[Regeling van 18 oktober 2013, Stcrt. 2013, 32478 (niet opgenomen vanwege te grote bestandsomvang). Inwerkingtreding: 1 januari 2014]

 

REGELING van de Minister van Economische Zaken, de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 18 oktober 2013, nr. WJZ/12066857, tot vaststelling van de uitvoeringsregeling voor stralingsbescherming van de Minister van Economische Zaken (Uitvoeringsregeling stralingsbescherming EZ) ¹

1. Redactie: ingevolge artikel X, onderdeel H, van de Regeling van 7 juni 2017, Stcrt. 2017, 27098, is de Uitvoeringsregeling stralingsbescherming EZ met ingang van 1 augustus 2017 voorzien van een nieuwe citeertitel, luidende: Uitvoeringsregeling stralingsbescherming.

     De Minister van Economische Zaken, de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
     Gelet op Richtlijn 96/29/Euratom van de Raad van 13 mei 1996 tot vaststelling van de basisnormen voor de bescherming van de gezondheid der bevolking en der werkers tegen de aan ioniserende straling verbonden gevaren (PbEG 1996, L 159), Richtlijn 97/43/Euratom van de Raad van 30 juni 1997 betreffende de bescherming van personen tegen de gevaren van ioniserende straling in verband met medische blootstelling en tot intrekking van Richtlijn 84/466/Euratom (PbEG 1996, L 180), Richtlijn 90/641/Euratom van de Raad van 4 december 1990 inzake de praktische bescherming van externe werkers die gevaar lopen aan ioniserende straling te worden blootgesteld tijdens hun werk in een gecontroleerde zone (PbEG 1990, L 349) en Richtlijn 2003/122/Euratom van de Raad van 22 december 2003 inzake de controle op hoogactieve ingekapselde radioactieve bronnen en weesbronnen (PbEU 2003, L 346) en de artikelen 3, eerste en tweede lid, 7b, tweede lid, 7e, tweede en derde lid, 11, vierde lid, 12, eerste lid, 12a, tweede lid, 18, 19, 20d, derde lid, 25, vijfde tot en met achtste lid, 26, tweede lid, 28, onderdeel e en f, 29, derde lid, 37, achtste lid, 40, tweede lid, 43, eerste lid, 44, tweede lid, 107, vierde lid, 108, vierde lid, 109, 110, eerste en tweede lid, 120, derde lid, 120a, tweede lid, 121, vierde lid, en 132, eerste lid, van het Besluit stralingbescherming;

     Besluiten:

 

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1.1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • actuele individuele dosis: een effectieve dosis die het gevolg is van het gebruik van een gebied buiten de locatie waarbij rekening wordt gehouden met het feitelijke huidige gebruik van de omgeving;

 • besluit: het Besluit stralingsbescherming;

 • multifunctionele individuele dosis: een effectieve dosis die het gevolg is van het gebruik van een gebied buiten de locatie op zodanige wijze dat dit tot de hoogst mogelijke dosis aanleiding geeft;

 • wet: de Kernenergiewet.

Artikel 1.2. Waarden activiteitsconcentraties en activiteit

 • 1 Bijlage 1.1 bevat de activiteiten en activiteitsconcentraties van radionucliden ter bepaling van vrijstellingsgrenzen en vrijgavegrenzen voor handelingen en werkzaamheden, alsmede de vrijgavewaarden voor lozingen in water en lucht van radionucliden ten gevolge van werkzaamheden in GBq per kalenderjaar.

 • 2 Bijlage 1.2 geeft de methode waarmee activiteitsconcentraties en activiteiten worden gewogen en getoetst en wijst de radionucliden aan die hierbij zijn vrijgesteld van sommatie.

 • 3 Bijlage 1.3 bevat de waarden van de activiteit waaraan wordt getoetst of een ingekapselde bron voldoet aan de definitie van hoogactieve bron.

Artikel 1.3. Bepaling doses

De bepaling van de effectieve doses geschiedt op de wijze, vermeld in bijlage 1.4.

Artikel 1.4. Rekenregels analyse gevolgen ioniserende straling voor het mileu

Bij de bepaling van de omgevingsdosisequivalenten, de equivalente en de effectieve doses, bedoeld in artikel 3, eerste lid van het besluit, wordt gebruik gemaakt van de rekenregels, opgenomen in de hoofdstukken 2, 3 en 4 van bijlage 1.5 en, in gevallen als aangegeven in paragraaf 5.1 van bijlage 1.5, in de hoofdstukken 5 en 6 van bijlage 1.5.

Artikel 1.5. Uitzondering analyse gevolgen ioniserende straling voor het mileu

In afwijking van artikel 1.4 kunnen, indien de Autoriteit daarmee instemt, andere dan de in bijlage 1.5 voorgeschreven methoden, parameters of parametervoorwaarden worden toegepast, indien een situatie in belangrijke mate afwijkt van de aannames waarvan in 1.5 bijlage is uitgegaan.

Artikel 1.6. Methode bij toetsing omgevingsdosisequivalenten

De omgevingsdosisequivalenten, de equivalente en de effectieve doses, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van het besluit worden getoetst aan de doses, genoemd in de artikelen 6, tweede lid, en 48 van het besluit, overeenkomstig de methoden die zijn aangegeven in de paragrafen 3.3, 4.3, 4.4 en de hoofdstukken 5, 6 en 7 van bijlage 1.5.

Artikel 1.7. Meldpunt stralingsincidenten [Vervallen per 01-08-2017]

Artikel 1.8. Schakelbepaling werkzaamheden

De artikelen 2.3 tot en met 2.4, 2.9, 5.7 en 5.8 zijn van overeenkomstige toepassing op werkzaamheden.

Hoofdstuk 2. Administratieve en organisatorische maatregelen stralingsbescherming

Artikel 2.1. Begripsomschrijvingen

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

Artikel 2.2. Aanwezigheid stralingsbeschermingseenheid [Vervallen per 01-08-2017]

Artikel 2.3. Werkwijze stralingsbeschermingseenheid

Indien een stralingsbeschermingseenheid is voorgeschreven, beschikt de ondernemer over een interne regeling stralingshygiëne, waarin in ieder geval is vastgelegd:

 • a. de doelstellingen en uitgangspunten van het beheersysteem;

 • b. het werkingsgebied;

 • c. de stralingsbeschermingsorganisatie, met een omschrijving van de verantwoordelijkheden, taken, bevoegdheden van de bij het verrichten van handelingen betrokken organisatie-onderdelen en werknemers, alsmede het interne toezicht en de rapportage daarover;

 • d. de formatieve omvang, de vereiste deskundigen en de aanvullend benodigde administratieve of technische ondersteuning;

 • e. een verbod om zonder interne toestemming handelingen te verrichten;

 • f. een beheersysteem van interne toestemmingen;

 • g. werkwijzen en procedures voor handelingen inclusief de toelatingseisen voor blootgestelde werknemers, registratieverplichtingen en periodieke controles;

 • h. een afvalplan voor de inzameling, de opslag en de overdracht van radioactief afval;

 • i. een calamiteitenregeling voor incidenten of ongevallen met bronnen.

Artikel 2.4. Taken algemeen coördinerend deskundige in de stralingsbeschermingseenheid

De algemeen coördinerend deskundige in de stralingsbeschermingseenheid heeft tot taak:

 • a. het voorbereiden en opstellen van het stralingshygiënisch beleid en het adviseren over dit beleid;

 • b. het voorbereiden en indien daartoe gemandateerd verlenen van interne toestemmingen;

 • c. het houden van intern toezicht op de naleving van de wettelijke bepalingen en van de voorschriften in de interne regeling, in de stralingsbeschermingsvoorschriften en in de interne toestemmingen;

 • d. het melden van de nieuwe toepassingen aan de Autoriteit, voorzover deze melding volgt uit een voorschrift in de vergunning;

 • e. het beheren en onderhouden van een deugdelijke administratie van relevante gegevens die betrekking hebben op de stralingshygiëne, op de stralingstoepassingen en de bronnen;

 • f. het jaarlijks zorgdragen voor een rapportage over de stralingshygiëne aan de ondernemer en de Autoriteit.

Artikel 2.5. Melding van handelingen met bronnen

 • 1 De melding, bedoeld in artikel 21 van het besluit, bevat in ieder geval:

  • a. de naam en het adres van degene die de melding ondertekent;

  • b. de naam en het adres van de ondernemer;

  • c. het adres van de locatie van de bron;

  • d. een omschrijving van de aan te melden bronnen:

  • e. de maximale hoogspanning, uitdrukt in kilovolt indien de bron een toestel is;

  • f. de radionuclide en de maximale activiteit, indien de bron een radioactieve stof is;

  • g. een omschrijving van de toepassing waarvoor de bron wordt gebruikt;

  • h. een verklaring dat de maximale effectieve dosis die een persoon per kalenderjaar buiten de locatie kan ontvangen ten gevolge van handelingen met die bron minder bedraagt dan 10 microsievert.

 • 2 De verklaring, bedoelt in het eerste lid, onder h, kan worden vervangen door:

  • a. een opgave van de werkelijke maximale effectieve dosis en

  • b. informatie over de wijze waarop recht wordt gedaan aan artikel 5 van het besluit voor personen buiten de locatie.

