[Regeling van 21 december 2007, Stcrt. 2008, 3. Inwerkingtreding: 1 februari 2008 (Stb. 2008, 19)]

 

REGELING van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat houdende aanwijzing van rijkswateren en begrenzing reikwijdte vrijstelling vergunningplicht ontgrondingen in rijkswateren (Regeling ontgrondingen in rijkswateren)

21 december 2007/nr. HDJZ/I&O/2007-1710
Hoofddirectie Juridische Zaken

     De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat;
     Gelet op artikel 8, eerste lid, van de Ontgrondingenwet en artikel 2, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit ontgrondingen in rijkswateren;

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).