Nadere regelgeving:
- Besluit beveiliging burgerluchtvaart
- Besluit burgerluchthavens
- Regeling geluidwerende voorzieningen 1997
- Regeling Toezicht Luchtvaart (RTL)

 

 

WET van 15 januari 1958, Stb. 1958, 47, houdende nieuwe regelen omtrent de luchtvaart. Inwerkingtreding: 1 oktober 1959 (Stb. 1959, 344).

 

     WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is nieuwe regelen omtrent de luchtvaart te stellen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).