 • 3 De melding, bedoeld in artikel 22 van het besluit bevat in ieder geval:

  • a. de naam en het adres van degene die de melding ondertekent;

  • b. de naam en het adres van de ondernemer;

  • c. het adres van de locatie van de bron;

  • d. een omschrijving van de afgemelde bronnen;

  • e. de maximale hoogspanning, uitdrukt in kilovolt indien de bron een toestel is;

  • f. de radionuclide en de maximale activiteit, indien de bron een radioactieve stof is;

  • g. indien van toepassing de wijze waarop de ondernemer zich van de bron ontdoet.

Artikel 2.6. Aanvraag vergunning voor handelingen met bronnen

 • 1 Een aanvraag voor een vergunning voor handelingen bevat in ieder geval:

  • a. de naam en het adres van degene die de aanvraag ondertekent;

  • b. de naam en het adres van de ondernemer;

  • c. een omschrijving van de locatie en het adres of de kadastrale gegevens daarvan, bij wisselende locaties wordt een zo goed mogelijke aanduiding hiervan gegeven;

  • d. een omschrijving van de handeling waarvoor de vergunning wordt gevraagd en het doel daarvan;

  • e. de maximale totale effectieve dosis zowel ten gevolge van lozingen als ten gevolge van externe straling op basis van omgevingsdosisequivaltenten, die een persoon in een kalenderjaar kan ontvangen op enig punt buiten de locatie van alle meldings- en vergunningplichtige handelingen tezamen binnen de locatie waarop de vergunningaanvraag van toepassing is;

  • f. de maximale effectieve of equivalente dosis die de bij de handelingen betrokken werknemers in een kalenderjaar kunnen ontvangen;

  • g. een beschrijving van de stralingsbeschermingsorganisatie en van de aanwezige deskundigheid met betrekking tot de handeling;

  • h. een opgave van de tijdsduur van de handeling;

  • i. een overzicht van alle meldingsplichtige en vergunningplichtige handelingen binnen de locatie, gespecificeerd naar aard en omvang.

 • 2 Indien de aanvraag betrekking heeft op een handeling met een toestel, bevat zij voorts een beschrijving van het toestel onder vermelding van de gegevens betreffende de ioniserende straling die het toestel kan uitzenden.

 • 3 Indien de aanvraag betrekking heeft op een handeling met radioactieve stoffen, bevat zij voorts:

  • a. een opgave van de radionucliden, waarvoor vergunning wordt gevraagd;

  • b. een opgave van de ten gevolge van alle vergunningplichtige handelingen maximaal in de lucht, in het openbaar riool, het oppervlaktewater, of in de bodem te lozen radiotoxiteitsequivalenten voor de locatie waarop de aanvraag betrekking heeft, uitgedrukt in radiotoxiteitsequivalenten voor inhalatie, respectievelijk ingestie en gewogen voor inhalatie en ingestie;

  • c. de radiotoxoteitsequivalenten waarvoor de vergunning om te lozen wordt aangevraagd.

 • 4 Indien de aanvraag betrekking heeft op een handeling met een ingekapselde bron, bevat zij voorts een opgave van de chemische en fysische toestand en vorm waardoor deze radioactieve stoffen een ingekapselde bron vormen alsmede een aanduiding van de constructie en de kwaliteit van de bron.

 • 5 Indien de aanvraag een handeling met radioactieve stoffen betreft, bevat zij voorts een opgave van de overeenkomstig bijlage 1.2 gewogen en gesommeerde activiteit op enig moment van de radionucliden in de radioactieve stoffen, die op de in het eerste lid onder c, bedoelde locatie ten hoogste aanwezig zal zijn.

 • 6 Indien de aanvraag betrekking heeft op een handeling met een hoogactieve bron, bevat zij voorts:

  • a. informatie over het volume van de bron, de bronhouder en de vaste afscherming van die bron;

  • b. schriftelijk bewijs dat de krachtens artikel 20, eerste lid, van het besluit vereiste financiële zekerheid is gesteld.

 • 7 Indien de omgevingsdosisequivalent, bedoeld in het eerste lid, onder e, hoger is dan 10 microsievert, of de radiotoxiteitsequivalenten van de geloosde activiteiten een dosis vertegenwoordigen die gelijk aan of hoger is dan 1 microsievert, in een kalenderjaar op enig punt buiten de locatie, bevat de aanvraag tevens een beschrijving van de maatregelen ter voorkomen van en bescherming tegen schade in en buiten de locatie.

Artikel 2.7. Maatregelen voor hoogactieve bronnen

 • 1 De ondernemer verstrekt de Autoriteit binnen twee weken na het verwerven van een hoogactieve bron de in bijlage 2.1 genoemde gegevens. Hij gebruikt daarvoor het in die bijlage opgenomen formulier.

 • 2 De ondernemer verstrekt de Autoriteit telkens binnen twee weken na de aanvang van een kalenderjaar en na het tijdstip waarop hij de hoogactieve bron niet langer in zijn bezit heeft:

  • a. het identificatienummer van de hoogactieve bron;

  • b. de naam van de ondernemer;

  • c. de locatie van de hoogactieve bron en de plaats waar deze bron zich binnen deze locatie bevindt, met de mededeling of sprake is van vast gebruik of van opslag vanwege mobiel gebruik;

  • d. het nummer van de vergunning;

  • e. het soort radionuclide;

  • f. de activiteit van de hoogactieve bron op de datum van productie of, indien deze activiteit onbekend is, de activiteit op de datum dat de bron voor het eerst op de markt is gebracht;

  • g. de in onderdeel f bedoelde datum van productie, onderscheidenlijk de datum waarop de bron voor het eerst op de markt is gebracht.

 • 3 Bij wijziging van overeenkomstig het tweede lid verstrekte gegevens verstrekt de ondernemer de Autoriteit de gewijzigde gegevens binnen twee weken na die wijziging.

 • 4 Indien een hoogactieve bron aan een ander is overgedragen, verstrekt de ondernemer, tezamen met de gegevens die hij hiervoor op grond van het tweede lid verstrekt, de naam van degene aan wie hij de bron heeft overgedragen.

 • 5 Indien de ondernemer geen enkele hoogactieve bron meer in zijn bezit heeft, maakt hij daarvan melding bij het verstrekken van de gegevens, bedoeld in het tweede lid.

Artikel 2.8. Nadere inhoud administratie meldingsplichtige ingekapselde bronnen

 • 2 Bij handelingen met toestellen als bedoeld in artikel 21 van het besluit bevat de administratie voorts:

  • a. merk, type en bouwjaar van de generator en van het aangesloten statief;

  • b. de maximale output die het systeem kan leveren, uitgedrukt als functie van de maximale hoogspanning van de röntgenbuis en de spanning die de generator kan leveren;

  • c. plaats en aard van de toepassing;

  • d. de naam en deskundigheid van degene die een controle heeft verricht;

  • e. datum en resultaat van verrichte controles.

 • 3 Bij handelingen met hoogactieve bronnen bevat een administratie voor elke hoogactieve bron tevens:

  • a. de in de bijlage 2.2 genoemde gegevens op het in deze bijlage opgenomen formulier, en

  • b. de door de fabrikant of leverancier van de bron verstrekte kleurenfoto van het ontwerp van die bron en van de daarbij behorende broncontainer.

Artikel 2.9. Bewaartermijn gegevens in administratie

 • 1 De gegevens in een administratie worden ten minste gedurende vijf jaar na het kalenderjaar waarop zij betrekking hebben bewaard.

Artikel 2.10. Administratie industriële radiografie

 • 1 De administratie, bedoeld in artikel 121, eerste lid, van het besluit bevat:

  • a. de naam van de houder van de vergunning en het nummer van de voor de betrokken handelingen verleende vergunning;

  • b. het tijdstip waarop of de periode binnen een kalenderjaar waarin de handelingen zijn verricht;

  • c. de plaats, de aard en de omvang van de handelingen;

  • d. de aan de handelingen toe te rekenen maximale toename van de effectieve dosis die personen op enig punt buiten de locatie kunnen ontvangen.

 • 2 Indien degene die binnen een locatie opnamen maakt of industriële radiografie toepast in het kader van niet destructief onderzoek wordt in de administratie, bedoeld in het eerste lid, tevens het totaal aantal opnamen en uren industriële radiografie binnen dezelfde locatie vermeld. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het aantal opnamen gelijk gesteld aan het aantal voor dat doel gebruikte films.

Hoofdstuk 3. Deskundigheid stralingsbescherming

§ 3.1. Deskundigen

Artikel 3.1. Begripsomschrijvingen

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 • cursist: degene die is ingeschreven voor een opleiding;

 • diploma: een diploma, certificaat of ander getuigschrift:

 • erkenning: erkenning als bedoeld in artikel 7f, eerste lid, van het Besluit stralingsbescherming;

 • faciliteiten: een cursusprogramma, ruimten voor theorie- en practicumlessen, een cursusadministratie en een documentenbeheersysteem;

 • instelling: de rechtspersoon of natuurlijk persoon die verantwoordelijk is voor de organisatie van de opleiding;

 • opleiding: de opleiding of opleidingen van de instelling waarvoor de erkenning wordt aangevraagd;

 • opleidingsverantwoordelijke: de persoon of personen die door de instelling zijn aangewezen voor de borging van de kwaliteit van de opleiding;

 • register: het register, bedoeld in artikel 7b, eerste lid, van het besluit.

