Nadere regelgeving:
- Besluit geweldgebruik bij uitoefening buitengewone bevoegdheden
- Instructie voor het militair gezag
- Regeling aanwijzing militaire gezagsdragers

 

 

WET van 3 april 1996, Stb. 1996, 368, houdende hernieuwde vaststelling van de Oorlogswet voor Nederland ter aanpassing aan de Grondwet en aan de Co├Ârdinatiewet uitzonderingstoestanden (Oorlogswet voor Nederland). Inwerkingtreding: 1 mei 1997 (Stb. 1997, 172).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in verband met de totstandkoming van de Co├Ârdinatiewet uitzonderingstoestanden en met de artikelen 11, 81 en 89 van de Grondwet wenselijk is de Oorlogswet voor Nederland opnieuw vast te stellen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).