Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

WET van 16 Juni 1950, Stb. 1950, K 247, houdende vaststelling van een overgangsregeling met betrekking tot de bevoegdheid der notarissen, in verband met de overgang van de gemeente Urk naar het arrondissement Zwolle bij de Wet van 29 Maart 1950, Stb. K 113. Inwerkingtreding: 24 juni 1950.

 

     WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is een overgangsregeling vast te stellen met betrekking tot de bevoegdheid der notarissen, in verband met de overgang van de gemeente Urk naar het arrondissement Zwolle bij de Wet van 29 Maart 1950 (Staatsblad Nº. K 113);
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).