Nadere regelgeving:
- Regeling aquacultuur
- Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies
- Regeling GLB-inkomenssteun 2006 (vervallen)
- Regeling handel levende dieren en levende producten
- Regeling natuurbescherming
- Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE’s
- Uitvoeringsregeling pacht
- Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB

 

 

WET van 26 juli 1957, Stb. 1957, 342, houdende nieuwe regelen ter bevordering van de voortbrenging, de afzet en een redelijke prijsvorming van voortbrengselen van de landbouw en de visserij en in verband daarmede ten behoeve van de afnemers van produkten. Inwerkingtreding: 7 juli 1958 (Stb. 1958, 257).

 

     WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is nieuwe regelen vast te stellen om de voortbrenging, de afzet en een redelijke prijsvorming van voortbrengselen van de landbouw en de visserij te bevorderen en in verband daarmede ten behoeve van de afnemers van produkten;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).