Artikel 3.2. Registratie

Registratie, herregistratie of buitengewone registratie van een persoon in het register vindt plaats door de Autoriteit indien is voldaan aan de voorwaarden die krachtens dit hoofdstuk aan de registratie, herregistratie of buitengewone registratie worden gesteld.

Artikel 3.3. Criterium voor registratie

 • 1 Degene die wordt geregistreerd als algemeen coördinerend deskundige bezit een diploma van een opleiding tot algemeen coördinerend deskundige.

 • 2 Degene die wordt geregistreerd als coördinerend deskundige bezit een diploma van een opleiding tot coördinerend deskundige.

 • 3 Registratie in het register is eenmalig en kent een duur van maximaal vijf jaar.

Artikel 3.4. Criteria voor herregistratie (algemeen coördinerend deskundige)

 • 1 Degene die als algemeen coördinerend deskundige wordt hergeregistreerd:

  • a. bezit een diploma van een opleiding tot algemeen coördinerend deskundige

  • b. beschikt over een werkgeversverklaring die aantoont dat diegene in de vijf jaar voorafgaande aan de datum van de aanvraag minimaal 500 uur per jaar werkzaam is geweest binnen het toepassingsgebied van ioniserende straling en

  • c. heeft in de vijf jaar voorafgaande aan de aanvraag conform onderdeel A van bijlage 3.1, 200 punten verdiend met kennisonderhoud binnen het toepassingsgebied van ioniserende straling.

 • 2 Een herregistratie in het register kent een duur van maximaal vijf jaar.

Artikel 3.5. Criteria voor herregistratie (coördinerend deskundige)

 • 1 Degene die als coördinerend deskundige wordt hergeregistreerd:

  • a. bezit een diploma van een opleiding tot coördinerend deskundige

  • b. beschikt over een werkgeversverklaring die aantoont dat diegene in de vijf jaar voorafgaande aan de datum van de aanvraag minimaal 250 uur per jaar werkzaam is geweest binnen het toepassingsgebied van ioniserende straling en

  • c. heeft in de vijf jaar voorafgaande aan de aanvraag conform onderdeel A van bijlage 3.1, 120 punten verdiend met kennisonderhoud binnen het toepassingsgebied van ioniserende straling.

Artikel 3.6. Criteria voor buitengewone registratie algemeen coördinerend deskundige

 • 1 Degene die als algemeen coördinerend deskundige, buitengewoon wordt geregistreerd:

  • a. is eenmaal geregistreerd in het register,

  • b. bezit een diploma van een opleiding tot algemeen coördinerend deskundige

  • c. voldoet aan de kerncompetenties, bedoeld in onderdeel B van bijlage 3.1.

 • 2 Een buitengewone registratie in het register kent een duur van maximaal vijf jaar.

Artikel 3.7. Criteria voor buitengewone registratie coördinerend deskundige

 • 1 Degene die als coördinerend deskundige, buitengewoon wordt geregistreerd:

  • a. is eenmaal geregistreerd in het register,

  • b. bezit een diploma van een opleiding tot coördinerend deskundige

  • c. voldoet aan de kerncompetenties, bedoeld in onderdeel C van bijlage 3.1.

Artikel 3.8. Afgiftedatum diploma, certificaat of getuigschrift

Een diploma, bedoeld in de artikelen 3.3, eerste en tweede lid, 3.4, eerste lid, onderdeel a, 3.5, eerste lid, onderdeel a, 3.6, eerste lid, onderdeel b, en 3.7, eerste lid, onderdeel b, dient te zijn afgegeven gedurende een periode waarin de betreffende opleiding die het diploma, certificaat of ander getuigschrift heeft afgegeven, ingevolge artikel 7f of 132 van het besluit is erkend.

Artikel 3.9. Aanvraag registratie, herregistratie of buitengewone registratie

 • 1 De aanvraag voor registratie, herregistratie of buitengewone registratie bevat in ieder geval:

  • a. de naam en het adres van de aanvrager;

  • b. de functie waarvoor de aanvrager wenst te worden geregistreerd;

  • c. een kopie van het diploma afgegeven door een erkende opleiding als bedoeld in de artikel 7f of 132 van het besluit, waaruit blijkt dat stralingsdeskundigheid op het niveau van een algemeen coördinerend deskundige of coördinerend deskundige, of daaraan gelijkwaardig, is verkregen.

 • 2 De aanvraag om herregistratie bevat daarnaast:

  • a. een bewijs waaruit blijkt dat de benodigde werkervaring is opgedaan;

  • b. een bewijs waaruit blijkt dat de benodigde bij- of nascholing is gevolgd.

 • 3 De aanvraag voor buitengewone registratie bevat daarnaast bewijs waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de kerncompetenties, bedoeld in bijlage 3.1, onderdeel B of C.

 • 4 De beslistermijn waarbinnen een aanvraag voor herregistratie of buitengewone registratie wordt genomen bedraagt maximaal 16 weken.

Artikel 3.10. Beëindiging overgangsrecht

De datum, bedoeld in artikel 132, eerste lid, van het besluit is 1 januari 2014.

Artikel 3.11

Degene die als algemeen coördinerend deskundige in het register is ingeschreven kan tevens als coördinerend deskundige functioneren.

§ 3.2. Erkenning van opleidingen op het gebied van stralingsbescherming

Artikel 3.12. Erkenning

 • 1 De Autoriteit erkent een instelling indien deze instelling beschikt over een opleiding op het gebied van stralingsbescherming als bedoeld in de artikelen 3.14 tot en met 3.20.

 • 2 Een erkenning kent een duur van 5 jaar en kan daarna telkens voor 5 jaar worden verlengd.

 • 3 De Autoriteit kan een erkenning intrekken indien niet langer aannemelijk is dat aan de voorwaarden voor erkenning, bedoeld in het eerste lid, is voldaan.

Artikel 3.13. Aanvraag van een erkenning

 • 1 De aanvraag tot erkenning gaat vergezeld van de volgende gegevens:

  • a. de naam en het adres van de instelling;

  • b. de naam van de opleiding;

  • c. de naam en deskundigheid van de opleidingsverantwoordelijke;

  • d. een beschrijving van de opzet, de onderwerpen, de doelgroep, de doelstelling en de duur van de opleiding;

  • e. de samenstelling en het reglement van de examencommissies van de opleiding;

  • f. een beschrijving van de wijze waarop de onafhankelijkheid van de examinering van de opleiding wordt geborgd;

  • g. een beschrijving van de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de adequate procedures, bedoeld in de artikelen 3.21 en 3.22.

 • 2 Tot 1 januari 2018 wordt op een aanvraag om erkenning beslist binnen 32 weken.

 • 3 Vanaf 1 januari 2018 wordt op een aanvraag om erkenning beslist binnen 16 weken.

Artikel 3.14. Opleiding tot algemeen coördinerend deskundige

Een opleiding tot algemeen coördinerend deskundige:

 • a. voorziet cursisten van de kerncompetenties bedoeld in bijlage 3.1, onderdeel B;

 • b. beschikt over faciliteiten die nodig zijn om cursisten van de kerncompetenties, bedoeld onder a, te voorzien;

 • c. beschikt over adequate procedures ten behoeve van de kwaliteitsborging als bedoeld in de artikelen 3.21 en 3.22;

 • d. heeft een opleidingsverantwoordelijke die is geregistreerd als algemeen coördinerend deskundige;

 • e. verstrekt uitsluitend diploma’s tot algemeen coördinerend deskundige aan cursisten die de opleiding, bedoeld in onderdeel a, met goed gevolg hebben doorlopen.

Artikel 3.15. Opleiding tot coördinerend deskundige

Een opleiding tot coördinerend deskundige:

 • a. voorziet cursisten van de kerncompetenties bedoeld in bijlage 3.1, onderdeel C;

 • b. beschikt over faciliteiten die nodig zijn om cursisten van de kerncompetenties, bedoeld onder a, te voorzien;

 • c. beschikt over adequate procedures ten behoeve van de kwaliteitsborging als bedoeld in de artikelen 3.21 en 3.22;

 • d. heeft een opleidingsverantwoordelijke die is geregistreerd als algemeen coördinerend deskundige;

 • e. verstrekt uitsluitend diploma’s tot coördinerend deskundige aan cursisten die de opleiding, bedoeld in dit artikel, met goed gevolg hebben doorlopen.

Artikel 3.16. Opleiding op het gebied van stralingsbescherming voor röntgentoestellen en ingekapselde bronnen met een matig risico (niveau 4A)

Een opleiding op het gebied van stralingsbescherming is van niveau 4A indien:

 • a. het onderwerpen bedoeld in de tabel van onderdeel A van bijlage 3.2, conform het niveau zoals aangegeven in die tabel behandelt;

 • b. het beschikt over faciliteiten die nodig zijn om de onderwerpen, bedoeld onder a te behandelen;

 • c. het beschikt over adequate procedures ten behoeve van de kwaliteitsborging als bedoeld in de artikelen 3.21 en 3.22;

 • d. de opleidingsverantwoordelijke is geregistreerd als coördinerend deskundige;

 • e. het uitsluitend diploma’s op niveau 4A verstrekt aan personen die de opleiding, bedoeld in dit artikel, met goed gevolg hebben doorlopen.

