Nadere regelgeving:
- Besluit ontgrondingen in rijkswateren
- Regeling ontgrondingen in rijkswateren

 

 

WET van 27 oktober 1965, Stb. 1965, 509, houdende regelen omtrent de ontgrondingen. Inwerkingtreding: 1 september 1971 (Stb. 1971, 520).

 

     WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is wettelijke regelen te stellen teneinde een doelmatige afweging van de verschillende bij ontgrondingen betrokken belangen te verzekeren;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).