Nadere regelgeving:
- Algemeen besluit erkenning EU-beroepskwalificaties
- Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming
- Besluit in-, uit- en doorvoer van radioactieve afvalstoffen en bestraalde splijtstoffen
- Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen
- Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen
- Besluit stralingsbescherming (vervallen)
- Besluit vergoedingen Kernenergiewet
- Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen
- Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming
- Regeling bekendmaking rechtvaardiging gebruik van ioniserende straling (vervallen)
- Uitvoeringsregeling stralingsbescherming (vervallen)

 

 

WET van 21 februari 1963, Stb. 1963, 82, houdende regelen met betrekking tot de vrijmaking van kernenergie en de aanwending van radioactieve stoffen en ioniserende stralen uitzendende toestellen. Inwerkingtreding: 27 maart 1963.

 

     WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is op het gebied van de kernenergie en de ioniserende stralen een regeling te treffen, in het bijzonder ter bevordering van een goede ontwikkeling op het gebied van de vrijmaking van kernenergie en de aanwending van radioactieve stoffen en ioniserende stralen uitzendende toestellen, zomede ter bescherming tegen de hieraan verbonden gevaren;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).