Artikel 3.17. Opleiding op het gebied van stralingsbescherming voor radioactieve bronnen met een matig risico (niveau 4B)

Een opleiding op het gebied van stralingsbescherming is van niveau 4B indien:

 • a. het onderwerpen bedoeld in de tabel van onderdeel B van bijlage 3.2, conform het niveau zoals aangegeven in die tabel behandelt;

 • b. het beschikt over faciliteiten die nodig zijn om de onderwerpen, bedoeld onder a te behandelen;

 • c. het beschikt over adequate procedures ten behoeve van de kwaliteitsborging als bedoeld in de artikelen 3.21 en 3.22;

 • d. de opleidingsverantwoordelijke is geregistreerd als coördinerend deskundige;

 • e. het uitsluitend diploma’s op niveau 4B verstrekt aan personen die de opleiding, bedoeld in dit artikel, met goed gevolg hebben doorlopen.

Artikel 3.18. Opleiding op het gebied van stralingsbescherming voor röntgentoestellen en ingekapselde bronnen met gering risico (niveau 5A)

Een opleiding op het gebied van stralingsbescherming is van niveau 5A indien:

 • a. het onderwerpen bedoeld in de tabel van onderdeel C van bijlage 3.2, conform het niveau zoals aangegeven in die tabel behandelt;

 • b. het beschikt over faciliteiten die nodig zijn om de onderwerpen, bedoeld onder a te behandelen;

 • c. het beschikt over adequate procedures ten behoeve van de kwaliteitsborging als bedoeld in de artikelen 3.21 en 3.22;

 • d. de opleidingsverantwoordelijke is geregistreerd als coördinerend deskundige;

 • e. het uitsluitend diploma’s op niveau 5A verstrekt aan personen die de opleiding, bedoeld in dit artikel, met goed gevolg hebben doorlopen.

Artikel 3.19. Opleiding op het gebied van stralingsbescherming voor radioactieve bronnen met gering risico (niveau 5B)

Een opleiding op het gebied van stralingsbescherming is van niveau 5B indien:

 • a. het onderwerpen bedoeld in de tabel van onderdeel D van bijlage 3.2, conform het niveau zoals aangegeven in die tabel behandelt;

 • b. het beschikt over faciliteiten die nodig zijn om de onderwerpen, bedoeld onder a te behandelen;

 • c. het beschikt over adequate procedures ten behoeve van de kwaliteitsborging als bedoeld in de artikelen 3.21 en 3.22;

 • d. de opleidingsverantwoordelijke is geregistreerd als coördinerend deskundige;

 • e. het uitsluitend diploma’s op niveau 5B verstrekt aan personen die de opleiding, bedoeld in dit artikel, met goed gevolg hebben doorlopen.

Artikel 3.20. Opleiding voor radiologische verrichtingen

 • 2 Een opleiding bij een instelling als bedoeld in het eerste lid:

  • a. beschikt over faciliteiten die nodig zijn om cursisten van de kerncompetenties, bedoeld in het eerste lid, te voorzien;

  • b. beschikt over adequate procedures ten behoeve van de kwaliteitsborging als bedoeld in de artikelen 3.21 en 3.22;

  • c. beschikt over een opleidingsverantwoordelijke die is geregistreerd als coördinerend deskundige;

  • d. verstrekt uitsluitend diploma’s voor radiologische verrichtingen aan cursisten die een opleiding, bedoeld in het eerste lid, met goed gevolg hebben afgerond.

Artikel 3.21. Adequate procedures en examens

Een opleiding beschikt over adequate procedures ten behoeve van de kwaliteitsborging indien:

 • a. de examens van de instelling worden gereguleerd door een examenreglement waarin ten minste is geregeld:

  • 1°. de samenstelling van de examencommissie, voor wat betreft de vereiste deskundigheid op het gebied van stralingsbescherming en didactiek;

  • 2°. de betrokkenheid van een ambtenaar van de directie Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu of van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport indien het een medische opleiding betreft;

  • 3°. de duur en wijze van examineren;

  • 4°. de geheimhouding van de examenopgaven;

  • 5°. de beoordelingsnormen en de normen voor slagen, herexamens en afwijzen;

  • 6°. bepalingen omtrent een practicum;

  • 7°. een beroepsprocedure en een klachtenprocedure over het examen;

  • 8°. een regeling voor de examinering van kandidaten met dyslexie of een arbeidshandicap;

 • b. de opleidingsverantwoordelijke na afloop van elk examen een examenverslag vaststelt;

 • c. de instelling aan iedere kandidaat het examenreglement kenbaar maakt;

 • d. het schriftelijk examenwerk gedurende tenminste 1 jaar na afloop van het examen wordt bewaard en op verzoek van de cursist voor hem ter inzage wordt gelegd.

Artikel 3.22. Adequate procedures en diploma’s

Een opleiding beschikt over adequate procedures ten behoeve van de kwaliteitsborging indien:

 • a. de instelling een model heeft vastgesteld voor het diploma van de opleiding;

 • b. verstrekte diploma’s worden ondertekend door de voorzitter van de examencommissie en door de instelling;

 • c. uitsluitend een diploma wordt uitgereikt aan een cursist, die voor het examen is geslaagd;

 • d. de instelling over een actueel systeem beschikt waarin cursisten, geaccordeerde scoringslijsten en uitgegeven diploma’s van de opleiding worden geregistreerd.

Artikel 3.23. Overgangsrecht

 • 3 Een opleiding van niveau 2, als bedoeld in het eerste lid, wordt gelijkgesteld met een opleiding als bedoeld in artikel 3.14.

 • 4 Een opleiding van niveau 3, als bedoeld in het eerste lid, wordt gelijkgesteld met een opleiding als bedoeld in artikel 3.15.

Hoofdstuk 4. Meldingsplichtige bronnen

§ 4.1. Algemene voorschriften

Artikel 4.1. Reikwijdte

Dit hoofdstuk is uitsluitend van toepassing op meldingsplichtige bronnen als bedoeld in artikel 21 van het besluit.

Artikel 4.2. Begripsomschrijvingen

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 • bergplaats: ruimte die uitsluitend wordt gebruikt voor de opslag van radioactieve stoffen;

 • besmettingscontrole: controle van een oppervlak of een voorwerp, niet zijnde een ingekapselde bron, op radioactieve besmetting, waarbij het volgende in aanmerking wordt genomen:

  • 1°. het oppervlak dat wordt afgewreven bedraagt circa 5 cm2;

  • 2°. de detectielimiet van de meting bedraagt voor alle nucliden maximaal 2 becquerel;

 • broncertificaat: document van de producent van de ingekapselde waarin ten minste de activiteit, de nuclide, de gegevens van de capsule, de classificatie volgens Internationale standaard ISO 2919:1999 of recenter en het serienummer zijn vermeld;

 • diploma: een diploma, certificaat of ander getuigschrift:

 • inherent veilig toestel: toestel dat is ontworpen om blootstelling aan de primaire bundel bij gebruik ervan zoveel als mogelijk te voorkomen en is voorzien van beveiligingen die het toestel direct uitschakelen indien deze beveiligingen worden verbroken;

 • intern transport: het verplaatsen van radioactieve stoffen, splijtstoffen of ertsen binnen een inrichting of een locatie, of tussen twee locaties binnen een inrichting, indien het vervoer onderworpen is aan regelgeving die op de inrichting van toepassing is en het vervoer niet via de openbare weg plaatsvindt;

 • lek: een bron waarbij een afgewreven activiteit van meer dan 185 becquerel is vastgesteld;

 • lektest: een controle van de behuizing van een radioactieve stof op radioactieve besmetting;

 • radioactieve besmetting: een alfa besmetting van 0,4 becquerel of meer per cm2 of een bèta/gamma besmetting van 4 becquerel of meer per cm2;

 • waarschuwingsteken: waarschuwingsteken als bedoeld in artikel 20, eerste lid, van het besluit.

Artikel 4.3. Organisatie

 • 1 Een ondernemer zorgt ervoor dat:

  • a. handelingen plaatsvinden door of onder toezicht van een toezichthoudend deskundige die beschikt over een diploma op het niveau van algemeen coördinerend deskundige, coördinerend deskundige, niveau 4a of niveau 5a;

  • b. de onder a genoemde toezichthoudende deskundige schriftelijk gemandateerd is voor deze verantwoordelijkheid en dat deze zo vaak als nodig, maar ten minste eenmaal per kalenderjaar, verantwoording aan hem aflegt door middel van een rapportage;

  • c. degene die handelingen uitvoeren met bronnen beschikken over een diploma op het volgende niveau van stralingsdeskundigheid:

   • 1°. voor handelingen waarbij de bron in een vrij stralende positie komt: het niveau van algemeen coördinerend deskundige, coördinerend deskundige, niveau 4a of niveau 5a;

   • 2°. voor het verwijderen uit, dan wel het plaatsen van de bronhouder met daarin de ingekapselde bron in het apparaat of de installatie: het niveau van algemeen coördinerend deskundige, coördinerend deskundige, 4a of 5a;

   • 3°. voor het aanbrengen of verwijderen van de ingekapselde bron uit de bronhouder of vaste meetopstelling anders dan door een leverancier: het niveau van algemeen coördinerend deskundige, coördinerend deskundige of 4a;

   • 4°. verantwoordelijkheid voor besmettingscontrole: het niveau van algemeen coördinerend deskundige of coördinerend deskundige.

