Nadere regelgeving:
- Landbouwkwaliteitsbesluit 2007
- Landbouwkwaliteitsregeling 2007
- Tuchtrechtbesluit Landbouwkwaliteitswet

 

 

WET van 8 april 1971, Stb. 1971, 371, houdende een algemene regeling betreffende de kwaliteit van voortbrengselen van de landbouw en de visserij. Inwerkingtreding: 1 januari 1973 (Stb. 1972, 732).

 

     WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is ter bevordering van de afzet een algemene regeling vast te stellen betreffende de kwaliteit van voortbrengselen van de landbouw en de visserij;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).