Nadere regelgeving:
- Besluit markttoezicht registerloodsen
- Besluit opleidingen en bevoegdheden nautische beroepsbeoefenaren
- Besluit zeevaartbemanning handelsvaart en zeilvaart
- Bevoegdhedenverordening registerloodsen 1995
- Regeling markttoezicht registerloodsen

 

 

WET van 7 juli 1988, Stb. 1988, 353, houdende regels betreffende loodsen. Inwerkingtreding: 1 september 1988 (Stb. 1988, 390).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de uitvoerende taken van de overheid ten aanzien van het loodsen van zeeschepen te beĆ«indigen en in de plaats daarvan een openbaar lichaam voor beroep in te stellen als bedoeld in artikel 134 van de Grondwet, daarbij regels stellend over de opleiding tot loods en de bevoegdheid tot uitoefening van dit beroep, aldus tevens de grondslag scheppend voor de uitvoering van verdragen en besluiten van volkenrechtelijke organisaties, waaronder de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen inzake het loodsen van schepen door Noordzeeloodsen op de Noordzee en in het Kanaal (PbEG L33/32);
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).