 • 2 In afwijking van het eerste lid, onderdeel a, zorgt een ondernemer die als tandarts handelingen verricht of onder wiens verantwoordelijkheid een tandarts handelingen verricht of laat verrichten, dat deze handelingen plaatsvinden door of onder toezicht van een toezichthoudend deskundige die beschikt over een diploma van een opleiding als bedoeld in de artikelen 3.16, 3.18 of 3.20, eerste lid, onderdeel b.

 • 3 In afwijking van het eerste lid, onderdeel a, zorgt een ondernemer die als tandarts handelingen verricht met een ConeBeam CT of onder wiens verantwoordelijkheid een tandarts handelingen verricht met een ConeBeam CT of laat verrichten, dat deze handelingen plaatsvinden door of onder toezicht van een toezichthoudend deskundige die beschikt over een diploma van een opleiding als bedoeld in de artikelen 3.16 of 3.20, eerste lid, onderdeel c.

 • 4 De rapportage bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, bevat een opsomming van de activiteiten in dat kalenderjaar in het kader van stralingsbescherming en de resultaten daarvan.

 • 5 De rapportage wordt opgeslagen in het beheersysteem en bevat:

  • a. een overzicht van de in de onderneming aanwezige bronnen en eventuele mutaties daarin, met vermelding van plaats en aard van de toepassing;

  • b. mutaties in de organisatie van de stralingsbescherming;

  • c. controlewerkzaamheden; en

  • d. calamiteiten en stralingsincidenten.

Artikel 4.4. Milieubelasting

Een ondernemer zorgt ervoor dat, indien van toepassing, de door de gemelde en vergunde handelingen veroorzaakte bijdrage aan de effectieve dosis buiten de locatie is zo laag als redelijkerwijs mogelijk is, waarbij de multifunctionele individuele dosis in geen geval de waarde van 10 microsievert per kalenderjaar overschrijdt.

§ 4.2. Ingekapselde bronnen

Artikel 4.5. Eisen aan ingekapselde bronnen

 • 1 Een ondernemer zorgt ervoor dat:

  • a. een binnenkomende zending met een ingekapselde bron op een door de toezichthoudend deskundige aangewezen plaats wordt uitgepakt en gecontroleerd;

  • b. indien de verpakking beschadigd is of wanneer tijdens het transport een stralingsincident heeft plaatsgevonden, de toezichthoudend deskundige wordt geïnformeerd en een besmettingscontrole plaatsvindt op de verpakking voorafgaand aan het uitpakken;

  • c. wanneer een zending met een ingekapselde bron buiten werktijd wordt afgeleverd, de toezichthoudend deskundige hierover onmiddellijk wordt geïnformeerd en de bron direct wordt opgeslagen in een bergplaats;

  • d. de retouremballage van een zending met een ingekapselde bron, alvorens zij de locatie verlaat, zowel in- als uitwendig wordt ontdaan van radioactieve besmetting, waarbij tevens aanduidingen of waarschuwingstekens van radioactiviteit hierop worden verwijderd of onleesbaar worden gemaakt;

  • e. de constructie van een ingekapselde bron voldoet aan de eisen die daaraan gesteld zijn in de International Standard ISO 2919:1999 of recenter;

  • f. de ingekapselde bron vergezeld gaat van het broncertificaat dat voor deze bron is afgegeven;

  • g. de omstandigheden waaronder het feitelijk gebruik van de ingekapselde bron plaatsvindt, niet zwaarder zijn dan waarvoor deze is ontworpen;

  • h. de ingekapselde bron niet lek is;

  • i. de gegevens van de ingekapselde bron bekend zijn en de ingekapselde bron, indien praktisch mogelijk, voorzien is van een serienummer;

  • j. de ingekapselde bron of de bronhouder, indien praktisch mogelijk, is voorzien van een waarschuwingsteken.

Artikel 4.6. Veiligheidseisen

 • 1 Een ondernemer zorgt ervoor dat:

  • a. maatregelen worden genomen om te voorkomen dat een ingekapselde bron door een onbevoegde of onbedoeld in de stralingspositie kan worden gebracht;

  • b. de ingekapselde bron zich alleen in de stralingspositie bevindt, indien met apparatuur wordt gewerkt, waarbij aan de buitenzijde van de bronhouder te allen tijde duidelijk waarneembaar is, zo nodig met behulp van geschikte meetapparatuur, of de ingekapselde bron zich in de stralingspositie bevindt;

  • c. de werklocatie niet, of althans niet zonder nadere waarschuwing toegankelijk is voor personen die niet direct bij de handelingen betrokken zijn;

  • d. in de nabijheid van de ingekapselde bron geen brandbare, brandbevorderende of explosieve stoffen aanwezig zijn, tenzij hun aanwezigheid voor de bedrijfsvoering noodzakelijk is;

  • e. een ingekapselde bron, behoudens een ingekapselde bron die wordt toegepast in een vaste meetopstelling, na gebruik wordt opgeborgen in een bergplaats;

  • f. een ingekapselde bron, die wordt toegepast in een vaste meetopstelling, in een bergplaats wordt opgeborgen indien:

   • 1°. de meetopstelling definitief buiten gebruik is gesteld, of,

   • 2°. dit vanuit stralingshygiënisch oogpunt noodzakelijk is.

 • 2 In afwijking van het eerste lid, onderdeel f, hoeft de bronhouder met de ingekapselde bron niet uit de vaste meetopstelling te worden verwijderd, indien:

  • a. het productieproces tijdelijk wordt gestaakt,

  • b. gedurende de staking van het productieproces de bronhouder met de ingekapselde bron is vergrendeld en

  • c. de toezichthoudend deskundige toestemming heeft gegeven.

Artikel 4.7. Controle

 • 1 Een ondernemer zorgt ervoor dat:

  • a. ingekapselde bronnen periodiek worden gecontroleerd, waarbij er tenminste een maal per kalenderjaar een visuele controle van de ingekapselde bron en, indien deze wordt toegepast, de bronhouder plaatsvindt;

  • b. de ingekapselde bron, de bronhouder of de meetopstelling ten minste een maal per kalenderjaar volgens een schriftelijk vastgelegde procedure wordt gecontroleerd op een lek, een radioactieve besmetting en op het omgevingsdosisequivalenttempo aan de buitenzijde van de bronhouder, waarbij beschadiging van de ingekapselde bron wordt voorkomen;

  • c. de resultaten van de controles, bedoeld onder a en b, worden geregistreerd, onder vermelding van:

   • 1°. de datum van de controle,

   • 2°. het serienummer van de bron die is gecontroleerd,

   • 3°. de wijze waarop de controle werd uitgevoerd,

   • 4°. de naam van de deskundige die de controle verrichtte en

   • 5°. de resultaten van de controle.

 • 2 In afwijking van het eerste lid, hoeft de lektest of besmettingscontrole genoemd in het eerste lid, hoeft niet te worden uitgevoerd bij:

  • a. ingekapselde bronnen met een activiteit van minder dan 1 MBq en van minder dan 0,02 Reinh en

  • b. bij gasvormige ingekapselde bronnen.

 • 3 Een ondernemer zorgt ervoor dat wanneer de ingekapselde bron, bedoeld in het eerste lid, definitief niet meer wordt gebruikt, er bij deze, voordat ze wordt opgeslagen in de bergplaats of wordt overgedragen, volgens een schriftelijk vastgelegde procedure een lektest wordt uitgevoerd.

Artikel 4.8. Bergplaats

De ondernemer zorgt ervoor dat:

 • a. het omgevingsdosisequivalenttempo aan de buitenzijde van de in ieder geval op geen enkel punt op 0,1 meter afstand van het oppervlak van de bergplaats een omgevingsdosisequivalenttempo wordt gemeten van meer dan 1 microsievert per uur;

 • b. de buitenzijde van de bergplaats is voorzien van een duidelijk leesbaar en onuitwisbaar opschrift ‘RADIOACTIEVE STOFFEN’ en van een duidelijk zichtbaar waarschuwingsteken;

 • c. de bergplaats deugdelijk is afgesloten en uitsluitend geopend kan worden door de ondernemer of door personen die daartoe van hem de bevoegdheid hebben gekregen;

 • d. de constructie van de bergplaats, al dan niet deel uitmakend van een gebouw, voldoet aan de eis dat de brandwerendheid niet lager is dan 60 minuten;

 • e. de bergplaats aantoonbaar bekend is bij de brandweer;

 • f. in een speciaal daarvoor bestemd register, dat zich in of nabij de bergplaats bevindt, de hoeveelheid radioactiviteit die zich in de bergplaats bevindt wordt aangetekend, waarbij deze registratie minimaal plaatsvindt gespecificeerd naar nuclide en activiteit. Tevens wordt elke uitgifte of ontvangst van een ingekapselde bron uit of in de bergplaats meteen in dit register aangetekend, waarbij bij uitgifte bovendien de bestemming wordt aangetekend;

 • g. wanneer de bergplaats eenvoudig te verplaatsen is, ze wordt geplaatst in een afsluitbare ruimte of kast, die deugdelijk is afgesloten en uitsluitend geopend kan worden door de ondernemer of door personen die daartoe van hem de bevoegdheid hebben gekregen.

Artikel 4.9. Afvoer ingekapselde bron

De ondernemer zorgt ervoor dat een ingekapselde bron ten behoeve van de afvoer als zodanig herkenbaar is opgeslagen in een bergplaats.

