MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere regelgeving:
- Algemene Regeling SZW-subsidies (vervallen)
- Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS
- Regeling cofinanciering sectorplannen (vervallen)
- Regeling cofinanciering sectorplannen 2015 (vervallen)
- Regeling koopkrachttegemoetkoming niet-Wmkob-gerechtigden met een AOW-pensioen (vervallen)
- Regeling subsidie scholing en plaatsing oudere werklozen (vervallen)
- Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers (vervallen)
- Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers 2014
- Regeling tegemoetkoming ouders van thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG) (vervallen)
- Subsidieregeling ESF 2007-2013 (herzien)
- Subsidieregeling ESF 2014-2020
- Subsidieregeling Kanker & Werkzoekenden
- Subsidieregeling onderzoek IPS voor CMD
- Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW)
- Tijdelijke regeling compensatie zelfstandigen, beroepsbeoefenaren en meewerkende echtgenoten bevallen in het tijdvak 7 mei 2005 tot 4 juni 2008
- Tijdelijke regeling inkomensondersteuning AOW-pensioengerechtigden (vervallen)
- Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW
- Tijdelijke regeling subsidie scholing richting een kansberoep (vervallen)
- Tijdelijke regeling tegemoetkoming Dagloonbesluit werknemersverzekeringen

 

 

WET van 19 juni 1997, Stb. 1997, 285, houdende regels inzake de verstrekking van subsidies door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Kaderwet SZW-subsidies). Inwerkingtreding: 1 januari 1998 (Stb. 1997, 758).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de totstandkoming van de derde tranche van de Algemene wet bestuursrecht het wenselijk maakt een wettelijk kader te scheppen voor de verstrekking van subsidies door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).