medewerker / -planner

 • logistiek teamleider

 • transportplanner/planner wegtransport

 • expediteur

Zorg/medisch/medisch-technisch

 • ambulancechauffeur

 • verzorgende ig

 • verpleegkundige mbo

 • wijkverpleegkundige

 • praktijkverpleegkundige/praktijkondersteuner huisarts

 • sociaal-psychiatrisch verpleegkundige/praktijkondersteuner huisarts GGZ

 • gespecialiseerd verpleegkundige ziekenhuis

 • nurse practitioner/verpleegkundig specialist

 • operatie-assistent, anesthesiemedewerker

 • klinisch geriater

 • verzekeringsarts, bedrijfsarts

 • psychiater

 • verpleeghuisarts/specialist ouderengeneeskunde

 • arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG)

 • arts jeugdgezondheidszorg

 • verslavingsarts

 • gezondheidszorg psycholoog/GZ-psycholoog *

 • medewerker steriele medische hulpmiddelen

 • audicien, opticien

 • technisch oogheelkundig assistent

 • optometrist

 • tandartsassistent

 • mondhygiënist

 • tandarts

 • fysiotherapeut

 • medisch elektronicus

 • radiodiagnostisch laborant

 • apotheker

 • clinical research associate *

Voeding, horeca

 • medewerker slachterij/uitbener

 • medewerker vleeswarenindustrie

 • visbewerker

 • medewerker fastservice

 • (zelfstandig) werkend kok restaurant

 • chef-kok restaurant, chef de partie

 • zelfstandig werkend bakker

Economisch-financieel-commercieel-juridisch

 • assistent inkoper

 • inkoper

 • technisch-commercieel personeel (inkopers/verkopers/accountmanagers technische produkten) *

 • export medewerker binnendienst

 • commercieel medewerker binnendienst

 • callcentermedewerker (inbound/outbound)

 • medewerker klantenservice

 • marktonderzoeker

 • schade-expert

 • hypotheekadviseur

 • assistent-accountant

 • registercontroller

 • registeraccountant

 • incassomedewerker

 • juridisch adviseur/onderzoeker

 • regulatory affairs officer

 • kandidaat notaris

 • advocaat

Veiligheid

 • verkeersregelaar

 • wegmarkeerder, monteur verkeersafzettingen / verkeersmaatregelen *

 • brandwacht / medewerker brandweer / brandweerman

 • medewerker vergunningen en advies brandweer

Onderwijs/pedagogisch

 • groepsleerkracht basisonderwijs

 • docent voortgezet speciaal onderwijs, docent LWOO / PRO

 • docent Nederlands, Engels, Duits 1e en 2e graads

 • docent exacte vakken 1e en 2e graads (wiskunde, natuurkunde, scheikunde)

 • docent techniek / ICT

 • docent verpleegkunde

Gedrag en maatschappij/werving en selectie

 • intercedent

 • recruiter

 • gezondheidszorg psycholoog/GZ-psycholoog *

ICT

 • servicedeskmedewerker ICT

 • netwerkbeheerder ICT

 • systeembeheerder ICT

 • projectleider/ontwerper industriële automatisering / PLC-programmeur*

 • embedded software engineer *

 • programmeur ICT (dot.net, java, scripttalen, C, C#, PHP, sharepoint, cloud)

 • webdeveloper

 • testdeveloper

 • securityspecialist

 • adviseur ERP/CRM

 • BI-specialist, data-scientist, business-analist

 • datawarehouse ontwikkelaar

 • systeemontwikkelaar/-ontwerper