§ 4.3. Toestellen

Artikel 4.10. Eisen aan toestellen

 • 1 De ondernemer zorgt ervoor dat met betrekking tot inherent veilige toestellen:

  • a. het toestel zodanig in een apparaat is ingebouwd dat het niet in werking kan zijn of treden wanneer het apparaat geopend is. De omkasting van het toestel is daartoe, indien mogelijk, met schakelaars welke mechanisch gedwongen verbreken beveiligd;

  • b. het toestel uitsluitend gebruikt wordt wanneer de beveiligingen die op het apparaat zijn aangebracht ter beperking van de stralingsniveaus buiten het apparaat, in goede staat functioneren;

  • c. op geen enkel punt op 0,1 meter afstand van een bereikbare buitenzijde van het apparaat een dosisequivalenttempo gemeten kan worden van meer dan 1 microsievert per uur;

  • d. de bediening van het toestel geschiedt op een plaats waar de effectieve dosis minder bedraagt dan 1 millisievert per jaar;

  • e. het apparaat is voorzien van een waarschuwingsteken.

 • 2 De ondernemer zorgt ervoor dat met betrekking tot andere toestellen dan bedoeld in het eerste lid:

  • a. een zodanige afscherming is aangebracht dat de straling die naar buiten treedt, uitgezonderd op de plaats van de opening bestemd voor het naar buiten treden van de nuttige stralenbundel, zo weinig als redelijkerwijs mogelijk schade kan toebrengen;

  • b. een tubus of een ander middel dat de grootte van de nuttige stralenbundel bepaalt, dezelfde mate van bescherming tegen straling waarborgt als het omhulsel van een toestel;

  • c. een toestel en de bijbehorende hulp- en beveiligingsmiddelen zodanig zijn opgesteld en afgeschermd dat personen zich niet aan de primaire stralenbundel behoeven bloot te stellen, tenzij zij een radiologische verrichting ondergaan;

  • d. maatregelen worden getroffen ten aanzien van de opstelling en werkwijze van een toestel om te voorkomen dat door verstrooide straling schade wordt toegebracht;

  • e. een toestel niet door onbevoegden in werking kan worden gesteld;

  • f. maatregelen zijn genomen om te voorkomen dat personen onbevoegd de ruimte of plaats kunnen betreden wanneer het toestel in werking is;

  • g. het toestel is voorzien van een waarschuwingsteken.

 • 3 De afschermingseisen bedoeld in het tweede lid, onder a, gelden niet:

  • a. voor het testen van een toestel,

  • b. voor röntgenbuizen indien deze worden gebruikt in een speciaal daarvoor ingerichte ruimte of plaats, of

  • c. tijdens reparatie, onderhoud of onderzoek met röntgenbuizen opgesteld in laboratoria of beproevingsruimten, mits maatregelen zijn genomen waardoor schade ten gevolge van uitwendige bestraling zoveel als redelijkerwijs mogelijk wordt voorkomen.

Artikel 4.11. Veiligheidseisen

De ondernemer zorgt ervoor dat:

 • a. ruimte en gebruik van het toestel in stralingshygiënisch opzicht op elkaar zijn afgestemd;

 • b. de effectieve dosis voor personen op de plaats van bediening van het toestel en buiten de ruimte of plaats waar het toestel wordt gebruikt niet meer bedraagt dan 1 millisievert per jaar;

 • c. in de ruimte voorzieningen aanwezig zijn om de blootstelling van werknemers te beperken;

 • d. aanvullend organisatorische maatregelen worden genomen indien de benodigde dosisbeperking niet met bouwkundige maatregelen gerealiseerd kan worden.

Artikel 4.12. Controle

 • 1 De ondernemer zorgt ervoor dat:

  • a. het toestel en de beveiligingen ten minste eenmaal per jaar door een toezichthoudend deskundige op haar deugdelijke werking worden gecontroleerd;

  • b. de afscherming en het lekstralingsniveau buiten het toestel of apparaat waarin het toestel is ingebouwd ten minste eenmaal per jaar worden gecontroleerd;

  • c. na elke relevante demontage of reparatie van een toestel een controle op de goede werking, bedoeld in onderdelen a een b, van het toestel plaatsvindt.

 • 2 De ondernemer zorgt ervoor dat voor toestellen in het beheersysteem:

  • a. aantekening wordt gehouden van alle aanwezige toestellen, gespecificeerd naar:

   • 1°. merk, type en bouwjaar,

   • 2°. maximale hoogspanning van de generator, en

   • 3°. de plaats en aard van de toepassing.

  • b. de resultaten van de in het eerste lid genoemde controles worden geregistreerd, onder vermelding van:

   • 1°. de datum van de controle,

   • 2°. de naam van de deskundige die de controle heeft uitgevoerd,

   • 3°. eventuele gebreken en daarop volgende reparaties, en

   • 4°. lekstralingsniveaus buiten het toestel.

  • c. aantekening wordt gehouden van elke demontage of reparatie aan het toestel onder vermelding van:

   • 1°. de datum en het tijdstip van aanvang en beëindiging van elke relevante demontage dan wel reparatie van het toestel,

   • 2°. de naam van de deskundige die de demontage of de reparatie heeft uitgevoerd,

   • 3°. eventuele gebreken en aard van de reparaties, en

   • 4°. de resultaten van de controle op de goede werking van het toestel, de beveiligingen en de afscherming, na de demontage of de reparatie.

Hoofdstuk 5. Instrumenten stralingsbescherming

§ 5.1. Aanwijsinstrumenten

Artikel 5.1. Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op aanwijsinstrumenten waaraan voor verlichtingsdoeleinden radioactieve stoffen zijn toegevoegd.

Artikel 5.2. Waarschuwingsteken

Het waarschuwingsteken voor ioniserende straling als bedoeld in artikel 28, onderdeel e, van het besluit, is afgebeeld in bijlage 5.1.

Artikel 5.3. Controle constructie-eisen

 • 2 De resultaten van de test, bedoeld onder II van bijlage 5.2 en de controle, bedoeld onder III van bijlage 5.2, worden door de ondernemer vastgelegd in een daartoe bestemde administratie.

 • 3 De administratie, bedoeld in het tweede lid, bevat tenminste de volgende gegevens:

  • a. het merk, het type en de productiedatum van het aanwijsinstrument of indien dat niet mogelijk is een omschrijving van het aanwijsinstrument;

  • b. de datum en plaats waarop de test of controle heeft plaatsgevonden;

  • c. de wijze waarop de test en de controle is uitgevoerd;

  • d. de resultaten van de test en de controle.

Artikel 5.4. Aanwijsinstrumenten voor verlichtingsdoeleinden

 • 1 De ondernemer controleert na het voor verlichtingsdoeleinden toevoegen van radioactieve stoffen aan aanwijsinstrumenten of deze aanwijsinstrumenten voldoen aan de bij of krachtens de artikelen 28 of 29 van het besluit gestelde voorschriften en de krachtens artikel 5.3 gestelde constructie-eisen.

 • 2 De ondernemer tekent de uitvoering van de in het eerste lid bedoelde controles en de resultaten daarvan aan in een daartoe bestemde administratie.

 • 3 De Autoriteit kan van de in het eerste en tweede lid gestelde verplichtingen ontheffing verlenen, indien de ondernemer ten genoegen van de Autoriteit aantoont dat de in het eerste en tweede lid bedoelde controles en administratie door een ander worden uitgevoerd.

 • 4 Een ondernemer die beschikt over een ontheffing als bedoeld in het derde lid:

  • a. neemt de naam en het adres van de andere ondernemer, bedoeld in het derde lid, op in zijn administratie en

  • b. beschikt over een schriftelijke overeenkomst met deze andere ondernemer over het uitvoeren van de controles en het voeren van de administratie, bedoeld in het eerste en tweede lid.

 • 5 De in het tweede lid bedoelde administratie wordt ten minste vijf jaar bewaard.

Artikel 5.5. Kenmerken op aanwijsinstrumenten

De ondernemer zorgt ervoor dat op een aanwijsinstrument waaraan H-3 in lichtcellen of Pm-147 in lichtgevende verf voor verlichtingsdoeleinden is toegevoegd, op een vanaf de buitenzijde van het instrument zichtbare plaats is aangebracht:

 • a. het waarschuwingsteken, bedoeld in artikel 5.2;

 • b. indien het betreft een aanwijsinstrument als bedoeld in artikel 5.4 het merkteken voor T 1 GBq of Pm 10 MBq voor onderscheidenlijk H-3 in lichtcellen en Pm-147 in lichtgevende verf.

Artikel 5.6. Herstel- of onderhoudswerkzaamheden aanwijsinstrumenten

De ondernemer zorgt ervoor dat na herstel- of onderhoudswerkzaamheden aan een aanwijsinstrument waaraan radioactieve stoffen voor verlichtingsdoeleinden zijn toegevoegd:

 • a. ten gevolge van die herstel- en onderhoudswerkzaamheden geen afwijkingen van de bij en krachtens de artikelen 27 tot en met 29 van het besluit gestelde voorschriften zijn ontstaan;

 • b. het krachtens artikel 5.2 vastgestelde waarschuwingsteken voor ioniserende straling is aangebracht op een vanaf de buitenzijde van het instrument zichtbare plaats;

 • c. het in artikel 5.5, onderdeel b, genoemde merkteken is aangebracht.

