Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

WET van 16 mei 1829, Stb. 1829, 29, houdende bepalingen wegens den overgang van de vroegere tot de nieuwe wetgeving. Inwerkingtreding: 16 juni 1829.

 

     WIJ WILLEM, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz.

     Allen den genen, die deze zullen zien, of hooren lezen, salut! doen te weten:
     Alzoo Wij hebben in overweging genomen, dat, ten einde verkeerde uitleggingen en twistgedingen te voorkomen, welke door den overgang der vroegere tot de nieuwe wetgeving zouden kunnen geboren worden, het doelmatig is, om, bij eene transitoire wet, verordeningen vasttestellen, geschikt om den twijfel te doen ophouden, welke ten aanzien van deze en gene punten van wetgeving zoude kunnen ontstaan;
     Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal;
     Hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan te bepalen, hetgeen volgt:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).