Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

WET van 25 mei 1978, Stb. 1978, 348, houdende regelen inzake voorzieningen op het gebied van het financiƫle verkeer in buitengewone omstandigheden. Inwerkingtreding: 5 juli 1978.

 

     WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is regelen te stellen inzake voorzieningen op het gebied van het financiĆ«le verkeer in geval van oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).