§ 5.2. Gebruiksartikelen

Artikel 5.7. Handelingen met een beperkt risico

Handelingen die een beperkt risico van blootstelling van mensen tot gevolg hebben en waarvoor de verboden, bedoeld in de artikelen 23, 24 en 25, eerste lid, van het besluit niet gelden zijn vermeld in bijlage 5.3.

Artikel 5.8. Toepassing sommatieregels

Handelingen met producten als bedoeld in artikel 24, onderdeel b, van het besluit, waarbij de aan deze producten toegevoegde radioactieve stoffen niet worden betrokken bij een sommatie als bedoeld in artikel 25, vierde lid, van het besluit, zijn vermeld in bijlage 5.4 bij deze regeling.

§ 5.3. Ionisatie-rookmelders

Artikel 5.9. Begripsomschrijvingen

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

 • a. melder: ionisatierookmelder met een radioactieve stof;

 • b. goedgekeurde melder: melder als genoemd in bijlage 5.5.

Artikel 5.10. Uitzondering goedgekeurde rookmelders

Het verbod, bedoeld in artikel 29 van de wet, in samenhang met artikel 26, eerste lid, van het besluit, geldt niet voor:

 • a. het voorhanden hebben voor opslag, mits het totaal aantal melders, al dan niet in combinatie met andere merken en typen dan in bijlage 5.5 zijn aangewezen, dat op dezelfde plaats in opslag wordt gehouden, niet meer dan 500 stuks bedraagt;

 • b. het voorhanden hebben en toepassen van een goedgekeurde melder;

 • c. het voorhanden hebben en toepassen in verband met het aanbrengen, verwijderen en demonstreren van een goedgekeurde melder;

 • d. het zich door afgifte aan een ander ontdoen van een goedgekeurde melder in gevallen waarin deze overeenkomstig deze regeling zonder vergunning voorhanden wordt gehouden.

Artikel 5.11. Voorschriften voor goedgekeurde melders

 • 1 Een ieder die een goedgekeurde melder binnen Nederlands grondgebied brengt of doet brengen, zorgt ervoor dat:

  • a. een goedgekeurde melder aan de buitenzijde is voorzien van een aanduiding van het type, vermeld in bijlage 5.5;

  • b. in de melder een aanduiding is aangebracht, waaruit de aanwezigheid van een radioactieve stof duidelijk blijkt;

  • c. de melder aan de buitenzijde is voorzien van de in bijlage 5.6 opgenomen aanduiding, zichtbaar ook na montage, waaruit de aanwezigheid van een radioactieve stof duidelijk blijkt.

 • 2 Een ieder die binnen Nederland een goedgekeurde melder aan gebruikers aflevert of doet afleveren, zorgt ervoor dat bij elke leverantie aan een gebruiker:

  • a. de melder aan de buitenzijde is voorzien van de in bijlage 5.6 opgenomen aanduiding, zichtbaar ook na montage, waaruit de aanwezigheid van een radioactieve stof duidelijk blijkt;

  • b. schriftelijke informatie is bijgevoegd, waarin melding wordt gedaan van de aanwezigheid van een radioactieve stof in de melder en waarin de handelingen met de melder worden aangegeven die tot besmetting kunnen leiden en derhalve worden ontraden.

Artikel 5.12. Schakelbepaling

Met betrekking tot de verwijdering van goedgekeurde melders zijn de de artikelen 3 tot en met 12 van de Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur van overeenkomstige toepassing.

Hoofdstuk 6. Beveiliging radioactieve stoffen

Artikel 6.1. Begripsomschrijvingen

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 • a. categorie 1-stof: radioactieve stof die is aangewezen als categorie 1 in bijlage 6.1 of die op grond van de in die bijlage genoemde voorwaarden behoort tot categorie 1;

 • b. categorie 2-stof: radioactieve stof die is aangewezen als categorie 2 in bijlage 6.1 of die op grond van de in die bijlage genoemde voorwaarden behoort tot categorie 2;

 • c. categorie 3-stof: radioactieve stof die is aangewezen als categorie 3 in bijlage 6.1 of die op grond van de in die bijlage genoemde voorwaarden behoort tot categorie 3;

 • d. vergunninghouder: houder van een vergunning als bedoeld in artikel 24 of 25 van het besluit voor het verrichten van handelingen met categorie 1-, 2-, of 3-stoffen, met uitzondering van de houder van een vergunning uitsluitend voor het vervoeren, het voorhanden hebben bij opslag in verband met vervoer of het binnen of buiten Nederlands grondgebied brengen of doen brengen.

Artikel 6.2. Beveiliging tegen diefstal of misbruik van radioactieve stoffen

Een vergunninghouder treft de beveiligingsmaatregelen die noodzakelijk zijn om categorie 1-, 2-, of 3-stoffen redelijkerwijs te beveiligen tegen diefstal of misbruik.

Artikel 6.3. Toezicht op radioactieve stoffen

 • 1 Een vergunninghouder houdt op persoonlijke of elektronische wijze toezicht op categorie 1-, 2-, of 3-stoffen.

 • 2 Diegene die persoonlijk toezicht houdt, is hiertoe geautoriseerd door de vergunninghouder.

Artikel 6.4. Vertraging bij wederrechtelijke verkrijging van radioactieve stoffen

Wanneer categorie 1-, 2-, of 3-stoffen niet onder persoonlijk toezicht staan, zijn de beveiligingsmaatregelen van een vergunninghouder zodanig dat elektronische detectie van een poging tot diefstal of misbruik plaatsvindt en dat vanaf dat moment maatregelen werkzaam zijn die leiden tot:

 • a. ten minste 10 minuten vertraging in de tijd die iemand nodig heeft om wederrechtelijk beschikking te krijgen over een categorie 1-stof;

 • b. ten minste 5 minuten vertraging in de tijd die iemand nodig heeft om wederrechtelijk beschikking te krijgen over een categorie 2-stof;

 • c. ten minste 3 minuten vertraging in de tijd die iemand nodig heeft om wederrechtelijk beschikking te krijgen over een categorie 3-stof.

Artikel 6.5. Afstemming beveiligingsmaatregelen

De beveiligingsmaatregelen, bedoeld in de artikelen 6.2, 6.3 en 6.4 worden afgestemd op:

 • a. de aard van de categorie 1-, 2-, of 3-stof;

 • b. de manier waarop de categorie 1-, 2-, of 3-stof wordt gebruikt of opgeslagen;

 • c. de verplaatsbaarheid van de categorie 1-, 2-, of 3-stof;

 • d. de mogelijke gevolgen voor mensen, dieren, planten en goederen door blootstelling aan ioniserende straling of het vrijkomen van de categorie 1-, 2-, of 3-stof in geval van diefstal of misbruik;

 • e. de maatregelen die zijn of worden getroffen om de nadelige gevolgen van ioniserende straling voor mensen, dieren, planten en goederen te voorkomen of te beperken.

Artikel 6.6. Beveiligingsplan

 • 1 Een vergunninghouder beschikt over een beveiligingsplan met een beschrijving van de wijze waarop de categorie 1-, 2-, of 3-stof wordt beveiligd.

 • 2 Het beveiligingsplan bevat ten minste een beschrijving van:

  • a. de categorie-indeling van de te beveiligen radioactieve stoffen overeenkomstig de bijlage 6.1;

  • b. de manier waarop de categorie 1-, 2-, of 3-stof wordt gebruikt of opgeslagen;

  • c. de plaats waar de categorie 1-, 2-, of 3-stof wordt gebruikt of opgeslagen;

  • d. de getroffen en te treffen beveiligingsmaatregelen;

  • e. diegenen die geautoriseerd zijn persoonlijk toezicht te houden als bedoeld in artikel 6.3;

  • f. de taken en bevoegdheden van de medewerkers, belast met de beveiliging van de categorie 1-, 2-, of 3-stof;

  • g. de procedures die de medewerkers, belast met de beveiliging van de categorie 1-, 2-, of 3-stof moeten volgen, waarbij in ieder geval wordt beschreven hoe zij moeten handelen in geval van diefstal of misbruik van de categorie 1-, 2-, of 3-stof of een poging daartoe;

  • h. afspraken met de politie of met een particuliere beveiligingsdienst;

  • i. een evaluatieprogramma om de beveiligingsmaatregelen te beoordelen.

 • 3 Een vergunninghouder handelt in overeenstemming met het beveiligingsplan.

Artikel 6.7. Inzage beveiligingsplan

 • 1 Een vergunninghouder zorgt ervoor dat van het beveiligingsplan, bedoeld in artikel 6.6, slechts kennis nemen de personen voor wie dit noodzakelijk is voor het goed uitvoeren van hun functie.

Artikel 6.8. Uitvoeren evaluatieprogramma

 • 1 Een vergunninghouder voert jaarlijks en na elke inbreuk op de beveiliging het evaluatieprogramma, bedoeld in artikel 6.6, tweede lid, onder i, uit. Daarbij worden in ieder geval de beveiligingsmaatregelen gecontroleerd en getest en wordt het beveiligingsplan in een oefening toegepast.

 • 2 Een vergunninghouder wijzigt het beveiligingsplan voor zover de resultaten van het evaluatieprogramma, daartoe aanleiding geven.

