Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

WET van 23 december 1993, Stb. 1993, 766, houdende machtiging tot het uitgeven van schatkistpapier en het aangaan van geldleningen ten laste van de Staat der Nederlanden in 1994. Inwerkingtreding: 1 januari 1994.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is Onze Minister van FinanciĆ«n te machtigen in 1994 schatkistpapier uit te geven en te belenen en geldleningen ten laste van de Staat der Nederlanden aan te gaan;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).