Hoofdstuk 7. Natuurlijke bronnen van ioniserende straling

Artikel 7.1. Begripsbepalingen

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 • a. oppervlaktebesmetting: aanwezigheid op het oppervlak van een object dat bestaat uit niet-radioactieve vaste stoffen, van niet-afwrijfbare of afwrijfbare natuurlijke bronnen met een gemiddelde massa per oppervlakte van minder dan 1 g/cm2;

 • b. bereikbaar oppervlak:

  • 1°. het bereikbaar oppervlak van een object zonder nader of destructief ingrijpen in dat object of

  • 2°. het oppervlak van een object dat bereikbaar is indien dat object geopend of uit elkaar genomen is voor gebruik, onderhoud of reparatie, voor product- of materiaalgebruik of voor product- of materiaalhergebruik;

 • c. eindbestemming: bestemming waarvan door de Autoriteit of de ondernemer voorzien is dat een natuurlijke bron daar gedurende meer dan twee jaar zal verblijven, indien voor die bron geen andere bestemming is voorzien.

Artikel 7.2. Lijst van werkzaamheden meldingen of vergunningen

De lijst van werkzaamheden waarbij mogelijk de in bijlage 1.1, tabel 1 en 2, vermelde waarden worden overschreden, is vermeld in bijlage 7.1.

Artikel 7.3. Methode toetsing meldings- of vergunningplicht

 • 1 De activiteiten of activiteitsconcentraties van natuurlijke bronnen worden gewogen en gesommeerd ten behoeve van de toetsing aan de in bijlage 1.1, tabel 1 of 2, vermelde waarden, volgens de methode, aangegeven in bijlage 7.2, onder 1A en 1B.

 • 2 De omgevingsdosisequivalenten, de equivalente en de effectieve doses ten gevolge van werkzaamheden worden bepaald met artikel 1.4 volgens de methode aangegeven in bijlage 7.2, onder 2.

 • 3 De doses met betrekking tot werkzaamheden worden getoetst volgens de methode, aangegeven in bijlage 7.2, onder 3.

Artikel 7.4. Voorschriften voor meldingsplichtige werkzaamheden

Werkzaamheden waarvoor een verplichting tot melding geldt overeenkomstig artikel 103, eerste lid, van het besluit, worden verricht met inachtneming van de in bijlage 7.3 opgenomen voorschriften.

Artikel 7.5. Methode toetsing door bepaling van risico’s schade

 • 1 De schade ten gevolge van werkzaamheden in gevallen, waarin de activiteitsconcentratie in combinatie met de activiteit geen juiste indicatie geeft van de nadelige gevolgen ten gevolge van blootstelling aan straling door de werkzaamheden, wordt bepaald en getoetst door:

  • a. de bepaling, onderscheidenlijk de toetsing van de oppervlaktebesmetting van enig bereikbaar oppervlak of

  • b. de bepaling, onderscheidenlijk de toetsing van de externe straling ten gevolge van de besmetting van enig niet-bereikbaar oppervlak.

 • 2 In gevallen als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, geldt met het oog op stralingsbescherming in afwijking van artikel 107, tweede lid, van het besluit, het in het eerste lid van dat artikel gestelde verbod voor werkzaamheden met natuurlijke bronnen indien de oppervlaktebesmetting een totale bèta-activiteit heeft, die gelijk is aan of hoger dan 4 Bq/cm².

 • 3 De oppervlaktebesmetting van een materiaal wordt gemeten volgens de methode aangegeven in bijlage 7.4.

 • 4 Het eerste lid, onderdeel a, is niet van toepassing in gevallen waarin de in het tweede lid bedoelde meetmethode niet kan worden toegepast.

 • 5 In gevallen als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, geldt met het oog op de stralingsbescherming dat, indien de externe straling onder normale bedrijfsomstandigheden op 0,1 meter afstand van enig bereikbare buitenzijde van een bron een hoger omgevingsdosisequivalenttempo veroorzaakt dan 10 µSv per uur, zodanige maatregelen worden genomen dat voor die werkzaamheden een dosisbeperking van 1 mSv effectieve dosis in een kalenderjaar wordt gehanteerd.

Artikel 7.6. Uitzondering vergunningsplicht

In de gevallen waarin de effectieve doses voor leden van de bevolking ten gevolge van water- of luchtlozingen hoger kunnen zijn dan 10 µSv per kalenderjaar, geldt met het oog op de stralingsbescherming, in afwijking van artikel 108, tweede lid, van het besluit, het in het eerste lid van dat artikel gestelde verbod.

Artikel 7.7. Opslag radioactieve afvalstoffen van natuurlijke bronnen

Artikel 7.8. Mengen natuurlijke bronnen

 • 1 Het mengen van natuurlijke bronnen, niet zijnde afvalstoffen, met andere natuurlijke bronnen of met andere stoffen is toegestaan, mits deze bronnen zijn bestemd voor een nuttige toepassing.

 • 2 In gevallen waarin bij het voorhanden hebben of toepassen van natuurlijke bronnen of het product- of materiaalhergebruik daarvan in grond-, weg- of waterbouw de activiteitsconcentratie in combinatie met de totale activiteit van de betrokken natuurlijke bronnen hoger is dan de in bijlage 1.1, tabel 1, aangegeven waarden, worden de bronnen, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, zodanig gemengd met andere materialen dat de activiteitsconcentratie in de uiteindelijk toe te passen bouwstof lager wordt dan de in bijlage 1.1, tabel 1, aangegeven waarden.

 • 3 In gevallen, bedoeld in het tweede lid, waarbij de menging van bronnen met andere materialen redelijkerwijs niet mogelijk is, is de werkzaamheid niet toegestaan indien de dosis voor leden van de bevolking hoger is dan 0,3 mSv effectieve dosis in een jaar.

Artikel 7.9. Melden werkzaamheden en ketenmelding

Het melden van werkzaamheden, en van beëindigen daarvan, wordt gedaan op een formulier waarvan het model is opgenomen in bijlage 7.5.

Artikel 7.10. Uitzondering meldingsplicht en ketenmelding

 • 1 Een ondernemer is vrijgesteld van het melden van werkzaamheden, indien een andere ondernemer deze meldt op een formulier waarvan het model is opgenomen in bijlage 7.6.

 • 2 Een ondernemer in de grond-, weg- of waterbouw is vrijgesteld van het melden van werkzaamheden indien:

  • a. een andere ondernemer meldt dat de natuurlijke bron een eindproduct in de grond-, weg-, of waterbouw is en een schatting van de effectieve dosis, uitgedrukt in multifunctionele individuele dosis en actuele individuele dosis in een jaar ten gevolge van eindbestemming voor leden van de bevolking geeft en

  • b. door de ketenmelder een certificaat bij de bronnen wordt meegeleverd waarop vermeld staat dat het radioactief materiaal betreft dat voor deze eindbestemming gebruikt mag worden.

 • 3 De melding bevat de gegevens die in het formulier in bijlage 7.6 zijn aangegeven.

 • 4 In een geval als bedoeld in het eerste lid, deelt de ondernemer een wijziging van de gemelde gegevens ten minste zes weken voor de aanvang van de wijziging schriftelijk mede aan de ondernemer die de melding gedaan heeft.

Artikel 7.11. Aanvraag vergunning voor werkzaamheden

Een aanvraag om een vergunning voor werkzaamheden wordt ingediend op een formulier, waarvan het model is opgenomen in bijlage 7.7.

Artikel 7.12. Uitzonderingen grond-, weg- en waterbouw

 • 2 Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op stortplaatsen van radioactieve afvalstoffen die voor 26 september 2004 zijn ingericht.

 • 3 Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op werkzaamheden in de grond-, weg- of waterbouw binnen een inrichting, indien:

  • a. de effectieve dosis voor werknemers binnen de locatie de 1 mSv in een kalenderjaar niet overschrijdt en

  • b. buiten de inrichting een actuele individuele dosis voor leden van de bevolking van 0,1 mSv in een kalenderjaar niet wordt overschreden.

Artikel 7.13. Instelling voor de ontvangst van radioactieve afvalstoffen van natuurlijke bronnen van ioniserende straling

De inrichtingen voor het storten van gevaarlijke afvalstoffen zijn een instelling voor de ontvangst van radioactieve afvalstoffen van natuurlijke bronnen van ioniserende straling, waarin:

 • a. de activiteit van de betrokken natuurlijke bronnen op enig moment gelijk is aan of hoger is dan de in bijlage 1.1, tabel 1, vermelde waarde en

 • b. de activiteitsconcentratie van de betrokken natuurlijke bronnen gelijk is aan of hoger is dan de in bijlage 1.1, tabel 1, vermelde waarde en lager is dan tien maal die waarde.

Hoofdstuk 8. Hoogactieve bronnen

Artikel 8.1. Financiële zekerheidstelling

Het minimumbedrag waarvoor financiële zekerheid dient te worden gesteld, als bedoeld in artikel 20d, derde lid, van het besluit bedraagt € 120 per dm3, of gedeelte daarvan, af te voeren materiaal.

Hoofdstuk 9. Slotbepalingen

Artikel 9.2

[Red: Wijzigt de Tijdelijke regeling erkenning opleidingen deskundigen radioactieve stoffen en toestellen]

Artikel 9.3

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.

Artikel 9.4

Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling stralingsbescherming.

 

 

     Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

Den Haag, 18 oktober 2013.
De Minister van Economische Zaken,
H.G.J. Kamp,
de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
L.F. Asscher,
de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
E.I. Schippers
.

 

 

Bijlagen niet opgenomen